Al meer dan 641.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

September

Zijsprokkel 128: Mayken Huts huurt land van Vrouwenpark

Oude documenten In het Kerkarchief 9832 vernemen we dat Mayken Huts uit Willebringen in 1671 land huurde van Vrouwenpark, zoals zij ook vroeger deed toen haar man nog leefde.

Wij [geschrapt en vervangen door Ick] ondergeschre˙en bekennen ingehuert te hebben vande Eerw. Vrauwe Abdisse van Vrauwenparck de landen die voor desen noch in hueringhe hebbe gehauden, met mijnen man saligher, behaudelijck dat vijff dachmael daeruyt genomen is, die Cornelis Huts nu in hueringhe haut, ende dat naer ad˙enant die aude hueringhe, ...

Lees meer...

Nieuwsbrief september

De NIEUWSBRIEF van september 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Bijdragen in... Zijsprokkel 127: Vandevin uit Neerlinter.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite, Zijsprokkel 126: Huis van Vandevin (1778) en Oud Schrift.

Augustus

Zijsprokkel 127: Vandevin uit Neerlinter

Oude documenten In de verzameling handschriften van dr. Hans Jacobs te Tienen bevindt zich een "Doos Vandevin". De documenten in deze doos bevatten rekeningen, testamenten en notarisakten, toebehorend aan de familie Vandevin uit Neerlinter, maar ook lofdichten en verscheidene stambomen.

Stamboom van mynen Vaeder Joannes Franciscus Antonius Vandevin, geboren te Neerlinter 18 xber 1749, [alwaer die familie reeds bekent was volgens de gigtboeken aldaer exterende, waer uyt te zien is, dat zy veele goederen bezaten en dese zelfs bebouwden], myne Moeder Maria Catharina Windelincx, getrouwt binnen Thienen 8sten february 1775, aldaer geboren 27 9ber 1751 [opgestelt door hunnen soone Joannes Ludovicus Vandevin].

Lees meer...

Bijdragen in...

Verschenen in Oost-Brabant, juli-aug-sept 2016, p. 143-144:

- Gaas
- Viandra

Nieuwsbrief augustus

De NIEUWSBRIEF van augustus 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Bijdragen in... Zijsprokkel 126: Huis van Vandevin (1778).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Tiense sprokkel 377: Lyceum 2/2, Zijsprokkel 125: Twee dode lichamen in Willebringen en Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite.

Juli

Zijsprokkel 126: Huis van Vandevin (1778)

Hoek Kapucijnenplein en Langestraat In het manuscript 743 van dr. H. Jacobs vernemen we dat Joannes Franciscus Antonius Vandevin op 16 september 1778 een lege grond kocht waarop de H. Geestkapel had gestaan [zie mijn sprokkel 374]. J.F.A. Vandevin werd geboren in Neerlinter op 18 december 1749 en trouwde op 8 februari 1775 in Tienen met Maria Catharina Windelincx, aldaar geboren op 27 november 1751.

Wij die heeren ende Meesters M.W. Goelens ende J.L. Haesen, schepenen der stadt Thienen, tuijgen doen conde een jegelijck certificerende bij ende mits desen, als dat op heden desen sesthienden 7bris [= september] 1700 acht en seventigh voor ons als schepenen boven genoemt, is gecompareert Peeter De l'escaille, den welcken uijt crachte ende naer vermogen der constitutien aen hem ende allen thoonder van dien gegeven bij ende van wegens d'heer VouwÚ, jngesetenen deser stad, ...

Lees meer...

Bijdragen in...

Verschenen in Eigen Schoon en De Brabander (april-juni 2016):
- Spinde, p. 274.
- Hofstad in de Pluimstraat in Brussel (1685), p. 275-276.

Nieuwsbrief juli

De NIEUWSBRIEF van juli 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 376-377: Lyceum. Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite. Zijsprokkel 125: Twee dode lichamen in Willebringen.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Lyceum". De populairste pagina's zijn Tiense sprokkel 375: Kapucijnenplein 2/2, Zijsprokkel 124: Martinus Nijs in Willebringen en Tiense Sprokkel 376: Lyceum (1-2).

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional