Links van de Nobel, nu kinderkleding Huens op de Grote Markt, liep in 1600 een straatje. Aan de Fonteingracht liep dit straatje dood op een plein. Hier woonde kapitein François De Roijhout. Sedert 1830 kreeg dit huis het kadasternummer G 275.

De naam van kapitein Druhot is een vervorming. In het stadscijnsboek (SH 10) komt zijn naam voor als franchoijs Roijhaut of de Roijhout. Maar in hetzelfde cijnsboek staat ook francois deroht en mijn heer dorot. En in 1637, bij de verkoop van de grond die later de Patria zal worden, heet hij gemeenzaam capiteyn franchois. Het element hout met de betekenis ‘hoogstammig bos’ is in de naamgeving zeer bekend. Waarschijnlijk is De Roijhout dus te verklaren als ‘gerooid bos’. Door een Franse uitspraak werd de naam dan vervormd tot Druhot.

De kapitein overleed op 7 januari 1635. In het overlijdensbericht, bewaard bij de Minderbroeders, wordt Franciscus Derhotte omschreven als capitaneus regie majestatis, of kapitein van het hof van zijn majesteit. Verder wordt hij geroemd als een vir strenuus of ‘dapper man’, die ook een weldoener van de Minderbroeders was. Aan dit klooster waarmee hij goede relaties onderhield. schonk hij een zilveren kelk, een missaal en een nieuw priestergewaad. Voor zijn verdiensten werd kapitein François begraven voor het altaar van de H.Franciscus.

In 1639 heette het straatje naar het huis van De Roijhout den ganck ten huyse weerts van d’erffgenaemen wijlen Capiteijne francois druhot. en in 1686 het straetken leijdende naer het huijs ende erffue toebehoert hebbende wijlen den capiteyne franchots druhot. Kapitein Druhot werd opgevolgd door zijn geruen of erfgenamen. Deze verkochten zijn bezittingen aan de paters Augustijnen. Toen alle bezittingen van de Augustijnen in 1798 verkocht werden, verloren de paters ook het vroegere huis van De Roijhout. De opkopers waren Gerard Simons, Hendrick Raeymaekers, Nicolaes Meys, Peter Jozef Coenen en Juliaan Carpin. Rond 1800 komt enkel nog Gerard Simons als eigenaar voor. Daarna gaat het eigendom over naar Henricus Dediest, die ook het pand bezat dat later de Patria zou worden. In 1829-30 deed hij het straatje te niet. Na de dood van Henri Dediest in 1859 werd Jean-Baptiste Dediest uit Marneffe (provicie Luik) de nieuwe eigenaar. Vruchtgebruikster bleef de weduwe van Henri. Ze woonde echter in Loyers, in de provincie Namen. Op dit ogenblik is het vroegere huis van De Roijhout een deel van de tuin van Huens, gelegen achter de toiletten van het College.

Kapitein De Roijhout had nog andere bezittingen. Vermits in de 17de eeuw het Wit Paard achteraan grensde aan de kapitein, was perceel G 289 bijna helemaal van hem. Dit perceel grensde aan het klooster van de Augustijnen. De paters slaagden erin om deze grond te verwerven. Zo kwam hun domein door deze aankoop tot tegen de achterkant van de huidige Kredietbank. Aan de zuidkant van dit perceel staat nu de gymnastiekzaal van het College.

Dr. P. Kempeneers.