Technische fiche

De tekst komt uit de Schepengriffies arr. Leuven nr. 4040, in depot geplaatst in het Hagelands Historisch Documentatiecentrum te Tienen. Op 31 maart 2001 overgezet door dr. Paul Kempeneers, Leuvensestraat 43-45, te Tienen.

Tekst

f. 1.
Op heden desen twintichsten meij 1733 voor mij ondergeschreven notaris ende getuijgen naergenoemt compareerden den Eerweerdigen heere Petrus Tollenaer pastoor der parochie van goitsenhouen ter eendere ende Sieur Joannes van meldert jngesetene ende secretaris der voorz. parochie welcken heere jersten comparant ons heeft verclaert gelyck hy doet bij ende mits desen aengegaen te hebben met den voorz. van meldert accepterende het naer volgende accort om te maecken den naer volgenden bau om te dienen tot een pastoreel huijs maecken ende placeren ontrent de kercke der voorz. parochie ter designatie van den voorz. heere jerste comparant jn vuegen ende manieren naer volgende.
f. 2.
Jerst den voorz. bauw sal moeten geconstrueert worden van steenen met vier plaetsen ter aerde met eenen deurganck van thien voeten breedt. Jtem die twee jerste plaetsen ieder van achthien voeten breet ende twintich voeten lanck. Jtem die twee achterste plaetsen van de selue langhde ende vierthien voeten breedt. Jtem eenen kelder onder een der achterste ofte voorste plaetsen om te connen placeren ses stucken biers ende voorts een commoditeyt van secreet.
Jtem gelycke twee plaetsen op de tweede stagie van voor ende het achterste sal gemaeckt worden bij forme van affganck.
f. 3.
welcken bauw sal gestelt worden jn behoerelycken staet met trap slothen deuren gelaese ende andere vensters blaffituren anckers colommen behoerelyck beseth ende geplaveyt waer op sal gestelt worden een dack van boomsche pannen.
Jtem sal gemaeckt worden eenen water put ende backhoeuen ter designatie van den voorz. heere pastoir.
Jtem sal alnoch gemaeckt worden eenen stal jn steenen dienende tot een peert hout stal ende remise & jn de langhde van achthien voeten ende breedt van Sesthien voeten oock gedeckt jn voorz. pannen van middelbaere hoochde.
Aen welcken bauw aenstonts sal moeten gewerckt worden
f. 4.
om geduerende desen somer jn staet gestelt te worden. Jtem die hoochde van die jerste benede caemers moeten wesen van twelff voeten ende twee achterste van thien voeten ende die twee bouenste oock van thien voeten.
Jtem geheel den timmer sal moeten gemaeckt worden van eycken haudt vuyt genoemen die solderinghen ende binne deuren die gemaeckt moegen worden van root dennen haudt.
Jtem sal den acceptant moeten maecken vijf schauwen jn den voorz. te maeckenen bauw.
Mits welcken ende tot effectualiteyt
f. 5.
van dyen soo cedeert ende assigneert den voorz. heere pastoir aen den acceptant die somme van twee duijsent vier hondert guldens te betaelen jn de termijnen breeder gespecificeert jn den contracte daer van synde op heden gemaeckt tussen den heere decken van sint dionijs binnen luyck ende den heere pastoir van goitsenhouen naer jnhaudt van welcken den voorz. sieur van meldert sich sal moeten reguleren, als oock den voorz. huijse moeten opbauwen jn de forme ende teuens hier vooren geexpliceert sonder daer tegens te sullen contravenieren directelyck oft jndirectelyck
f. 6.
doch sullen altyt blyuen voor den autaer sacristyn ende witten van de kercke vermelt jn den contracte van heden 20 deser gemaeckt ende hier vooren noch vermelt de viertich pattacons aldaer breeder vuytgedruckt de welcke sullen coemen ende gevonden worden vuyt de twee duijsent vier hondert guldens.
Jtem den heere pastoir voorz. cedeert aen dito sieur van meldert allen het recht van steenen timmeragie ende wes dependeert van tgene hem gecedeert is gewest van den Eerweerdigen heere decken van sint denijs rapport totten voorz. contracte jn der vuegen dat dito sieur van meldert
f. 7.
by desen wordt gestelt noopende het voorz. huys ende wes daer toe staet jn syne stede ende gerechticheyt sonder reserve daer en bouen den voorz. heere pastoir sal betaelen aen dito Sieur van meldert die somme van vijf hondert guldens courant te betaelen binnen de vierthien daegen.
Jtem sal Sieur van meldert ouer den processe geventileert hebbende jn den souuerainen raede ende waer ouer heden accordt oft transacte is gemaeckt met den heere decken van sint dionijs alwaer is geseyt compensatis expensis, betaelen het deel waer toe den heere pastoir is gehauden, emmers tgene noch is onbetaelt geloeuende tgene voorz. is te hauden voor goet vast ende van weerden onder obligatie van persoon erffgenaemen ende goederen present ende toecoemende
f. 8.
condescenderende partes hinc jnde tot volbrengen deser jncondemnatie volontair te decreteren jn den souuerainen raede van brabant soo tot volbrengen deser als aen hem acceptant te sullen doen volgen die somme alhier besproecken sonder voorgaende dagement met constitutie aen iedereen thoonder deser om & actum thienen date ut ante present als getuijgen den eerweerdigen heere constantinus maes pastor beginarum thenis ende den Eerweerdigen heere de Maren decken van het cappittel van sint dionys tot luyck ende is tot dese gevoecht den segel van 36 stuyuers ende bij partyen ende getuijgen onderteeckent et a me.
Quod attestor
ffr. Paesmans Notaris.

Dr. P. Kempeneers.