Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Het Klokluidersboek van Aarschot

klokluidersDr. Paul Kempeneers schreef een handige klapper op de persoonsnamen, vermeld in het Klokluidersboek van Aarschot. Dit boek, in privébezit, vermeldt de namen van de overledenen van 1741 tot 1795. Vermits de parochieregisters in Aarschot door de oorlog vernietigd zijn, is deze uitgave een onmisbare bron voor genealogen! Kempeneers vulde de leemte aan, door 1268 begrafenissen op te tekenen. Hij volgde daarbij de volgorde in het klokluidersboek niet, maar rangschikte de namen alfabetisch met hierbij het aantal “pozen” dat de klokken werden geluid. Kanunniken, proosten en notabelen kregen meer pozen dan een gewone sterveling. Het aantal pozen werpt meer licht op de sociale status van de overledene.

Klokluiders behoorden dikwijls tot dezelfde familie. In Aarschot vonden we ze bij Tuerlinckx en Aerts. Deze laatste schreef enkele bedenkingen over sommige Aarschottenaars voor wie hij liever vlugger de klokken zou willen luiden. In sommige jaren waren er meer sterfgevallen dan normaal, zoals in 1741 en 1783. Toen stierven nogal wat mensen “van den loop”. In het boek staan ook de afrekeningen vermeld voor het aantal pozen dat er gedurende het jaar was geluid. Om te eindigen noteerde Kempeneers enkele vaste verplichtingen om op heiligendagen de klokken te luiden.

Het boek, ingebonden in A4-formaat, telt 40 bladzijden en is gëillustreerd met enkele bladzijden uit het originele boek.

Bestellen

Dit boek kan bekomen worden door het overmaken van 12,00 € (verzendkosten binnenland inbegrepen) op rekening nummer 001-3113046-04 (IBAN: BE10 0013 1130 4604 – BIC: GEBA BE BB – Fortis Bank) van FV-Afdeling Leuven, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar met vermelding “Publicatie: 047”. Voor leveringen in het buitenland dienen er extra verzendkosten in rekening gebracht te worden. Gelieve hiervoor dan ook vooraf contact op te nemen met Daniël Notredame of Nicole Van den Borre (zie hierna).

Het boek kan ook afgehaald worden in het Rijksarchief te Leuven. Gelieve hiervoor wel eerst contact op te nemen met Daniël Notredame of Nicole Van den Borre op het nummer (016/44.06.53) of per e-mail nicole-vdb@telenet.be om de nodige afspraken te kunnen maken wanneer deze boeken kunnen afgehaald worden. Enkel in geval van afhaling bedraagt de verkoopprijs van dit boek 10,00 €. Het verschuldigde bedrag dient echter steeds op voorhand op bovenvermelde rekening gestort te zijn.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: