Dokter H. Jacobs uit Tienen verwierf een dik register dat toebehoorde aan de erfgenamen van wijlen Michiel Naveau. Het is gedateerd op 31 januari 1646. Na de dood van de ouders werd de nalatenschap verdeeld onder de kinderen Christiaen, Elisabeth, Andries, Henrick, Anna, Catharina en Michiel Naveau.

De familie Naveau bezat in Tienen de Franse Kroon in de Peperstraat en een stenen stal, de Engel genaamd, in het Land vander Mennen (de verdwenen straat ingenomen door het huidige café Patria).

De familie bezat ook een stoffenwinkel. De ligging is mij niet bekend. Er werd een inventaris opgemaakt van allen die vercoepbaer waren (= de verkoopbare waren). Koopjes heten in het handschrift partijen die difficilijck sullen connen vercocht worden. De opsomming beslaat 18 bladzijden. Taalkundig is dit gedeelte interessant. In de lijst staan heel wat verdwenen woorden! Alles werd gemeten in ellen. In de winkel lagen nog 9 ellen root carmoijsijn laecken. Aan 9 gulden de el maakte dit 63 gulden. Het totaal van de verkoopbare waren bedroeg 3627 gulden en 15 stuivers.

Ik geef enkele voorbeelden van wat er nog in de winkel aanwezig was: 12 ellen pomgranaet, 6 ellen apelbloitsel, 13 3/4 ellen swert stamet (= een soort zeefdoek), 102 ellen honscote, 5 ellen Engels carsije (= karsaai is grof gekeperd laken door Vlamingen geweven in Kersey in Engeland), 10 ellen taneijten (= een taankleurige stof). Verder stak in de winkel nog: baije, witt saije, trijp, swert gebloomt carle, gronegreijn, swerten taff, Leijdts gronegreijn. bruijn blau finet, bombasijn, gordijn stoff, fusteijn, canefas, diúersche camelotten, swert kinet, cangiant swert, ongeschore fluweel, swert leúanst, vierdraet, fusteijn, filocelle lint, capucinckes, mantelcoorden, sattijne passement, tanellen, kemelshaar, frinnen, haecken, witt garen cnoepen (= knopen), moqueliaen, swert gestrept cangiant, carmoijsijn leliewerck, verpieterde fillimorte seijde en zelfs verleghen sleckenhuijsen.

In 1946 spraken de Tienenaars van goede producten van voor den oorlog (toen er geen sprake was van ersatz). Zo lagen er in de winkel van Naveau mantelcnoope soo fille mort groen ende zeegroen, met de opmerking dat het producten waren van voor die structie deser stadt. Met structie bedoelde Naveau de destructie of verwoesting van 1635.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 1 januari 2009.