Technische fiche

Onderstaande tekst komt uit de schepengriffies 3938, bewaard in het Rijksarchief te Leuven. Deze voormalige herberg stond op B 303-304-305, overeenkomend met Nieuwstraat 16 tot 28. De huisnaam Keizer kwam in heel Vlaanderen voor, als herinnering aan de populaire keizer Karel V. Dit was zeker het geval in de 16de eeuw. In Tienen alleen al vond ik 5 Keizers (Kempeneers, Thuis in Thienen, 1999, p. 191-192).

Tekst

Aen myne eerw. heeren Drossart ende Schepenen der Bandereye van Bautersem.

(Toegestaan op 30 augustus 1651)

Verthoonen reuerentelycken Jan van Essch ende Maria Smets wettige gehuijsschen hoe dat aende selue Maria Smets js achtergelaeten geweest bij haere auders een hoffstede met haere toebehoorten groot jnt geheel ses vierendeelen onbegrepen der maete, geheeten den keijser alhier gelegen opden Steenwech staende den jersten hauwelyck der voorschreuen Maria Smets ten gronde js affgebrandt geweest, belast aen Anna Borchgraue met acht guldens erffelijck, ende met noch een rente van achthien guldens aen Franchois Leemans, bouen sheeren chijns, byden seluen Franchois Leemans vuyt gewonnen door faulte van betaelinge sijnder rente sulx dat hij daer op heeft doen hauden den jersten sithdach. Nu is soo dat sij verthoonderen hebben geraempt ten eijnde om de selúe vuyt winninge ofte eúictie te purgeren ende den voorschreuen grondt te betimmeren opden voet dat t’selúe goet naer de doot van hen beyden, sal worden gelijckelijck gedeylt, tusschen de vier voorkinderen, ende de kinderen de welcke sij verthoonderen albereets hebben verweckt ende sullen verwecken hooffsgewijse, het welck sal comen te strecken tot voordeel vande voorschreuen voorkinderen, ende want de selúe noch syn onder henne jaeren ende oúersulx daer toe gheen valid consent en connen draegen.
Bidden dat V.E. gelieue gedient te syn hen daer toe t’authoriseren bij voorgaende adúijs van het naeste maeschap van henne vaeders ende smoeders weghen, als wesende notoorelycken een saecke beter gedaen als gelaeten, dwelck doende etc.

[Wort gheaccordeert aende supplianten met voorw… vande respectiúe momboors te doen volgens de dispositiúen? deser actum den 30 augusti 1651]
[Quod attestor loco secretarij Cluckers mits syne indispotie (= indispositie) Henricus Alaerts]

Dr. Paul Kempeneers.