Tekst

Dit is den Heerlijcken Chijns die wijlen Franchoijs Smeijers was toebehoerende, te voren Joannes Jans van Amours ende alsnu Jooris Goossens, Licentiaet in beyde Rechten als man ende mombaer van Jouffrouwe Catharina Smijers, gelegen binnen desen Stadt Thienen inde Langestraete ende daer ontrent, hebbende vande goeden hier onder sorterende loossinge, met oock allen volcomen hoffrechten, ende desen Laethoff ismen ten chynse houdende vande Prelaet van heylesem hem jaerlyckx hier aff betaelende, ij d(eniers) Louens, ende is desen boeck vernieuwt anno domini 1619, vallende altoos op Sinte Steuens dagh [= 26 december].

1. Willem van Geest te voeren Gysebrecht Gijs van zijnen huyse genaempt Sintte Anthonius, regenoot Philips Immens, derffgenaemen Laurijs Mertens ende de voorschreuen Langestraete van voor – j capp. ij d. ij ob.

2. De selue van synen huyse achter t voorscreuen huijs Regenoot de selue Philips Immens ende derffgenaemen Laurijs Mertens – j d.

3. (Nu Jan Mertens) Lourys Mertens te voeren Caerle Thimmermans van synen huijse Regenooten Willem de Gee oft Geest, Jan Mertens ende die voorscreuen straete van voor – […] ij broeden.

4. Jan Mertens van zynen huyse Regenoot t voerschreuen huijs, Seger Festraets in twee zijden, ende die voorschreuen straet van voor – iiij d. iiij broijen.

5. Seger Festraets te voeren Gielis Wilheijn, van zijnen huyse genaempt de Clocke, Regenoot het voorschreuen huijs, Wilhem Woûtters ende die voorscreue straete – j capp. iiij 1/2 d.

6. Joos van Velpe te voeren Jan Cans van zynen huyse geheeten die Paûwe Regenoot Willem Woûtters, de selue in twee zijden ende die voorscreuen straete – j d.

7. De zelue te voeren Henrick van Velpe van zynen huyse genaempt den Arendt Regenoot de selue met de Paûwe, de selue van achter, Pieter Fonteniers met de cleyn sterre ende de voerscreuen straete van voor – j d.

8. De selue van eender schuere, gestaen inde steenstraete Regenooten de geruen Goordt Marcelis in twee zyden, nu Peter Fonteniers, die selue, de gracht ende die voerschreuen Steenstraete – iij vierdel capp. iij d.

9. De zelue van eender souwe gelegen inde Steenstraete Regenoot de selue ende die voorschreuen straete – iij vierdel capp. iij d.

10. Machiel de Hertoge te voeren derffgenaemen Chaerle Styels van zijnen huijse Regenooten Geert Grauweels, Jaques Willemaers ende die voorschreuen Langestraete – j capp. v d.

11. De zelue van zynen houe Regenooten – j 1/2 cap. ij d.

12. De zelue vanden houe gelegen inden sauel straet Regenooten – j 1/2 cap. ij d.

13. De selue van zynder schuere inde zauelstraete Regenoot Henrick vanden Roye, Jaques Willemaers ende die voorschreuen straete – iij cap. ij d.

14. Matthys de Muntere te voeren Henrick Smeyers van zynen huyse, regenoot Jaques Willemaers, Jan Pedro Parasol ende die voorscreuen Langestraete – ij capp. v d.

15. Jan Pedro Parasol te voeren Jan van Meensel van zynen huyse genaempt het Gulden Cruijs regenoot Matthijs de Muntere, Henrick vanden Roye ende die voorscreuen Langhstraete – ij Capp. vj d.

16. Henrick van Roye te voeren Henrick van Roye van zynen huyse Regenoot Jan Pedro Parasol, de straete in twee zyden – ij capp. vi d.

17. De selue van te voeren Willem Vreysers van een hoffken met eender schuere gelegen aen de Vleesschauwers straete Regenoot den seluen, de sauel straete ende die voerscreuen Vleesschauwerstraete – iij cap. viij 1/2 d.

18. Goordt Vreuen te voeren Henrick van Roije van zynen huyse geheeten die drij Coningen Regenoot die Zauel straete, Jan de Lathoure, die Vleesschouwerstraete, Henrick van Roye ende die voerschreuen Langestraete van voer – ij 1/2 cap. x 1/2 d.

19. (Henrick van Roye by coope) Die weduwe Henrick Taps te voeren Henrick Stas van eenen bemde gelegen inde cleyn vleesschouwer straete regenoot Jaques van Ranst, Henrick Smeyers gerffuen, de voerscreuen straete leydende naer die stadts vesten – vj d.

20. Derffgenaemen Henrick Smeyers van zyn bemde neffens den voerschreuen bempt regenoot Maria Royeleeuw, die weduwe Henrick Taps ende de straete in twee zyden ende is medepandt vanden voerschreuen bempt – vj d.

21. Eemondt Goossens te voeren Jooris Goossens van een bemdeken gelegen inde cleyn vleesschauwers straete regenoot de selue Eemondt in ij syden, de voerschreuen, d oudt gasthuys van Thienen ende heere straete in twee zyden – j broycken.

22. De selue van eenen houe ende bemde daer bij gelegen regenoot de selue – iij cap. ix d.

23. De selue van eenen huyse te voeren Jacob Mantels nu oock bempt regenoot de selue – iiij cap. viij d.

24. De selue van een houe dat Woutters Speelmans was, regenoot de selue – v 1/2 cap. xxij 1/2 d.

Nota dat dese chynsen jaerlyckx betaelt woorden met twee Rintsguldens.

25. (Nu Jan Keemelinckx bij coope) Franchoys vanden Roije te voeren Jan Tritsmans van zynen huyse inde Langestraete regenoot de selue ende die voerschreuen straete – ij d.

26. De zelue van eenen huyse gelegen daer bij regenoot de selue ende de voerschreuen straete – ij d.

27. De zelue van synen huyse te voeren Aert van Halle regenoot de selue, ende de voerschreuen straete – ij d.

28. De selue van syn erffue daerbij te voeren Peeter van Houthem regenoot de selue, Goossen Blyckaerts, de voerschreuen Langhstraete van voor – j cap. iij d.

29. De selue vanden erffue, eertydts een schuerken te voeren Jeroon van Lamijns regenoot de selue – i d.

Haendoren

30. Geert Sweeuers te voeren Jan Scheers noch te voeren Jan Fraijmans regenoot de selue, Reynier Scheers ende die straete in twee zyden ende dat van zyn huyse ende houe te Haendoeren voerschreuen – j cap. ix d.

31. De selue van zyn huijse ende houe byt voerschreuen huijs regenoot de selue ende die straete – v capp. iij st. ix d.

32. De selue vanden huyse dat Heylkens van Louen was regenoot de selue ende die straete – iiij cap. iij d.

33. De selue van zynen huye te voren Henrick van Scheer daer bij gelegen regenoot de selue ende die straete – j d.

34. Te voeren Barbara Woutters van eenen huyse ende gelege bij Henrick van Scheer Regenooten – j ob.

35. (Nu Jouffrauwe Alydis van Eijnatten) Joncker Herman van Eijnatten ende te voeren Vrauwe Coppens van syne goeden eertydts huysingen ten haendoren regenooten de selue – j d.

36. Den seluen van zynen goeden te voeren huysingen eertydts Woutter van Binckum Regenoot de selue – ij capp. xviij d.

37. Den seluen vande selue goeden eertydts noch een ander huijs regenoot den seluen – j d.

38. (Nu die weduwe Anthoen van Verleborgh) Anthoen van Verleborgh te voeren Jan van Winde van zynen huyse ende houe ten haendoren regenoot Reynier Scheers, Peeter Traetsen in ij zyden ende die rechte straete – j cap. xij d.

39. De selue vander wedergedeelte der voorschreuen goeden te voeren Catlyn Dillen regenoot de seluen ende de straete – j cap. xij d.

40. Reynier Scheers te voeren Baudewyn Pas van syne schuere eertydts huyse ten Haendoren voerschreuen, regenoot Geert Sweeuers, Anthoen van Verleborgh ende die straete – iij d.

41. De Poorte van Oplinther van een stuck lants gelegen byden wegh daermen te Heylessim weert gaet regenooten – j d.

42. De selue vander wedergedeelte dat Maes vanden Beke was regenoot – iij d.

43. Derffgenaemen Dionys van Thienen van hunnen huyse ende houe gestaen ende gelegen byde Bogaerden regenoten de selue bogarden, Franchoys van Rillaer ende de straete van voeren – ij cap. xvj d.

44. T’Clooster van Berberendael van hunne gronden daer hunne kerck op staet regenoot den seluen rondomme – v capp. xv d.

45. Henrick Hermans van synen huyse ende houe inde wayberghstraete regenoot – j d.

46. Jan van Brusselle van een stuck lants bouen Raedtshouen dat tegen Claes Cans vercregen was regenoot – ij d.

47. Jacobus vanden Peer van syn erue achter die sonne – iiij cap. xxxvj d.

48. Aert Spaens sone Laurys Spaens te voren Gielis Blyckers van syn huys inde Lange straet Regenoot meester Jans Leemans ende Aert Bockxharinck, Joes Bollaer, die straete – ij cap. ix d.

49. Het huys van Hans Casteers – iiij 1/2 d j capp.

50. Gielis Loaen nu Geeraert Boeset tegen ouer het huys van Thomas Leeuws soluit 35 – iiij d j capp.

51. Het Huys van Ramaijen nu Henrick van Ausseloij soluit 33, 34, 35 [lees: 1633, …] – v d. i cap.

52. Jerusalem geheeten den Raem – iiij 1/2 d. i cap.

53. Het huys van Gielis Vrindts – v cap. xxij 1/2 d.

54. Otto Immens huijs, soluit 30, 31, 32, 33, 34 – ij capp. ix d. ende een jaer.

55. Christiaen Champin huysinge nu Aert Cuypers by coope – ij deelen van ij cap.

56. Het huys van Peeter van Herbergen – vj d. j cap. iij deelen van i cap. Soluit die weduwe Peeter van Herbergen hier op – 31, 32.

57. Guilliam van Rillaer – v cap. xxij 1/2 d.

57. Liebrecht Peys van hunnen huyse – xviij lb xiiij st.

58. Willem Corthoudt van hunnen huyse tegen ouer dout gasthuys – viij lb.

59. Jan Uten van haeren huyse inde Cabbeeckstraet – vij lb.

60. Seruaes Casteers van zynen huijse – j cap. ix d. iiij lb.

61. Peeter van Ysvoordt – ix lb rest [16]32.

62. Caerle Meuris vanden bogaert ende haer huys – ij cap.vij d. rest 32.

63. Nu Peeter vanden Arendt van synen huyse byden stadthuyse – xv lb xij st. ij qrt rest 30 31 32.

64. Jan van Valcenborgh – ij lb xv st rest 28 29 30 31 32.

65. Jan Cans van het Vetters huijs – xij lb payment, rest 28 29 30 31 32, facit xvi sch. st. ij qrt iij groot iij meijten.

66. Loyck Meersmans van het huijs inde Peeperstraet – ij cap. vj d. rest 31 32.

67. De selue van de wederhellicht van iij daghmaelen lants, Barb. cap Eijnetten, die Taeffel van Grimde – iiij 1/2 d. rest als voor.

68. Pauwel Corffs – ij cap. ix d. vij lb. rest 28 29 30 31 32 daer op ontfaen opt Jaer 28 ende 29 xxviij st. j qrt. betaelt 28 ende 29.

69. Derffgenaemen Jan Jacobs van een hoffken gelegen tot Auendoren opden houel regenoot Seruaes Raijmaeckers – ij cap. viij d.

70. De selue van het huys inde Cabbeeckstraet – j ob. rest 28 tot 32.

71. Jan Raijmaeckers – ij cap. rest 32.

72. Oriaen van Eelessim rest xxj st. ij qrt.

73. Gielis Crans – j cap. i qrt cap. rest 31 32 xx st.

74. Derffgenaemen Jan Blyckaerts – iiij cap. rest 32.

75. (Bijgevoegd) Die weduwe Gielis Steijls – xj 1/2 cap. … d.

Klapper

De nummers verwijzen naar de lemma’s.

Aandoren 30 e.v.
Arend (huisnaam) 7
Avendoren 69
Barberendaal (klooster) 44
Blyckaerts, Goossen 28
Blyckaerts, Jan 74
Blyckers, Gielis 48
Bockxharinck, Aert 48
Boeset, Geeraert 50
Bogaarden 43
Bollaer, Joes 48
Cans, Claes 46
Cans, Jan 6, 65
Casteers, Hans 49
Casteers, Servaes 60
Champin, Christiaen 55
Coppens (vrouw) 35
Corffs, Pauwel 68
Corthoudt, Willem 58
Crans, Gielis 73
Cuypers, Aert 55
De Gee(st), Willem 3
De Hertoge, Machiel 10
De Lathoure, Jan 18
De Muntere, Matthys 14-15
Dillen, Catlyn 39
Drie Koningen (huisnaam) 18
Festraets, Seger 4-5
Fonteniers, Pieter 7-8
Fraijmans, Jan 30
Gijs, Gysebrecht 1
Goossens, Eemondt 21
Goossens, Jooris 21
Gracht (= Ooievaarstraat) 8
Grauweels, Geert 10
Gulden Kruis (huisnaam) 15
Haandoren 30
Hermans, Henrick 45
Heuvel (Avendoren) 69
Huis van Rameien 51
Immens, Otto 54
Immens, Philips 1-2
Jacobs, Jan 69
Jerusalem (huisnaam) 52
Kabbeekstraat 59, 70
Keemelinckx, Jan 25
Kleine Ster (huisnaam) 7
Kleine Vleeshouwersstraat 19, 21
Klok (huisnaam) 5
Langestraat 1, 10, 14-15, 18, 25, 28, 48
Leemans, Jan 48
Leeuws, Thomas 50
Loaen, Gielis 50
Mantels, Jacob 23
Marcelis, Goordt 8
Meersmans, Loyck 66
Mertens, Jan 2-4
Mertens, Laurijs 1-3
Meuris, Caerle 62
Oud Gasthuis 21, 58
Parasol, Jan Pedro 14-16
Pas, Baudewyn 40
Pauw (huisnaam) 6-7
Peperstraat 66
Peys, Liebrecht 57
Poort van Oplinter 41
Raam (huisnaam) 52
Raatshoven 46
Raijmaeckers, Jan 71
Raijmaeckers, Servaes 69
Rameien (huis) 51
Rechtestraat 38
Royeleeuw, Maria 20
Scheers, Jan 30
Scheers, Reynier 30, 38, 40
Sint-Antonius (huisnaam) 1
Smeyers, Henrick 14, 19-20
Spaens, Aert 48
Spaens, Laurys 48
Speelmans, Wouter 24
Stadhuis 63
Stas, Henrick 19
Steenstraat 8-9
Steijls, Gielis 75
Styels, Chaerle 10
Sweevers, Geert 30, 40
Tafel van Grimde 67
Taps, Henrick 19-20
Timmermans, Caerle 3
Traetsen, Peeter 38
Tritsmans, Jan 25
Uten, Jan 59
Van Ausseloij, Henrick 51
Van Binckum, Wouter 36
Van Brusselle, Jan 46
Van Eelessim, Oriaen 72
Van Eijnatten, Alydis 35
Van Eijnatten, Herman (jonker) 35
Van Eijnetten 67
Van Geest, Willem 1
Van Halle, Aert 27
Van Herbergen, Peeter 50
Van Houthem, Peeter 28
Van Lamijns, Jeroon 29
Van Loven, Heylkens 32
Van Meensel, Jan 15
Van Ranst, Jaques 19
Van Rillaer, Franchoys 43
Van Rillaer, Guilliam 57
Van Scheer, Henrick 33-34
Van Thienen, Dionys 43
Van Valcenborgh, Jan 64
Van Velpe, Henrick 7
Van Velpe, Joos 6
Van Verleborgh, Anthoen 38, 40
Van Winde, Jan 38
Van Ysvoordt, Peeter 61
Vanden Arendt, Peeter 63
Vanden Beke, Maes 42
Vanden Peer, Jacobus 47
Vanden Roye, Franchoys 25
Vanden Roye, Henrick 13, 15-16, 18-19
Vettershuis 65
Vleeshouwersstraat 17-18
Vreven, Goordt 18
Vreysers, Willem 17
Vrindts, Gielis 53
Waaibergstraat 45
Weg n. Heilissem 41
Wilheijn, Gielis 5
Willemaers, Jaques 10, 13-14
Wouters, Barbara 34
Wouters, Wilhem 5-6
Zavelstraat 12-13, 17-18
Zon (huisnaam) 47
Zouw 9

Overgezet door dr. P. Kempeneers. Verschenen op de website op 30 april 2016.