In de schepengriffies nr. 1969 (Rijksarchief Leuven) werden 2 dokters gevraagd om vast te stellen dat in Willebringen 2 dode lichamen gevonden werden. Ik zet deze goed verstaanbare tekst volledig over.

chirurgijn

Extraordinair genecht gehouden binnen Willebringen desen 13. may 1793 coram Jan Wouters ende Hendrick Cayberghs schepenen.

Den heere meyer in persoon produceert alhier heer ende meester Alexander Hermans, doctor practizyn binnen Loven residerende, ende sieur ende meester Josephus Joannes Gherens, chirurgyn binnen de voorschreven stad eensgelyckx residerende, versoekende … van de selve in Eede te willen stellen tot het doen der visitatie ende aenschouw vant Dood Lichaem van sekeren Joseph Van Weddingen, knecht by de weduwe Albert Nys alhier, mitsgaeders van t’ doodt Lichaem van sekeren persoon den welken men noemt N. Festraets, getrouwt ende jnnegeseten van Hautem [= Sint-Katharina-Houtem] onder Hoegaerden, de welken op gisteren avont alhier /soo men opgeeft/ beyde syn met een mes doodgesteken geweest.

Voorders aenzoekende die beyde heeren Experten van, van hunne gedaene visitatie in de aenschouw te verleggen behoorlyke declaratie ofte depositie.

Et prestiterunt juramentum [= stelden de eed vast] in handen van den schepenen Joannes Wouters my present, J.C. Ocreman secretaris 1793.

Verschenen op de website op 25 juni 2016.