1. Inleiding

In de verzameling handschriften van dr. Hans Jacobs te Tienen bevindt zich een “Doos Vandevin”. De documenten in deze doos bevatten rekeningen, testamenten en notarisakten, toebehorend aan de familie Vandevin uit Neerlinter, maar ook lofdichten en verscheidene stambomen. Ik heb deze documenten voorzien van de nummers 739 tot 791. De nummers 755 en 756 bieden ons interessante gegevens over Vandevin en aanverwanten. Ze werden verzameld door Joannes Franciscus Antonius Vandevin, later aangevuld door zijn zoon Joannes Ludovicus. De aanvullingen, die ik noteer tussen vierkante haken, geven soms een idee van de politieke situatie in ons land tijdens de Franse en Oostenrijkse periode. Ik heb getracht om de hoeveelheid gegevens wat te ordenen. In de omzetting heb ik de schrijfwijze behouden. Accenten in woorden als “gefundeért heéft” berusten op de gebruikelijke spelling van Jan of Jean Des Roches (Den Haag 1740 – Brussel 1787). Lang na zijn dood was de spelling van Des Roches een twistappel in de spellingoorlog (1839-1844).

[In de rand staat] Felices nimium, sua si bona norint, agricolae. Zegswijze van Vergilius: “landbouwers zouden veel gelukkiger zijn, als ze beseften hoe goed ze het hadden”. [Vertaling van classicus Karel Carmeliet.]

2. Stamboom van J. F. A. Vandevin

Stamboom van mynen Vaeder Joannes Franciscus Antonius Vandevin, geboren te Neerlinter 18 xber 1749, [alwaer die familie reeds bekent was volgens de gigtboeken aldaer exterende, waer uyt te zien is, dat zy veele goederen bezaten en dese zelfs bebouwden], myne Moeder Maria Catharina Windelincx, getrouwt binnen Thienen 8sten february 1775, aldaer geboren 27 9ber 1751 [opgestelt door hunnen soone Joannes Ludovicus Vandevin].

Getrokken uyt de stamboomen, gedient hebbende tot preuve van differente Borsen, tot de welke onse familie gerechtigt was ende beginne eerst met de Borsen gefundeért door wylen den heere Van Geertruyen, in zyn leven priester ende beneficiant in de Cathedrale Kerke van S’Hertoghenbosch, by zyn Testament van 23 Augusti 1606, by het welk hy gefundeért heéft dry borsen, ten voordeele van den naesten van zynen bloede ende welke door den Pastor [van Cortenaken] ende mede collateurs by acte van 13 7bris 1791, gepasseért voor den Notaris De Middel binnen Thienen residerende, vergeven zyn geweést, aen den zone van gemelden Joannes Franciscus Antonius Vandevin met naeme Joannes Josephus Vandevin pro parte [cf. ms 756, f. 2: mynen Broeder], waer om den zelven stamboom hier inne voege.

• Joannes Van Geertruyden trouwt Joanna Van Reynroey, unde Guillielmus Van Geertruyden die trouwt Margarita Van Surpel, unde den Eerweerden heere Petrus Van Geertruyden.

• Item Joanna Van Geertruyden [beyde van Cortenaeken], die trouwt Cornelius Vandenvinne, unde Joannes Vandenvinne, die trouwt Catharina Reysermans, unde den Eerw. heere Joannes Vandenvinne, eersten collateur der voorschreven Borsen.

• Item Cornelius Vandenvinne die trouwt Anna Liebens.

• Item Michaël Vandenvinne, die trouwt Catharina Vanhoven. Van desen laesten is voortsgekomen Ludovicus Vandenvinne die trouwt Helena Hennus, unde Antonius Vandenvinne [dezen was een zeer neerstig man en heéft betaelt alle de schulden waer mede zyne ouders alte veel overlast waeren], geboren binnen Neerlinter 16 April 1673 die trouwt den 2 January 1708 binnen de parochie van Neerlinter Maria Van Berrewaer, gebortigh van Landen [van eene gedistingueérde familie], die weduwe was van Joannes Vreven die Meyer van Neerlinter was, waer van dese genealogie hier naer zal volgen [en zy was eene goede vrouw uyt ter maeten beminnende haere kinders], unde Antonius Vandevin, geboren binnen Neerlinter den 28 7ber 1710 die trouwt tot Cumptig 19 [elders staat 9] april 1746 met Anna Maria Aerts, gebortigh van Cumptig [6 Juli 1720] ende Dochter was van Jacobus Aerts ende Maria Theresia Van Weddingen, zynde den voormelden Jacobus Aerts gebortig van Bierrebeék ende Maria Theresia Van Weddinghen van Cumptigh, unde 5 kinderen.
[Dezen Antonius Vandevin was zeer geleert en primus in den dialectica tot Loven ende alhoewel hy landbouwer was, was hy grooten Poët en had in zyne memorie Virgilius, Horatius ende Ovidius, Cicero en was hem niet vremd en hy was liefhebber van de historie en de Antiquityten, de Latynsche en de Fransche spraeken waeren hem gemyn, alhoewel deéze laeste in dien tyd geheel ongemyn was. En zy was zeer zorgvuldig de beste der Moeders die het geluk heéft gemaekt van haere kinders en zy was den Troost der Armen. Den zercksteen van Antonius Vandevin en Anna Maria Aerts light in de Kercke van Neerlinter in den rechten afganck oft zeijbeuke.]

3. Fragmenten uit doopboeken.

Nota dat men bevind in de doopboeken van Neerlinter den Naem Vandevinne, geschreven Vandenvenne, Vandevinne, Vandevin, Vandenvin, het welk men oordeelt voortsgekomen te zyn door de onoplettentheyd der Pastoors gelyk men zal zien uyt het volgende extract. [In ms 756, f. 3 staat “onagtsaemheyd van de Pastoors”.]

Extract uyt de Doopboeken van Neerlinter

• 3den January 1619. Baptizatus est Georgius, filius Liberti Vandenvinne et Adiliæ.

• 30 Juni 1622. Baptizata Maria, filia Liberti Vandenvinne et Adiliæ Alogia.

• 1ma [= prima] Martii 1628 baptizata [naam ontbreekt] filia Liberti Vandenvinne et Adiliæ Alogia.

• 14 xbris 1631 baptizata Catharina, filia Cornelii Vandenvinne et Annæ Linens oft Libens.

• 1ma January 1634 baptizatus Joannes, filius Michaëlis Vandenvinneet Catharinæ Vanhoven. [Hierop volgt dezelfde naam op 1 mei, wat niet kan.]

• 1ma Maij 1634 baptizata Margarita, filia Cornelii Vandenvinne et Annæ Levens oft Linens, dese moet staen voor Joannes, en is getrouwt geweést met Henricus Goossens waer van geene in Neerlinter en zijn oft geweést hebben ten zy opden Ransberg en desen alleen soo dat wy oordeelen dat dese familie vertrokken is uyt Neerlinter naer Kortenaeken oft Kersbeek aengesien ik geene meer en vinde voor het Jaer 1673 volgens brief van den heere Pastor van Neerlinter de dato 1791.

• 19 April 1673 bapt. Antonius filius Ludovici Vandevinne et Helenæ Hennues.

• 15 9bris 1676 bapt. Anna, filia Ludovici Vandevin et Helenæ Hennues.

• 30 Aug. 1678 bapt. Judith, filia Ludovici Vandenvinne et Helenæ Hennues.

• 21 9ber 1680 bapt. Henricus, filius Ludovici Vandevin et Helenæ Hennues.

• 30 May 1683 bapt. Maria, filia Ludovici Vandenvin et Helenæ Hennues.

• 3 Meért 1702 bapt. Ludovicus, filius Henrici Vandenvenne et Annæ Mariæ Theunis.

• 1 febr. 1704 bapt. Joannes, filius Henrici Vandenvenne et Annæ Mariæ Theunis.

• 28 7bris 1706 bapt. Henricus, filius Henrici Vandenvin et Annæ Mariæ Theunis.

• 28 7bris 1708 baptizati sunt Gerardus et Joannes Antonius, gemini, Henrici Vandenvinne et Annæ Mariæ Theunis.

4. Fragmenten uit een trouw- en doopboek

Tot voordere preuve voege hier inne een extract uyt den trouwboek van den dorpe van Neerlinter en een extract uyt den doopboek van den zelven dorpe ende luyt als volgt:

Extractum ex registro matrimoniali sub anno septuagentesimo octavo, ubi habetur ut sequitur.

• 2 January [1708] contraxerunt Matrimonium, habita dispensatione in bannis, Antonius Vandeven et Maria Berrewar, testes erant Henricus Vandeven et Joannes Vliegen.

• 1710 28 7bris baptizatus Antonius, filius legitimus Antonii Vandevinet Mariæ Vanberrewaer, susceperunt Dominus Dresen, secretarius hujus parochiæ, et Anna Vaes.

• Van Antonius Vandevin en Maria Vanberrewaer is voortsgekomen Maria Helena Vandevin, die tot Neerlinter is getrouwt geweést met Petrus Pulincx sone Gisberti.

5. Vijf kinderen van Antonius Vandevin x Anna Maria Aerts

Van Antonius Vandevin en Anna Maria Aerts zyn vyf kinderen te weten:

(1) Maria Ernestina Vandevin geboren te Neerlinter 13 January 1748, getrouwt 1 8ber 1770 met Laurentius Ludovicus Dehertoghe, woonagtig te Melkwezer ressort Zaut Leeuw ende hebben voortsgebragt de naervolgende kinderen ten deele gedoopt te Overhespen, Gussenhoven oft Weser [cf. ms 756, f. 3: “welke alle gedoopt zyn tot Overhespen”.]

• Ludovicus Dehertoghe getrauwt binnen Thienen 8 7ber 1801 met Maria Theresia Paulina Deboeck geboren 22 7ber 1775 binnen Thienen, dochter van Joannes Josephus Deboeck en Josepha Vandermeulen beyde van Mellaert woonagtig te Thienen, unde 1mo Ludovica Josephina Dehertoghe, geboren 2 9ber 1802 (obiit), 2do Ludovicus Laurentius Dehertoghe 8 meert 1804 (obiit), 3tio Judocus Theodorus Dehertoghe 5 xber 1805, 4to Anna Maria Joanna Dehertoghe 5 9ber 1807, 5to Emilia Theresia Augustina Dehertoghegeboren 24 xber 1809.

• Judocus Dehertoghe woonagtig te Graesen [geboren te Melkwezer, sterft te Grasen 29 8ber 1844 in ouderdom van 66 Jaren 6 maenden], getrouwt met Maria Catharina Brees gebortig van Wustherck in Luykerland, unde Ludovica Josephina, Maria Catharina, Henrica Justina, Ludovicus Theodorus, Euphania Augustina [of Louise, Marie, Henriette, Felicité, Pauline].

• Engelbertus Dehertoghe, geboren … 1779, overleden, jongman ongetrouwt, toevallig te St.truyden den 27 9ber 1839 en te Melkwezer begraven.

• Josephus Dehertoghe, † SP [= overleden sine prole] Melkwezer.

• Theresia Dehertoghe geboren in 1783, getrouwt met Vanhove in 1817.

• Joannes Guillielmus Dehertoghe geboren …, getrouwt te Tesselt by Aerschot met Maintjens.

• Maria Dehertoghe geboren 11 february 1791, trouwt Lowet te Wommersom.

(2) 2de kint: Joannes Franciscus Antonius Vandevin, geboren binnen Neerlinter 18 xber 1749, obiit 29 April 1813, trouwt binnen Thienen 8 feb. 1775 met Maria Catharina Windelincx, geboren binnen Thienen 27 9ber 1751, unde Negen Kinderen, waer van de vier levende zyn, de vyf zyn gestorven in leegen ouderdom.
[NB. desen was Notarius secretarius der stadt Thienen, Meyer van Neerlinter en Kerkum en Drossaert van Attenrode ende Wever, onder het Oostenrykx gouvernement ende door de fransche Revolutie gesupprimeért, waer door hy verloren heéft 40.000 Brabants. Hy beminde de studie, de jagt en was grooten Liefhebber van Peérden ende was ook zeer ervaeren in de Historie Geographie en de Antiquityten. Hij heeft oock beschreven de historie der stadt Thienen ende altydt versocht geweest by de borgers tot alle deputatien van groot belanck, naementlyck tot de ministers van het huys van oostenryck, tot den prince van Cobourgh commanderende het oostenryck Leger, anno 1794, tot den generael Demourier [= Dumouriez] ende de prefecten van het departement der dijle.]
[Anno 1780 heéft hy een huys gebouwt binnen Thienen in de lange straete wezende eenen dryhoek hebbende voor regenoten de lange straete van voor west, de Capucine plyne noord, den heer Dauphin oost en zuyd, het geéne heéft gekost 16.000 Brabants.] [Zie over dit huis mijn sprokkel 374 en zijsprokkel 126.]
[Deze was zeer neérstig, huyshoudende, zorgvuldig voor haere kinders ende de alderbeste Moeder ende Vrouw, daer en boven Godvreézende, te weten de voormelde Maria Catharina Windelincx.]

Vier levende kinderen.

• Maria Theresia Catharina Vandevin, geboren binnen Thienen 4 Juni 1776, wiens peter Henricus Antonius Vanherberghen halven broeder van haere Moeder, ende Meter Maria Theresia Van Weddingen haere overgrootmoeder van vaederswegen. [Gedoopt binnen de parochiale kerke van St. Germyn binnen Thienen.] Getrouwt 25 Juni 1805 binnen Thienen met Joncker Theodorus Franciscus Demesemacre (of de Mesemacre), geboren binnen Woluwe St. Peeter 26 8ber 1771, licentiaet in beyde de rechten, wettigen zone van Joncker Philippus Josephus Bernardus Demesemacre ende Mevrouw Maria Carolina Wilhelmina Borggravinne de Lardenois de Ville Vrouwe van Villers le peuplier (of le popelier), Lens Croix; de descendenten hier naerder.

• Joannes Josephus Vandevin, geboren binnen Thienen, gedoopt 14 xber 1777 in de parochiaele kerke St. Germyn, waer van Peter zynen Oom Joannes Guillielmus Windelincx, ende Meter Anna Maria Aertszyne grootmoeder, getrouwt binnen Naemen 6 mey 1802 in de parochie van Onse Lieve Vrouwe met Juffrouw Maria Theresia Juliana Maus, geboren 24 April 1774, dochter van Mynheer Joannes Michaël Maus en Juffrouw Maria Wilmotte. [In de rand: te Antwerpen overleden 14 April 1847.] De descendenten hier naerder.
[Dezen was ten jaere 1797 philosooph in de Pedagogie het Castrum tot Loven, wanneer de Universityt gesupprimeért zynde door de fransche verwoestinge, hy de studie heéft moeten verlaeten en door de militaire omschryvinge vervolgt zynde, even als zyne Ouders die ten tyde van zeven maenden alle hunne effecten hebben moeten vlugten ende zelfs in perykel geweést zyn van in gehegtenisse gestelt te worden, heéft hy zig ten tyde van vier jaeren opgehouden zoo in Holland te weten Rotterdam als Pruysland, ende eyndelinge zyne ontlastinge bekomen hebbende ende steunende op den koophandel die hy in Holland had geleert, is hy komen woonen binnen Antwerpen alwaer hy den koophandel vervoorderde door een wonder geval, kennisse heéft gemaekt met Jouffrouw Maria Theresia Juliana Maus, geboren tot Naemen 24 April 1774, dochter van d’heer Joannes Michaël Maus ende Jouffr. Maria Wilmotte met welke hy op 6 mey 1802 is getrouwt in de parochie van Onse Lieve Vrouwe tot Naemen ende met welke hy actuelyk is woonende binnen Antwerpen.]

• Carolus Joannes Vandevin, geboren 20 8ber 1779 ende gedoopt in de parochiale kerke van St. Germyn binnen Thienen, waer van Peter is geweést den Eerw. en Edelen heer Carolus Joannes Josephus Van Spoelberg, licentiaet in beyde de rechten, en Pastor van Bautersem, Meter Isabella Francisca Windelincx, getrouwt binnen Thienen 5 Mey 1808 met Juffrouw Catharina Josepha Goelens, dochter van Mynheer Joannes Winandus Goelens en Juffrouw Maria Theresia Demiddel.
[Dezen studeérde binnen Thienen op den poësis doch door de suppressie van het Collegie ende de studie heéft hy zig begeéven op den koophandel en is gaen wonen tot Brussel ende aldaer gefrequenteert het Comptoir van de heeren Ronstorff Hopfensack & Cie doende comercie in engelsche waeren ende wezende een van de principaelste huyzen van Brussel.]
[Aanvulling P.K. Dit huis bevond zich in de Bergstraat in Brussel, zie Almanach de Bruxelles …, XIII-1805. Te raadplegen op internet.]

• 4de levende kint: Joannes Ludovicus Vandevin, geboren 17 9ber 1783 gedoopt in St. Germyns, Peter den eerw. heere Joannes Baptiste Clavers qui obiit 17 January 1818 binnen Loven, geweést pastor in Attenrode, ende Meter zyne Matante Maria Barbara Vandevin.
[Dezen studeérde ten tyde van de suppressie van het Collegie, op den grammatica, wanneer hy gekomen zynde ten ouderdom van ontrent 17 jaeren, zyne Ouders hem hebben gestelt in het Koophandels Comptoir van de heeren Wed. D.J. & H. Overman tot Brussel, bestaende in Indiaensche waeren, alwaer hy verbleven is tot 31 xber 1806 ende van daer vertrokken is naer Antwerpen by zynen voorschreven Broeder, doende in Coloniale waeren.]

Overleden kinderen.

Hier volgen de kinderen van J.F.A. Vandevin ende Maria Catharina Windelinckx gestorven in leegen ouderdom.

(i) Den 3 mey 1781 is geboren Maria Ernestina Vandevin waer van Peter is geweest Henricus Ludovicus Blyckaerts haeren oud Oom ende Meter Maria Ernestina Vandevin. Gestorven 9 9ber 1783.

(ii) 27 8ber 1782 is geboren Maria Joanna Theresia Alexandrina Vandevin, waer van Peter is geweést den eerw. heer Joannes Alexander Bals, Pastor in Kerkum, ende Meter Maria Theresia Vandevin haere Matante. Gestorven 29 augusti 1783.

(iii) 2de augusti 1785 is geboren Maria Elisabetha Caecilia Vandevin, waer van Peter is geweest Ludovicus Vandevin haeren Oom ende Meter Maria Elisabetha Caecilia Van Salm, haere aengetrouwde Matante huysvrouwe van J.G. Windelincx. Gestorven in juli 1786.

(iv) 3de January 1787 is er eene dochter ongelukkig ter wereld gekomen.

(v) 20st July 1791 is geboren Maria Anna Vandevin waer van Peter is geweést Engelbertus Van Salm haeren aengetrouwden Oud Oom, woonagtig tot Cumptig ende Meter, Maria Anna Stevens, haere aengetrouwde Matante huysvrouwe van Henricus Antonius Vanherberghen.

(3) 3de Kint van Antonius Vandevin en Anna Maria Aerts. Maria Theresia Vandevin, geboren binnen Neerlinter 30 April 1752, jonge dochter, gestorven 16 Augusti 1806.

(4) 4de Kint: Maria Barbara Vandevin, geboren binnen Neerlinter 4den 8ber 1754, getrouwt … 7ber 1797 met Georgius Raeymaekers(Raijmakers) van Cortenaeken, zone van Victor Raeymaekers, zonder kinderen.

(5) 5de kint: Ludovicus Vandevin, geboren binnen Neerlinter 21 Augusti 1758, overleden binnen Neerlinter 2 Meért 1816, getrouwt in Mey 1803 met Catharina Arnauts (of Arnaerts) te Neerlinter, die overleed zonder kinderen op 1 meért 1826 in Neerlinter [waer door dien Naem aldaer zal vernietigt zyn].

6. Aanvullingen

(1) Brussel, 25 september 1744. – Op 7 februari 1744 laat deurwaarder Petrus Josephus van Bevere weten ter cleijnder puijen van het stadhuis in Brussel dat er een rente zal verkocht worden. De eerste zitdag heeft plaats in zijn woonhuis te Brussel op de Sint-Annaberg. De 24ste koop betreft 400 gulden wisselgeld. Op de vierde zitdag wordt deze rente verkocht aan Elisabeth van Opstal. Deze rente was tot last van Antonius vanden Vinne, bepand op een huis en hof in Neerlinter, 3 dagwanden groot en gelegen op de Eerste Dries. De reengenoten zijn: de Donkerstraat, de Dries en de Vliet (Jacobs, ms 664).

(2) In de volkstelling van Neerlinter (1755) komt de weduwe voor van Jan vande Vin, met een dochter van 7 jaar, arm, alsmede Anthoen vande Vin, cossaert, met een zoon van 3 jaar, een dochter van een jaar en een dochter van 3 weken. Bij hem werkten een knecht en een meijse. Bron: Rijksarchief Anderlecht, Officie Fiscaal, te raadplegen in het RA te Leuven op microfilm 1386/29. Omgezet door René Verbeylen.

(3) Bij het innen van de hondenbelasting in 1783 in Neerlinter komt een sieur Antoon Vandevin voor met 2 honden. Bron: Herman Swinnen, Honden en een inwonerslijst van Neerlinter uit 1783, in: Brabant Cronikel, Jg. 17, maart-april 2013, p. 15-16.

Verschenen op de website op 31 augustus 2016.