Grote schade aan de gildekamer van de kolveniers te Tienen.

Uit: Jacobs privé-archief, 698/7.

hagelstenen

Sieur Edmond Goossens oudt Capiteyn van de coloveniers gulde der stadt Thienen oudt 48 jaeren gedaeght, geeedt ende geexamineert op de … articulen van de schriftueren

dat de familie van Van den berge binnen de stadt Thienen is eene seer oude familie en daer voor wordt gehouden ende gereputeert, … dat de waepenen der voorschreven familie met gecroonder timber ofte met eene croon op den helm aldaer op verscheyde publiecke plaetsen te sien syn, ende naementlyck op de Camer van de Coloveniers gulde alwaer hy deponent de selve heeft gesien, op drij differente plaetsen.

hun altydt hebben gedraegen als edel lieden, ende dat sy soo wel als hunnen vaeder den voors. Borgemeester hebben gehouden knechten, reypeerden, chiesen, jachthonden en furetsen.

dat in den jaere 1683 op H. Cruysdagh (= 3 mei) is gevallen eenen grooten haegelslagh onder andere binnen de stadt Thienen, dat desen haegelslagh groote schaede gedaen heeft aen de vensters van de groote gulde caemer vande Coloveniers schuttereij der voors. stadt, ende dat onder andere alsdan door het tempeest vuytgeslaegen is geweest het opperste deel van de waepenschilt vanden oudt Borgemeester Hend. Vanden berge gewezenen hoofman der selver schutterey.

Emont Goossens geconvinceert den 30 Julij 1710.

Verschenen op de website op 12 december 2016.