Het manuscript 902 in het bezit van dr. H. Jacobs te Tienen bestaat uit een bundel van 8 folio’s en bevat de rekeningen van tafelmeester Henrick de Haen van het jaar 1635 met aanvullingen tot 1642. Dit document is een vervolg op nummer 901 met de rekeningen van tafelmeester Adriaen van Nerim voor de jaren 1633-1634. De vermelde inwoners zijn ongeveer dezelfde, maar soms anders geschreven. Gegevens uit het manuscript van 1633 staan tussen vierkante haken. Naast inwonersnamen vinden we in beide handschriften enkele toponiemen van Miskom.
Afkortingen: hal = halster, inhoudsmaat voor droge waren, 1/8 van een mudde of 29 liter. z = 1/2. Volgens oud gebruik werd een halster betaald met 10 stuivers.

Tekst
Reeckeninge bewijs ende Reliqua die welcke mits desen js doende Henrick de Haen oúer sijnen Ontfanck als taeffel meester geweest sijnde van Miscum de Anno 1635.

Ierst van sijnen ontfanck van coren Renten.
• Item Jnden jersten Henrick van Haelen te voeren Barbara vander Meulen is jaerlijcx de taeffel schuldich — ix halsteren coren.
• Item Swerts [1633: Jan Sweerts] is de taeffele jaerlijcx schuldich van alle sijne chijns goederen — vj hal rocx.
• Item Henrick van Haelen te vooren derffgenaemen Willem Nijs is jaerlijcx de taeffel schuldich van een halff bunder lants gelegen aen de hoolstraet — viij hal.
• Item Michiel van Surpel tot Cortenaecken is de taeffele jaerlijcx schuldich — vj hal.
• Item Heer ende Meester Peeter de Greúe [1633: Peeter de Greeff] is jaerlijcx de taeffel schuldich van een sille lants — vj hal.
• Item Henrick de Haen te voren Maris Hermans is jaerlijcx de taeffel schuldich van huijs ende hoff — iiij hal.
• Item derffgenaemen Anna vanden Huijse is de taeffel jaerlijcx schuldich ij halster [1633: van het haeúeren block] maer niet in treijn [1633: train] ergo — memorie.
• Item Jan van Geertruijen Willems soon is de taeffele jaerlijcx schuldich van eenen bempt gelegen tot nerim — iiij hal.
• Item Jochim [1633: Joachim] Delmans ende Foliaen van Nerim sijn jaerlijcx de taeffel schuldich van huijs ende hoff gelegen aenden pantput — iiij hal.
• Item Jan vande Vinne te vooren Machiel Rijsermans [1633: Michiel Reijsermans ende Frans Schandelijns modo derffgen. Jan Smeijers] ende derffgenaemen Jan Smeijers sijn de taeffel jaerlijcx schuldich — vj hal.
• Item Jan van Geertruijden Willems soon is jaerlijcx de taeffel schuldich van eenen boomgaert nu lant gelegen tot Miscum — xij hal.
• Item Peeter Cotermans [1633: Peeter Coetermans te voorens Jan Guijens] tot Diest is jaerlijcx de taeffel schuldich van eenen bempt genampt den langenbempt — viij hal.
• Item het Cloister van barbelendael is jaerlijcx de taeffel schuldich van het weijngaerdeken — j hal.
• Item D’erffgenaemen Bartholomeus Smeijers te vooren Lijsbet Steenbecx is de taeffel jaerlijcx schuldich van huijs ende hoff gelegen tot Miscum — v hal coren.
• Item Jan Bauwens [1633: Bouwens] te voren Elijsabet Huens is de taeffel schuldich van eenen bempt geheeten den Hennekensbempt — iij vierdel coren.
• Item derffgenaemen Jan Crawinckels te vooren Geert Fours [1633: Geeraerdt Fours te vorens Geerdt Peeters, modo d’erffgen. Craijwinckel] is de taeffel jaerlijcx schuldich van huijs ende hoff gelegen tot Waenroije opt deijnde — ij z hal.
• Item Geeraert Nijns is jaerlijcx de taeffel schuldich van huijs ende hoff — iiij hal.
• Item Peeter de Greúe is de taeffel jaerlijcx schuldich van ij z sillen lants gelegen opde spuelbeke — iiij hal.
• Item Jasper Morren te voren Aert vander Velpen ende te voren Willem Nijns is de taeffel schuldich — iiij hal iij vierdel.
• Item Machiel Nijns is de taeffel jaerlijcx schuldich van huijs ende hoff gelegen te Sant tot Cortenaecken — ij hal.
• Item Jan Smeijers te voeren Foliaen van Nerim is de taeffel schuldich vant block — iiij hal.
• Item Machiel van Surpel nu Joncker Phlips van Schoonhoúen is de taeffel schuldich van huijs ende hoff — j molevat.
• Item Pauwels Ruijsen te voren Willem Seempts is de [sic] jaerlijcx de taeffel schuldich van een bunder lants gelegen te Beckeúoirt — iiij hal.
• Item D’erffgenaemen Bernaert Claes sijn de taeffel jaerlijcx schuldich van het borneusel bijden H. borne tot Kersbeecke — j vierdel.
• Item Foliaen vanden Borne te voren Jan widen Broecke [lees: Uytenbroecke] is de taeffel jaerlijcx schuldich van een bunder lants gelegen opden vroonhoúen coutere — iiij hal.
• Item Heer Bernaert Willems [1633: d’erffgen. heer Jan Haenegreeffs, nu heer Bernaert Willems] gilt jaerlijcx de taeffel van eenen bempt geheeten geheeten [sic] den Scherpendriesch — j hal.

Somma den ontfanck in coren renten beloopt tot lxxv halsteren iij vierdelen, den halster gerekent tot x stuyvers facit in gelde tot xxxvij guldens xvij z stuyvers [= 37 guldens 17 1/2 stuivers].

Ontfanck van pachtcoren.
• Item Jan Smeijers van een sille lants gelegen opde spuelbecke — iiij z hal.
• Item Dirick Diricx [1633: Dierick Diericx] van een sille lants bij het cruijs — v z hal.
• Item den selúen van iij z sillen lants gelegen opden leerenberch in twee parcheelen — xj hal.
• Nicolaes Janssen van j z sil lants gelegen achter de hoff goederen — v hal z vierdel.
• Item den selúen [1633: Jooris Smeijers] j z sille lants opde hulfhage — iiij hal.
• Item Jan Wauters [1633: Wouters] van een sille lants gelegen opden Wittenwecht [1633: Wittenwech] — iiij hal.
• Item Jan Clincx van een halff bunder lants gelegen achter den calenberch voor — ij hal.
• Item Geeraert Nijns van een sille bempts genaempt den mortel — iij hal z vierdel.
• Item den selúen van een sille lants gelegen opden wewenberch jaerlijcx voor — iiij hal.
• Item den selúen [1633: Peeter van Kempt] iij z vierdel lants tot Beets heeft in huringe — [niet ingevuld, met opmerking in de rand].
• Item Henrick Sackx van vijff vierdel lants gelegen tot Beets int groot velt — iij hal.

Somma den ontfanck van coren pacht beloopt totter quantiteijt van xlvj hal een vierdel [= 46 halsteren één vierdel].

Ontfanck van gelt renten.
• Item Nicolaes Janssen te vooren Henrick Ceelen [1633: Celen] van huijs ende hoff gelegen tot Miscum — xviij st.
• Item Reijnder Gerincx [1633: Clercx] op deijnde tot Waenroije gilt jaerlijcx de taeffel — xx st.
• Item derffgenaemen Foliaen van Nerim gilt jaerlijcx de taeffel van huijs ende hoff gestaen tot Miscum aende pant put — xxviij st.
• Item d’erffgenaemen Peeter van Buemen te voren Mattheus Geleijs van twee sillen bempts eertijts lant — xxiiij st.
• Item d’Erffgenaemen Bertholomeus Schuerkens [1633: Bartholomeus Scheurckens] te voren Wauter van Elsmaeren van huijs ende hoff bijden stipelaer tot Waenroije — v st j ort.
• Item Henrick Bullens van eenen sack corens met v st den halster te betaelen is — xxx st.
• Item Peeter van Schaft [1633: van Schaeft] van eenen boomgaert gelegen tot rijseren — iij st.
• Item Jasper Morren te voren Aert vander Velpen ende te voorens Heer Willem Nijns — xx st.

Ontfanck van bempt hure.
• Item Dirick Diricx [1633: Dierick Diericx] van eenen bempt gelegen achter Lee — xj g xix st.
• Item Gillis Bueckens [1633: Bukens] van drij vierdel lants ende j z sille bempts gelegen byde gemijne vronte [1633: gemeijne vreunte] voor het paert vande taeffel — iij g vj z st iiij gro.
• Item Jan Smeijers van een plecke bempts groot ontrent drij sillen gelegen bijden rijbempt — x g.
• Item Joris Smeijers van een plecxken bempts opden voorbosch [1633: vorenbosch] — xx st.
• Item Vranck Huijbens [1633: Huijbrechts] van een halff bunder bempts gelegen bijden calenberch — iiij g x st.
• Item Mattheus Palmen van een derdendeel van eenen boomgaert gelegen inden hoeck onder Miscum voor het deel van de taeffele — v g.
• Item Machiel vander Waerden van een bempdeken gelegen tot Waenroije — xx st.
• Item Frans Mortiers [in 1633 niet ingevuld] heeft in huringe een bempdeken gelegen tot Beets jaerlijcx voor — xv st.

Somma den ontfanck in gelde beloopt tot xliiij g xix st [= 44 guldens 19 stuivers], ende hier bij gevuecht de reductie van het coren tot x st den halster als voor, soo beloopt den geheelen ontfanck totter somme van lxxxij g xvj z st. [82 guldens 16 1/2 stuivers].

Nota. In 1633 volgt hier een “Extraordinaris ontfanck”: Item heeft desen Rendant ontfangen van Peeter de Haen oúer den coop van het taeffel boschken bij hem gecocht gelegen boúen rijseren — ix g.

Volcht den vuijtgeúen tegens den voorschreúen ontfanck.

Op de folio 6 recto tot 8 verso staan de uitgaven die ik niet allemaal omzet. Het gaat in vele gevallen om aalmoezen voor de inwoners die in grote armoede leefden. Enkele voorbeelden.

• Item vuijtgerijckt tot een almoesche aen Michiel Proche oúermits sijne groote armoede tot — iiij hal.
• Item heeft desen Rendant tot een almoesche vuijtgerijckt aen Stoffel vande Borcht — ij hal.
• Item insgelijcx tot een almoesche vuijtgerijckt aen Aert Gijsens oúermits sijne groote armoede — ij hal.
• Item betaelt aen Willem Maes oúer sijnen arbijtsloon oúer het maecken van het huijsken Berbel van Ceulen ende dat door Nicolaes Janssen ad compitum de somme van — iij g.
• Item door den selúen is gevoert eenen boom tot het maecken van het selúe huijsken ende tot aende schansche van Waenroije bijden selúen gevoert waer voor hem compt — xij st.
• Item vuijtgerijckt tot een almoesche aen Truijken Kempeneers oúermits haere armoede tot — iiij g x st.
• Item heeft den Rendant vuijtgerijckt aen Bertel Proche op sijne gagie als dienaer voor een paer schoen — ij g.
• Item betaelt aende dienaers van Cortenaecken oúer het gaede slaen vande bosschen dese taeffele competerende de somme van — xxx st.

P. Kempeneers. Verschenen op de website op 9 april 2017.