Heel wat genealogische gegevens vinden we terug in andere documenten dan parochieregisters en de burgerlijke stand. Dit is uiteraard interessant, als registers opgebrand zijn. Indexen met gegevens uit de schepengriffies zouden ons goed kunnen helpen. Zo vinden we in de schepengriffies 5214 van Neerlinter een 40-tal akten bij overlijdens (RA Leuven). Deze zijn een rijke bron voor de genealogie van deze regio.

In bundel 23 vernemen we wie in 1736 de weeskinderen waren van wijlen Anthoen Coenen en Anna Maria van Roeij wettige gehuijsschen. Bundel 10 gaat over de vijf kinderen van Peeter Cordin en Maria Catharina Vreven in 1776. Meer uitleg over Peeter Cordije weduwenaer van Maria Catharina Vreven in 1782 vinden we ook in de schepengriffies 5218 bundel 16.

In 1656 vernemen we meer over het Kasteel in Neerlinter met de bekende familie De Trips, die wel eedele hoogh gebooren heere Johan van den Berghe de Trips mette oock wel eedele hoogh gebooren vrauwe Maria Odilia de Breijl, heer en vrouw van Neerlinter, enz. (SG 5214, bundel 9). Zij laten aan hun oudste zoon jonker Wijnandt Herman van den Berghe de Trips de heerlijkheid van Neerlinter, consisterende in hooghe middele ende leege jurisdictie metten casteele wouweren landen Bemden Bosschen, molens Renten cheijnsen hergeweijden ende allen andere appendentien ende dependentien. De ouders bezaten ook een pachthoff genaempt den hoff vander Loe … in den lande van Gulick, en een Hof genaempt den hoff van Eijs in den lande van Overmaese bij Gulpen. Later kwam het Kasteel van Neerlinter in handen van de familie De Waha. Zo lezen we in 1780 in bundel 7 welke goederen eigendom waren van die Edele Vrouwe Anne Joanne Charlotte Baronnesse De Waha Douariere van wijlen Messire Herman Theodor Baron Dewaha van Baijenville, Vrouwe van Neerlinter etta.

Terwijl in de volkstellingen de namen van de echtgenotes ontbreken, vinden we die gegevens wel in de bedoelde documenten. Enkele voorbeelden: in 1731 de erfgenamen van Machiel de Wilde en Geertruijdt Vandermeulen (bundel 32), in 1756 Hendricus Delvou en Gistrudis Oijenbroijen (b. 14), in 1781 Hendrick Do(u)termont en Helena Dierickx (b. 6), in 1732 de 6 wezen van wijlen sieur Simon Dresens secretaris in zijn leven en jouffrouwe Maria Elisabet Vanderborght (b. 28), in 1731 de kinderen van wijlen Jan Goossens en Elisabet Smijers (b. 29), in 1782 Anthoen Jonckers en Anna Christina Godons gehuijsschen (b. 5).

Boeiend zijn de gegevens in 1757 over landbouwer Libertus Henricus Kemerlinckx bejaerden jonghman binnen neerlinther sieck te bedde liggende (b. 13). Als jongman wil hij bij testament zijn goederen overdragen aan zijn familieleden. Bundel 3 gaat over het testament van Libertus Kemerlinckx den ouden, opgesteld in 1787 met een opsomming van zijn erfgenamen. In nummer 4 gaat het in 1795 verder met het testament van Librecht Kemerlinckx en Petronella Vrancx gehuijsschen, en in nummer 8 over Lucia Kemerlinckx, dochter van Guilielmus Kemerlinckx en Elisabeth Ertrijckx. Op 6 oktober 1779 maakte zij haar testament op, sieck te bedde liggende, slechts 23 jaar oud! Met al deze gegevens zijn heel wat gezinsreconstructies te maken.

Nog andere families komen aan bod. Bundel 18 vermeldt op 12 april 1749 de staat van goederen voor de 4 kinderen van wijlen Jooris Stas, namelijk Hendrick Stas, Adam Cristophorus Stas, Anna Elisabeth Stas en Maria Catharina Stas. De goederen werden in tochte beseten door hun moeder Anna Logist. In 1745 waren Peeter Struijs en Ernestien Raijmaeckers al overleden (b. 19). In 1751 leren we de kinderen kennen van wijlen Hendricus Thielens ende Sara Maria Taelmans (b. 17), namelijk Henricus Deodatus Thielens, de wees Peeter Thielens en Theresia Thielens. In 1776 was Peeter Torbijns de wettige echtgenoot van Lucia Ertryckx (b. 11) en in 1738 waren Hendrick van Oijenbruggen en Geertruijdt Servaes al overleden (b. 21). In bundel 26 krijgen we voor 1733 heel wat informatie over de erfgenamen van Leonardus Van Vuchelen die gehuwd was met Anna Vaes.

Tot slot vermeld ik gegevens over Maria van Berwaer die 2 keer trouwde. Bundel 16 geeft ons bij de schydinghe ende deijlinghe in 1753 interessante informatie over de kinderen van Joannes Vreven die getrouwd was met Maria van Berwaer en van Antonius vande Vin die met de weduwe Maria trouwde op 2 januari 1708.

Als voorbeeld geef ik in de zijsprokkel 137 de omzetting van het testament van Anthoen Jonckers, op 14 maart 1782 opgeschreven in bundel 5.

Verschenen op de website op 17 april 2017.