Op 28 mei 1730 werd Neerlinter geteisterd door een hevig onweer met hagelslag. De burgemeester en schepenen noteerden het feit in een verslag, bewaard in de bundel schepengriffies 5209 (RA Leuven).

Tekst

Wij Meijer ende schepenen der heerlijckheijt van Neer Linter quartier van Thienen verclaeren ende attesteren mits desen dat wij, gevisiteert hebbende de beschaedigheijt onder onsen dorpe geschiet door de excessiven haegelslach aldaer voorgevallen op den 28 maij lest leden naer middach op ende ontrent de gehuchten van de cleijne ende groote heijden ende den ransberch ende namentlijck jn de velden genoemt den duijvenaer, het boschvelt, den clijnen duijvenaer, het finblock, den cattemere, den auden driesch, den clijnen olaert, den grooten olaert, den opstal, het berghvelt, horenbonveldeken, het hosevelt, treunepis, den cop ende andere velden van ontrent de cappelle van den ransberch tot op de reviere genoemt de velpe paelende teghens de dorpen van bunsbeeck, hoelede, miscom ende Cortenaecken, hebben bevonden datter jnt geheel sijn verslaegen tot hondert boenderen coren vruchten, sonder de beschaedigheijt geschiet jn de warmoeshoven ende bogaerden van ontrent de sestich wooningen van de voorschreven gehuchten abstracht van de beschaedigheijt geschiet aen de huijsen, t’oirconden hebben wij dese door onsen secretaris laeten teeckenen desen 6 Junij 1730.

  1. vanden Berghe secretaris 1730.

 

Dr. P. Kempeneers,

19 juli 2017.