In 1785 werd in Neerlinter een nieuwe koster aangesteld die tevens de taak van schoolmeester op zich moest nemen. Met de goedkeuring van de pastoor, de heer van Neerlinter en 4 schepenen moest Jan Bruijninckx aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij zijn aanstelling was Jan 27 jaar. Hij werd geboren in Neerlinter in 1758 en was dus 38 jaar bij de telling van de inwoners in 1796. Hij was getrouwd met Christine Coenen, 36 jaar oud in 1796.

Tekst

Wij ondergeschreven Eerw. Heere Defraije, pastor in neerlinter, beneffens den Edelen Heere Baron Dewaha Heere deser voorschreven Heerlijckhijdt ende wethouderen alhier, admitteren bij ende mits desen Joannes Bruijninckx jonghman gebortig van alhier soo tot het schoolmeesterschap, spelen der orgel, ende de costerije op de naervolghende conditien.

Jerst dat hij de kercke sal suijveren datter geen vuijlighydt inde selve bevonden wordt, de authaeren wel suijveren ende naer het H. Sacrificie van de misse de selve met het dickcleedt bedecken datter geen stof op gevonden wordt ende de berichtinghe bij te woonen met behoorlyck licht.

Item dat hij sal doen behoorlijcke schole smorgens ende naer middagh ende ten minsten eens ter weke de kinderen onder weijsen inde cristelijcke leeringhe, ende sondaeghs als oock inde onderweijsinghe tot de eerste H. Communie de selve bij te woonen opdatter onder de kinderen geene ongeregelthydt voor en valle.

Item het orgel te spelen volghens het altijdt geploghen heeft ende den solaris niet te vermeerderen sal moeten gestaen voor singen en spelen der orgel met thien stuijvers en half.

Item sal hij ontfangen alle emolumenten soo van costerije, spelen der orgel als houden die schole gelyck het de schepenen sullen goedt vinden te behooren.

Item sal den voorschreven Joannes Bruijninckx gehouden sijn te doen alle het ghene den Heere Baron, Pastor ende wethouderen hem sullen ordonneren te doen sonder contradictie.

Item sal den voorschreven Joannes Bruijninckx den genechten dagh voor sint jan baptist alle jaeren in handen vanden heere pastor overgeven alle de sleutels raeckende de costerije ende alsdan versoecken ofte hij sal gecontinueert worden het ghene sal staen ter decisie vanden Eerw. Heere pastor.

Item sal den voorschreven Bruijninckx den selven genechtendagh voor sint jan baptist alle jaeren ten genechten huijse in handen der schepenen de sleutels van het schoelhuijs, toxael, orgel etcetera overgeven om onder hen geraemt ende geexamineert te worden oft sij content sijn over syn comportement ende gedragh ende in cas dat die wethouderen hem Bruijninckx wilde bedancken van sijne officien, dat hij tvoorschreven schoelhuijs sal moeten ruijmen sonder contradictie, actum desen achthienden () 1700 vijfentachentigh, het ghene hij Bruijninckx op dese vorenstaende conditien heeft geaccepteert ende onderteckent.

(Handtekeningen van)
J.J. Bruijninckx
Theo de Fraye pastor
P.E. Baron de Waha de Linter
F. Vandevin schepen
J. M. Pulinckx schepen
J. Moens schepen
C. Kemerlinckx schepen

 

P. Kempeneers
Tienen, 14 november 2017.