Technische fiche

Op 6 mei 1659 ontving Baron Antoine De Warlusel, heer ten Steen in Orsmaal, 150 gulden uit handen van Eerwaarde Heer Petrus Caesens als proost van het altaar van Sint-Peters in de Sint-Peterskerk in Leuven. Jaarlijks moest hij hiervoor 9 carolusgulden en 7,5 stuivers als erfelijke rente terugbetalen. De eerste valdag zou zijn op 6 mei 1660. Als bewijs dat hij voldoende inkomsten had, liet de baron in Zoutleeuw bij notaris Guilliam Muel op 30 april 1659 een akte opmaken. Lieven Vanden Bon en Geerdt Smets verklaarden als schepenen der heerlijkheden Op- en Nederdormaal dat de baron een weide en gronden bezat in Dormaal. Deze eigendommen werden opgesomd. Hij was ervan eigenaar geworden via zijn echtgenote Vrouwe Maria de Lijnden (Van Lijnden of Van Linden). Op dezelfde plaats en dag verklaarde de vrouw van de Baron dat zij haar man machtigt om in de stad Leuven en elders in haar naam goederen op te dragen. De afkortingen heb ik gemakshalve opgelost. De akten zijn thans in het privébezit van dr. H. Jacobs (manuscript 934).

Tekst

Op heden desen lesten April vanden Jaere 1659 zijn voor mij Guilliam Muel als openbaer Notaris bij den Souúerrainen Raede geadmitteert binnen der Stadt Soudt Leeuw residerende, inde Presentie vande Getuijghen naer te noemen Persoonelyck gecompareert Liúinus Vanden Bon, ende Geerdt Smets Schepenen der Heerlycheden van Op ende Nederdormael, de welcke voorschreuen Comparanten in hunne voorschreuen qualiteydt hebben verclaert ende geattesteert ten versoecke vanden Edelen Heere Baron De Warlusel, Heere ten Steen in Orsmael etc., waerachtich te wesen, als dat den selúen Heere Baron heeft liggende onder de voorschreuen Heerlycheyt Dormael onder andere dese naerbeschreúen goederen.

Jerst een halff bonder weijde geleghen opde broeckstraet regenoten d’erffgenaemen Van der Lucht, Geerdt Preuúeners, de Cappelle van Leeuw ende Jan Vanden Putte.

Jtem dry zillen lants gelegen inde Weenen, regenoten d’erffgenaemen sieur Librecht Berwaudts in twee zijden, ende de Pastorije van Nederdormael.

Jtem noch drij zillen ontrint Sinte Merttens bon regenoten de Kercke ende het Gasthuijs van Nederdormael ende Librecht Hauseels.

Jtem noch ontrint drij zillen boúen het schailjen huijs geleghen regenoten de Pastorije van Nederdormael, Jan Goossens ende Aerdt Coenen.

Jtem noch omtrint een halff bonder daer omtrint gelegen.

Jtem noch ontrint drij zillen gelegen ontrint de broeckstraete regenoten de voorschreuen straete, meester Willem Goemans, dermen [= de Armen] van Heelen ende D’erffgenaemen Jan Beckers welcke voorschreúe Landen syn gelegen onder de voorschreúen Heerlijcheyt Dormael ende alsoo den voorschreúen heere Baron compiterende, geuende voor redenen van wetentheijdt dat de selúe sijn affcomende vande ouders van des voorschreúen heere Barons huysvrouwe, ende dat den selúen heere Baron de selúe teghenwordich doet laboreren door syne knechten ende peerden ende dat de selúe in coop wel weerdt souden wesen naer hen goetduncken naer adúenants drij hondert guldens het bonder midts desen teghenwordighen tydt, maer dat de selúe voor desen wel vier hondert guldens ende meer het bonder souden in coop gegouden hebben ende wel te weten dat het voorschreúen halff bonder weyde in cheynsen is belast met ontrint twee guldens thien stuijúers Jaerlijcx sonder dat de declaranten weten te seggen van eenighe andere waermede de voorschreúen Erfuen souden belast wesen.

Aldus gedaen verclaert ende geattesteert ten daege maende ende Jaere voorschreúen op het Casteel tot Orsmael ter Presentie van meester Jacobus Staes ende Anthoin Fourmal als getuijghen hier toe geroepen ende gebeden die dese beneffens mij Notaris ende declaranten hebben onderteeckent ende was de minute deser onderteeckent Lieúen Vanden Bon, Geerdt Smets, Anthoin Fourmal ende Jacobus Staes ende Guilliam Muel Notaris.

Paul Kempeneers, 9 december 2020.