In de parochiegregisters van Neervelp staan niet enkel onwettige kinderen vermeld. We vinden er ook een mirakel dat zich voordeed in 1728. In de later opgestelde alfabetische lijst was Petrus Huens, echtgenoot van Anna Maria Vranckx, de vader van 9 kinderen, geboren tussen 1721 en 1737 (folio 9 van 48). Op 28 april 1728 werd een mannelijke tweeling dood geboren. Ze kregen geen naam. De ambtenaar noteerde in het Frans: Deux enfants masculins morts sans avoir été baptisés, le Père Huens les déterre après trois jours et les transporte à Verviers où ils donnent signe de vie et sont baptisés par le Doyen le 4 Mai 1728.

In het originele parochieregister wordt dit merkwaardige verhaal beschreven op de folio’s 34 tot 36. Chille Michiels publiceerde een volledige vertaling in het tijdschrift Velpeleven, 1977, nr. 6 (medegedeeld door Jan Caluwaerts), wel met een verkeerde datum.

Het begint als volgt: 28 Aprilis 1728. Anna Maria Vranckx uxor Petri Huens peperit duas proles masculinas mortuas sine Baptismo. Anna Maria baarde twee jongens dood zonder doopsel. Blijkbaar waren ze al drie dagen overleden in de moederschoot, imo quae videbantur circiter a triduo  extinctae in utero matris. De uiterst droevige vader moest de lijkjes begraven in zijn grond, quas pater summe tristis mox iussit sepeliri in suo praedio. Hij liet ze achter tot de tweede mei in de namiddag. Toen haalde hij de lijkjes uit de grond, die eruit zagen als pas geborenen zonder enige schijn van ontbinding: quando illas extraxit e terrâ quasi recenter natas sine ullâ apparentiâ corruptionis. De vader beloofde aan God en de Heilige Maagd om gedurende een volledig jaar enkel van brood te leven. Met veel smeekbeden en tranen stapte hij op 3 mei met blote voeten met de twee kinderen naar Verviers nabij Luik. Op 4 mei voor de middag kwam hij hier aan, met door obstakels erg bebloede voeten, 4 maij ante meridiem pedibus multo offendiculo cruentatis pervenit. Hij wierp zich plat op de grond, biechtte zijn zonden en ontving de Heilige Eucharistie.

Voor het beeld van de Heilige Maagd legde de vader de twee kinderen neer, onder toezicht van meer dan 20 personen van wie velen in het bijzonder en onder eed voor deze taak werden aangesteld: proles reliquit coram Imagine Beatae Virginis sub inspectione plusquam viginti personarum, quarum non nullae specialiter, et sub juramento ad opus hoc destinatae erant. Na een tijdspanne van zo wat drie uren gebeurde het wonderbaarlijke. Eén van de genoemde kinderen kreeg rode lippen, daarna kleurde het hele aangezicht rood, het kind hief zijn rechter arm op en sloeg drie keer op de borst alsof het wilde zeggen, het is mijn schuld: post spatium trium circiter horarum vna ex dictis prolibus coepit mirabiliter labijs ac deinde totâ facie rubescere, et aliquanto post elevans manum suam dexteram tertio percussit pectus suum quasi cum dicitur meâ culpa etc. Na een tijdje sloeg het kind met de rechterhand twee keer op de borst en toen werd het onder voorwaarde gedoopt.

Ongeveer een uur later kreeg het andere kind rode lippen en aangezicht, daarna ging de mond drie keer open alsof het wilde gapen, de tong werd uitgestoken, het kind opende en sloot een oog, en werd daarna omwille van deze tekenen van leven eveneens gedoopt: altera e dictis prolibus similiter labijs, et facie mirabiliter coepit rubescere, deinde quasi oscitando tertio os aperuit extendendo linguam, postea aperuit, iterumque clausit oculum, inter quae vitae indicia similiter baptisata est. Dit gebeurde op 4 mei 1728 in aanwezigheid van meer dan 20 geloofwaardige personen en de verwonderde, God lovende vader. Vervolgens werden de gedoopte kinderen door de plebaan van de stad Verviers begraven, zoals blijkt uit de toegevoegde attestatie.

 De Rector legde een verklaring af die in het register van Neervelp ook is opgenomen: Ego jnfrascriptus Rector Ecclesiae parochialis vrbis Verviensis, et Dominij Andrimontani, patriae et Dioecesis Leodiensis, fidem facio et attestor, me sepulturam dedisse duabus mortuis natis prolibus cujusdam Petri Huens parochiae ex Basse-Velpe, in circuitu Ecclesiae nostrae parochialis, in quo sepeliuntur proles, quae expositae in sacello patrum Recollectarum hujus vrbis coram Imagine miraculosâ Beatae Mariae Virginis, illius ope, et intercessione vitae jndicia dederint et baptismum sub conditione receperint. Ik, ondergeschreven Rector van de parochiekerk van de stad Verviers en van het domein Andrimont in het Land en Diocees van Luik, bevestig dat ik twee dood geboren kinderen van Petrus Huens uit Neervelp heb begraven in de omgeving van onze parochiekerk, waar kinderen worden begraven. De lijkjes waren neergelegd in de kapel van de Minderbroeders nabij het mirakuleuze beeld van de Heilige Maagd Maria. Met haar hulp konden de lijkjes enig teken van leven geven, zodat een doopsel mogelijk werd. Het doopsel werd toegediend door de persoon die met die functie belast werd en die mij getrouwvol alle gegevens aanbracht en die ik als waarheid aanneem.

Datum, Verviae 5 maij 1728. Ondertekend door Laurentius Le Moine Rector en Protonotarius Apostolicus.