In 1774 waren in Opvelp veel vreemdelingen komen wonen, die ervoor zorgden dat de Tafel van de Heilige Geest te weinig inkomsten had om de eigen mensen in armoede te helpen. De schepenen van Opvelp stelden een request op voor de Souvereine Raad van Brabant, om te becomen een reglement voor die van Opvelp tot het stellen van cautie voor alle vremde persoonen die hunne woonplaetsen sedert drij jaeren herrewaerts hebben genomen binnen het vorseijt Op Velp. Het voorstel werd op 14 augustus 1774 ondertekend door Jean Jacque Maisin, Arnol Gilmain, Jan Stielaer en bij forme van een cruijsken waer bij geschreven stont “dit is het hand merck van Guilliam Verstraeten verclaerende niet te connen schrijven”.

Omdat er steeds meer vreemdelingen naar Opvelp kwamen, stuurden de regeerders van Opvelp volgende tekst op om een reglement te bekomen zoals er al een bestond voor het dorp Wezemaal.

Tekst

Aen de Keyserinne Douairière ende Coninginne in haeren Souverijn Raede geordonneert in Brabant.

Verthoonen met behoorlijcke Eerbiedinghe die regeerders der heerelijckheijt van Opvelp hoe dater nu sedert eenige jaeren verscheijhde vremdelingen sijn comen woonen binnen de selve heerelijckheijt onder de welcke bevonden worden veele arme ende behoeftighe menschen, die met hunne vrouwen ende kinderen alle comen tot laste van de taefel van den heyligen geest van aldaer, in den teijde die taefel selfs geene genoeghsaeme revenuen en is hebbende om daer uijt behoorlijcke te connen onderhouden de arme inbooringe der voorseijde heerelijckheijt.

Dat die arme vremdelingen nogh daegelijckx aldaer meer ende meer staen te comen woonen, naementlijck om reden dater binnen desen hertogh-domme van Brabant menighvuldige Dorpen bevonden worden die voorsien sijn van een rechtmachtigh reglement nopens de vremdelingen, als t’gene alhier mede comende waer door datter verscheijde genoodtsaeckt worden uijt die dorpen te vertrecken hun nederslaende in de gene alwaer dusdaenige reglementen niet en sijn. (…)

Oodtmoedelijck Biddende gelieve gedient te wesen voor de voorschreven heerlijckheijt van Op Velp te verleenen een Reglement op de weijse als t’gene hier boven gevoeght of te dusdaenigh ander als die Souverijne hoff sal goedt vinden te Behooren … was onderteeckent J.B. Wirix.

Hieronder stonden kopieën van adviezen de dato 30 september 1774, 7 en 15 oktober 1774 (KD 51). Als voorbeeld komt dan het Reglement van 8 bladzijden zoals het werd voorgesteld door die Drossard, Schepenen ende pastoor der Banderije van Wesemael als toesiender ende momboirs van den armen der selve parochie jnnehoudende hoe dat Binnen het voorschreven Wesemael gheduerigh aenquaemen seer vele vremdelinghen de welcke sonder dat men wist dat sij eenen voet landts ofte iets eijghen waeren besittende binnen de voorschreven jurisdictie hier ende daer waeren nederslaende ende bleven nestelen in camers, back huijsen ende slechte huijskens alwaer sij waeren verweckende eene menighte van kinderen dienende tot overlast der ingesetenen ende principalijck tot destructie van de taefel van den heijligen geest, die enkel was opgericht tot behoef van de schamele en arme gemeentenaren. Aldus moesten de vreemdelingen in het vervolg voorzien zijn van een attestatie van hun respectieve pastoors en wethouders over hun geboorte, gedrag en Rooms katholieke religie, enz.

Hetzelfde deed zich in 1788 voor in Laar en Neerwinden (Ke2019, 103-105). Sedert enkele jaren kwamen hier vremdelingen wonen zonder enige cautie of waarborg voor de Tafel van de Armen. Het aantal armen steeg zodanig, dat er geen geld meer was om alle behoeftige personen te onderhouden. De meier en regeerders van beide dorpen vroegen aan de Soevereine Raad in Brussel om een reglement op te stellen om deze toestand te verhelpen. Er moest een waarborg komen, zodanig dat vreemdelingen een bijdrage moesten betalen aan de Armentafel. Zij moesten ook katholiek zijn en de ingezetenen van Laar en Neerwinden mochten enkel mits een toelating huizen verhuren aan vreemdelingen. De Soevereinde Raad keurde het reglement goed op 15 september 1788. Het strenge reglement is vergelijkbaar met dat van Wezemaal dat bestaat uit 7 artikels.