Het manuscript 1100 van dr. Hans Jacobs heeft als titel Aendrachte van den dorpe van Esemael vanden Jaere 1680. Het omvat 46 folio’s en is zeker interessant voor de namen van de inwoners in de 17de eeuw in Ezemaal. Soms echter is de tekst bleek en moeilijk te lezen. Bij de beschrijving van percelen land, weiden en huizen staan heel wat plaatsnamen, die ik beschreven heb in mijn boek Ezemaal-Laar. Plaatsnamen en hun geschiedenis. Dit werk is in 2019 mooi uitgegeven als nummer 101 van het tijdschrift Ons Landens Erfdeel.

In deze sprokkel noteer ik enkele namen van inheemse landbouwers met enkele gegevens uit de Aandracht. Deze namen zijn te vergelijken met De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant, uitgegeven door de Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven in 2014. De inwoners van Ezemaal staan op de bladzijden 116-117.

Afkortingen: r(ecto), v(erso).

• De eerste naam op folio 1 recto is niet leesbaar. Geeft de landbouwer verschillende percelen aan, dan lezen we vóór de beschrijving telkens “Jtem”. Ik neem er een voorbeeld uit: Den selúen haudt in pachtinge vanden heere proost van Hoije dese naervolgende partije, jerst ontrent ij bonder xij roijden lants geleghen achter den Armen hoff regenoten de selúen hoff, de baene vuijt Esemael naer Sint Job (f. 2r).

Matthijs Desneulx houdt in proprieteijt een halff zille lants achter den geleghe van sieur De Bois regenoten Gilis Ballis in twee zijden, de Beghijnen van Thienen ter derder (f. 3v).

Jan Arnots als een der erffgenaemen van Geert Vrancken bringht aen seúen roijen landts geleghen onder de Tombelle, den proost van Hoije ter eender ende derffghenaemen Henrick Serron (f. 4r).

Andries Vander Meeren bringht aen jn erffdomme sijn huijs met sijnen warmushoff groot ontrent ij ½ roijen, geleghen aende Brugge t’esemael, de gheete in twee zijden ende sheeren straete (f. 4v).

Guilliam de Gee xiij roijen lants geleghen te hoebroeck regenoten de Taeffel esemael ende de taeffel van thienen (f. 4v). Den selúen van drije roijen landts op den wolff mortel regenoten d’erffghenaemen Henrick Persoons, de pastorije van haeckendoúer (f. 5r).

Servaes Matthijs bringht aen een grondecken geleghen aen de Brugge van esemael genaempt het rondout groot ontrent een roije regenoten sheeren straete in alle zijden (f. 5v).

Jacques Pacolet bringht aen sijn huijs ende hoff groot ontrent een halff bonder regenoten sheeren straete in twee zijden ende Geert Loijaerts (f. 5v).

• Die weduwe Henrick van Hoebroeck een halff dachmael inde Streepe delle regenoten Jacqs vander Linden ende Joos Naegels (f. 6v).

Christiaen Pontsaerts door sieur Niclaes van Dionant bringt aen sesse roijden weijde geleghen ontrent Sint Job regenoten Peeter Joris, joffrouw Helena van Berwaer ende derffghenaemen Godtfrin Tibau (f. 8v).

• Die weduwe Godefrin Tibau ontrent drije roijen Bempt geleghen tusschen esemael ende Adeúoirt op die gheete, regenoten die selúe geethe, Peeter Lemmerechts ende Rochus Cuijsers ter derdere (f. 9r).

Jan Ballis bringht aen jnden naem van Anna Ballis sijn suster een halff zille lants boúen den quaden borne regenoten Jan Persoons van Laer ende derffghenaemen Jan Collaerts (f. 9r).

Laurent Mattho bringht aen een halff zille lants wesende dodtschooff aenden heere prelaet van heijlissem gelegen boúen Sint Job regenoten derffghenaemen Segher van Dionant ende Jan Persoons van Laer (f. 9v).

Erasmus vander Linden schepen alhier een roije weijde op de Craijenbeecke regenoten Magdalena de Gee ende die weduwe Jacques vander Linden (f. 9v).

• De weduwe Jan Claes van heijlissem bringht aen sesse roijen leen onder den heere deser heereleijckheijt gelegen tusschen esemael ende Sint Job regenoten derffgenaemen Henrick Serrons ende Niclaes van Dionant (f. 10r).

Willem de Rees twee deelen uijt een halff bonder is sesse roijen ontrent xiij cort weijde gelegen ontrent die Brugghe tot Aúaerden (f. 10r).

Michiel Mattho (Machil Matou) bringht aen het derde deel van het voorschreúen halff bonder weijde regenoten den voors. Willem Mattho, die gheete ende derffgenaemen Seger van Dionant (f. 10r).

Matthijs Schoepe in pachtinge van Ardt vanden Schilde vier roijen lants gelegen opden Stenbergh, de weduwe Hendrick van Hoebroeck oft derffgenaemen Henrick Serron ter eendere ende Helena van Berwaer (f. 10r).

Christiaen Daúidts jn pachtinge van het Cappittel van thienen een halff bonder lants tusschen esemael ende haeckendoúer (f. 10v).

• Die weduwe Pantecras d’Ardinne houdt in pachtinghe van Jan vanden Poul sesse roijen lants gelegen op de straete van esemael naer haeckendoúer (f. 10v).

Peeter van Elder tot haeckendoúer bringht aen een dachmael lants die hij in hueringe houdt van de Beghijnen van Thienen, gelegen jnde Meersche delle (f. 11r).

Jan Huijsdens bringht aen jnde naem vande weesen Stockmans vijff roijen lants boúen Sint Jobs, regenoten Jan Collaerts ende Gilis Ballis (f. 11r).

• Heer Arnoldus Pirarts pastoor van haeckendoúer bringht aen drije groote roijen lants gelegen jnde Meersche delle (f. 11r).

Peeter Jeuris van Adeúoirt bringht aen jn erffdom een halff bonder blocx ontrent St Jobs Cappelle; den selúen noch sesse roijden erffweijde ende lant gelegen te Beetse (f. 11v).

Jan Sneers tot Adeúort bringt aen drij roijen lants in erffdom gelegen  opden bergh boúen Sint Job (f. 11v).

Peeter Drooghmans (Drockmans) bringht aen in erffdom een halff bonder blocx  gelegen in bets genaempt den Urbershoff (f. 11v).

• Martha die weduwe Jacques vander Linden bringht aen huijs ende hoff groot ontrent vier roijen geleghen ontrent die kercke van esemael regenoten derffgenaemen Jan vander Linden ende sheeren straete jn twee zijden (f. 12r).

Joanna Jacques bringht aen in erffdom sesse roijden weijde gelegen aende Geethe regenoten derffgenaemen Hendrick van Linther, de Biesem-straet (f. 12v).

Lambrecht Loijaerts bringht aen jn erffdom ix roijen lants geleghen op de Tombelle regenoten derffgenaemen Seger van Dionant, derffgenaemen van Machiel Daúidts (f. 12v).

Jacob de Catte houdt in erffdomme xij roijden weijde geleghen op de gheete (f. 12v).

Sijmon Boonen bringht aen jnden naem van Henrick Poullet hij als pachtere vier roijen lants geleghen opden clijnen wecht (f. 13r).

• Sieur Nicolaes van Dionant bringht aen jnden naem van joffrouwe Helena van Berwaer woonende jnden Arent tot thienen jn erffdomme onder dese Jurisdictie toe te behoeren dese naervolgende parceelen van erffúen. Ierst vj roijen lants geleghen op de tombelle … (f. 13r). Deselúe 7 ½ roijen lants jnde Steenberghdelle, regenoten Niclaes van Dionant, Jan Persoons van Goidtsenhoúen, de schollieren van Leeuw (f. 14r).

Beatrix Wambax weduwe wijlen Machil Sturhals ? houdt in erffdomme vj roijen hoff ende landt regenoten de geethe, de taeffel van esemael ende Jacob de Cat (f. 15r).

Jan Persoons van heijlissem bringt aen jnden naem van d’erffgenaemen Jan Claes drij roijden lants gelegen opden Steenbergh, regenoten de Beghijnen van thienen, Erasmus vander Linden (f. 15r).

Adriaen de Ville houdt jn hueringe van dabdije van Sint truijen een bonder lants gelegen ontrent die Beetsche Borne (f. 17r).

Christiaen Heris haudt jn erffdom een halff bunder weyde gelegen jn de schaijbergh regenoten die straete vuyt esemael naer Laer, die beke (f. 17r).

Jan Persoons van Laer brenght aen jn erffdom te besitten jn weijde sesse dachmael genaemt den bosbempt regenoten die gete, sheeren straete ende derffgenaemen Hendrick Persoons (f. 17r).

Jan Melains woonende tot thienen brenckt aen twelff royen gelegen op de straete van esemael naer haeckendouer (f. 18r).

Jan Briamont brenckt aen jn erffdom drij dachmael weijde gelegen jnde schaiberge, regenoten die beke, Helena van Berwaer, Antoen vanden Berge (f. 18r).

Matthius Doekens brenckt aen jn erffdom een half bunder weyde geleghen genaemt den torff bergh regenoten die beecke (f. 18r).

Hendrick Nadoels brenckt aen jn erffdom een sille lant gelegen op den pellenbergh, regenoten Jan Paesscharts, Matthias Doekens ende Amerijck Smets (f. 18r).

Jan Paeschart brenckt aen een halff sille gelegen op den pellenbergh regenoten Hendrick Nadoels, derffgenaemen Jan van Dionant ende Ameryck Smets (f. 18v).

Jooris Collaerts als pachter brenckt aen jn huringe te hauden van Antoen vanden Berge, jerst jnde schere drij dachmael regenoten die straete van elesim naer Laer (f. 18v). Jtem sesse royen jnt wauwerveldeken (f. 18v).

• De weduwe Hendrick van Linter brenckt aen in erffdom jerst jn lant een dachmael gelegen jn den orbishoff (f. 19r).

Guilliam van Hoebroeck brenckt aen jn erffdom een halff sille bouen de betse borne. Jtem noch acht royden aen het waterbempdeken regenoten die straete gaende naer den orbishoff (f. 20r).

Gooris Lauries brenckt aen jn huringe van tclooster van sint mertens een halff bunder gelegen aende scheer (f. 20r).

Magdalena de Ge (Gee) haudt alnoch van die tafel van thienen een bunder op de cruiss straete regenoten die straete in twee sijden, die begijnen van thienen (f. 23r).

Gilis Ballis noch jn weijde sesse royden gelegen te hoebroeck (f. 29r).

Antoen Pira brenckt aen … ontrent sesse royen gelegen te hoebroeck regenoten Gilis Ballis, derffgenaemen Antoen vanden Berge (f. 29v).

Matthys Eúeraerts (Euerarts) brenckt aen jn huringe van de capelle van meer twelff roijen gelegen op den bergh naer sint Job (f. 29v).

Matti Desneu jn den naem van Jan de Vos brenckt aen onderhalff roye ontrent de straete vuyt esemael naer haeckendouer (f. 29v).

Jan Willems brenckt aen jn huringe van den aduocaet Landeloos gelegen op den Leeuwsen wech (f. 30r).

• Sieur Jean Henry du Bois bringht aen jn erffdom jnden naem van derffgenaemen Seger van Dionant … huijs ende hoff metten gelege binnen esemael groot ontrint vijff dachmaelen regenoten sheeren straete jn twee zijden, de scholieren van Leeuw ende den heere proost van hoye (f. 41r). Den selúen als voor ij ½ roijen bempts gelegen jn een halff bonder jnde Craijenbeecke genaempt den trouúen (f. 41r).

Paul Kempeneers