Vereniging van leerkrachten-esperantisten gesticht te Antwerpen

Zaterdag jl. werd in Antwerpen de Vereniging van Leerkrachten – Esperantisten gesticht (VLE), dit in navolging van wat in bijna alle andere landen reeds voor enkele jaren gebeurde. De VLE heeft tot doel het Esperanto-onderwijs in Vlaanderen te coördineren en te bevorderen, evenals ideeën uit te wisselen met de gelijkaardige organisaties over de hele wereld en met de « Internacia Ligo de Esperantistoj-Instruistoj », de internationale liga die de leekrachten-esperantisten van de hele wereld groepeert.

Tot voorzitter en ondervoorzitter werden respectievelijk gekozen de heren Hendrik de Roover en Chris Declerck, beiden uit Antwerpen.

Na het opmaken van de statuten sprak Drs. Luc de Marré over de huidige toestand van het Esperanto-onderwijs in België en legde hierbij een lijst voor van alle instituten waar de internationale taal Esperanto reeds facultatief wordt onderwezen. De Antwerpse agglomeratie staat hier op kop met bekende namen als het St.-Jan Berchmanscollege, het taleninstituut Van Celst en de Stedelijke Leergangen voor talen.

Inlichtingen over het VLE kunnen worden ingewonnen bij de secretaris, de h. Piet Otten, Kapucinessenstraat 38, 2000 Antwerpen.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in Publipers, 8 juli 1971.