ESPERANTO IN HANDEL EN TOERISME

« Internacia Instituto por Oficialigo de Esperanto » publiceerde in mei een nieuwe lijst met de namen en adressen van firma’s en verenigingen die prospektussen in het Esperanto ter beschikking stellen. We vinden er o.a. NMBS, Brussel; Balkanturist, Sofia; HAVAS, Nice; Deutsche Bundesbahn, Frankfurt/Main; KLM, Amsterdam; Chemins de fer fédéraux suisses, Bern; Fiat, Turijn, enz. Verder ook Radio Sofia, Muritiba, Zagreb, Stoke-on-Trend, Rome, en de VVV van Antwerpen, Berlijn, Bordeaux, Brussel…

ESPERANTO IN DE PERS

Kranten en tijdschriften die gratis een berichtje over « Esperanto Programita » publiceerden: De Antwerpse Gids, Antwerpen; De Boer, Leuven; Advertentie E3, Antwerpen; Gazet van Antwerpen, Antwerpen; Gazet van Mechelen, Mechelen; Het Gemeentenieuws, Antwerpen; Humo, Brussel; De Nieuwe Gazet, Antwerpen; De Nieuwe Gids, Brussel; De Post, Antwerpen; Publipers, Tienen; Het Volk, Gent; Het Katholieke Schoolblad, Nederl.

ATTENTIE, POSTZEGELVERZAMELAARS

De verschillende centra van « Esperanto Programita » krijgen duizenden brieven van over heel de wereld. Het gevolg hiervan is dat we enorme voorraden gestempelde postzegels bezitten. Wie hierin belang stelt kan deze kopen tegen 5O F voor een pakje van 100 verschillende uit minstens 10 landen. De opbrengst is volledig bestemd voor de actie « Esperanto Programita ». U kan betalen via prk. nr. 10115.08 (Paul Peeraerts te Deurne). Vermeld op de strook: postzegels.

Meewerken aan de Esperanto-akties, is meewerken aan een betere wereld.

INTERNATIONALE OPINIEPEILING OVER ESPERANTO

Op dit ogenblik start over heel de wereld een massale opiniepeiling over Esperanto. Hierbij wordt een half miljoen Westeuropeanen betrokken.

Het doel van deze opiniepeiling is drievoudig:
1. vaststellen in hoeverre het begrip « Esperanto » bekend is;
2. uw mening kennen over de invoering van een tweede taal voor alle mensen;
3. te weten komen welk percentage der bevolking voorstander is van de invoering van het Esperanto in de scholen.

Deze opiniepeiling werd opgesteld door.
Prof. Dr. Ivo Lapenna, professor aan de Londense universiteit en voorzitter van de Esperanto-Wereldvereniging.
Prof. Juan Regulo Perez, professor voor esperantologie aan de universiteit van La Laguna (Tenerife).
Prof. Dr. Istvan Szerdahelyi, professor aan de Esperantofaculteit van de Eötvös-Universiteit, Budapest.
Prof. Gaston Waringhien, voorzitter van de Esperantoacademie, Parijs.
Mag. Raif H.M. Markarian, rector van Loxford High School, Londen, en voorzitter van de wereldvereniging van Esperantoleraars.

ESPERANTO-SPRAAKKUNST

Over een paar weken verschijnt bij uitgeverij Van In te Lier een Esperanto-gramatika. U kunt dit boekje van 64 blz. vooraf bestellen door storting van 70F op gironummer 5915.96 van P. Kempeneers, Leuvensestraat 45 te Tienen. Het boekje wordt u bij verschijnen gratis toegestuurd.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in Publipers, 4 november 1971.