In een rekening van de kerkfabriek van Sint-Germeins, geschreven door Wijnandus Peijssens rond 1786, vond ik een aanwijzing omtrent een oud gebruik. Hoofdstuk VI is getiteld: Van den Kermis Ontbijt. Ik geef de tekst in de oude schrijfwijze. De originele tekst kan men nalezen in het Kerkarchief van Vlaams-Brabant nr. 22.355, folio 145, bewaard in het archief van het Toreke te Tienen.

zijsprokkel-06.jpg

“Jaerlijks op Kermis dag van Thienen word’er na oude costuijme naer [= na] de Hoogmisse, van deze fabrijke eenen Ontbijt gegeven voôr die Heeren en andere dienaeren van de Kerke, welken ontbijt na oude costuijme bestaet in een stuk Rintsvleesch, een stuk haemele vleesch, witte brood, en eenige potten bier. Zo heéft Otto Bouseau in sijne Rekeninge van den jaere 1636 tot 1641, pag. 54, 54v en 55. Item Van Ranst in sijne Rekeninge van den jaere 1642 tot 1652, pag. 2do, 52, 52v en 53.
Nu sedert eenige jaeren word daer gemeijnelijk noch bijgevoegt eene portie aerdbezien, en boter tot het witte brood. Van dezen Kermis ontbijt en vind men nergens eene fondatie.”

Dr. P. Kempeneers, 12 april 1996.

Verschenen in Oost-Brabant, juni 1996, p. 59.