Technische fiche

Ridder Alexander de Longin, heer van Budingen, koopt in Brussel op 20 november 1643, de heerlijkheid Geetbets. Het origineel berust bij dr. Hans Jacobs te Tienen. Overgezet door dr. Paul Kempeneers op 10 september 2000.

Tekst

Op heden desen twintichsten dach der maendt van Nouembris sesthienhondert ende dryenveertich Comparerende voor my Openbaer Notaris by den souuerainen Raede van syne Conincklycke Ma[iestey]t geordonneert in Brabant geadmitteert, tot Brussele residerende ende Jnde presentie vande getuygen naergenoempt in propren persoone heer Alexander de Longin Ridder heere van Budingen etcetera heeft onwederoepelyck geconstitueert, ende machtich gemaeckt constitueert ende maeckt machtich midts desen S[ieu]r Jaecques vander haegen Agent te (houderchk?) om in synen naem ende van synen t’wegen

te coopen hoogen ende Jnne te mynen de hooge middele ende leege Justicie der heerelyckheyt van Geebets [sic] gelegen op den Demere Jnden Lande van Thienen nu toebehoorende den heere Gouuerneur Preston oft syne Erffgenaemen ende voorde selue heerelyckheyt ende proprieteyt te presenteren de somme van twee duysent guldens bouen de beleeningen gedaen bij wylen den heere Reyns, schoonvaeder des voorschreuen heere Preston, midtsgaeders daer op alnoch te stellen vyff hoogen, behaudelycken dat den voorschreuen heere Comparant midts tellende de voorschreuen somme van twee duysent guldens met de voors[chreuen]

vyff hoogen hy heere Comparant Jn dyen geualle inde voorschreuen heerelyckheyt datelyck sal worden gegoyt ende geerft ende hem daer aff te depesscheren behoorelycke brieuen in forma ende de resterende twee duysent guldens te betaelen ter expiratie vande beleeningen gedaen by wylen den voorschreuen heere Reyns met conditie dat die van syne ma[iestey]ts financie, ofte wel hunne gecommitteerde, den heere Coopere sullen hebben te guarranderen ende indemneren van alle toecommende swaericheden ten respecte vanden voorschreuen heere Preston, haudende

voor goedt, vast, gestaede, ende van weerde, t’gene des by synen voorschreuen Geconstitueerden inde voorschreuen saecke sal worden gedaen als oft hy heere Comparant aldaer present ende voor oogen synde seluer saude connen oft moegen doen consenterende hier van by my Notario gemaeckt te worden openbaerelycken Jnstrumente prout in forma. Aldus gedaen ende gepasseert, tot Brussele desen twintichsten Nouemb[ris] sesthienhondert dryenveertich ter presentien van Gomaert van Berendonck ende Jan Cleyn als getuygen hier ouer geroepen ende sonderlinge gebeden

ende is de Minute deser byden voorschreuen Comparant neffens my Notario, onderteeckent. Quod Attestor.
Boembeke Not. 1643.

Volgende de voors. Procuratie, soo presentere Jck ondergeschreuen aen sijne Ma[iestey]t voor de properiteyt (sic) van[de] voors. heerelijckheijt van Beetse, de welcke ende gelijck die nu is besittende den heer Gouuerneur Preston: de somme van twee duijssent guldens om tot den palmslach te becomen, stellende daer en bouen noch daerop vijff hoogen elcke hooge tot hondert guldens geraet te betaelen, met expresse conditie, dat mijn[en] principaelen eerst daervan Jn possessie sal com[m]en ter expiratie van[de] dertich Jaeren aen[den] v[oor]s[chreuen] heere Preston bij contract van[den] seuensten Augustus 1612 geaccordeert, ende dat mijn[en] voors. principaelen al nog sal betaelen aen sijne Ma[iestey]t alsucken twee duijssent, een hondert achtendertich guldens seuen stuyuers acht d[enie]rs als wijlen den Cap. Reijns verschoelen heeft voor de lossinge van[de] voors. heerelijckheijt, mits garant tegens den v[oor]s[chreuen] heer Preston, wel v[er]staen ten vuijtganck van[de] voors[chreuen] xxx [= dertich] Jaeren, d’welck sal wesen

anno 1650 toecomende, alles Jngevolge van[de] v[oor]s[chreuen] procuratie van mijn heere Alexander de Longin. Actum tot Brussel den 21 9bre [= November] 1643.
Jacques vanderhagen

desen seuensten Januarius 1644 stelt den v[oor]s[chreuen] vander Hagen alnoch bouen de v[oor]s[chreuen] 2138 guldens seuen st[uyuers] 8 d[enie]rs die somme van 500 gul[dens] in vijff hoogen.
Jacques vanderhagen.

Dr. P. Kempeneers.