In Wever lag in 1519 een ghelege … te craenebroeck, toebehorend aan Janne Vanderhorst en voor hem aan Vranck Oijen. Later werd Katrina Stynen gichtdrager van het geleeg. Na de aflijvigheid van Katrina werd jonker Anthoen van Houthem, zoon van jonker Kaerl van Houthem en van Catharina Stynen de nieuwe gichtdrager. Dit gebeurde op 15 december 1561 (Schepengriffies 7607).

Met volmacht van zijn broeder jonker Jan van Houthem verkocht Anthoen het pachthof op 1 september 1562 aan het College van Savooien. Dit was, naast de pachthoven in Dienem en Sint-Mertens Vissenaken, het derde pachthof dat door het college werd verworven. In de verkoopakte is het: een pachthoue geheeten cranenbroeck mette huysinge schuere stallen boomgaerde cruythof landen bempden ende boschen, gelegen onder Vissenaken en Wever, samen ongeveer 12 bunders groot. Hierbij hoorde ook een bunder bos, geheeten den klynkensbosch, gelegen niet ver van het voorschreven pachthof. Het bedoelde pachthof dat van de Van Houthems naar Savooien overging, lag in Wever en niet in Vissenaken.

In 1670 werd een kaartenboek van de bezittingen van het college opgemaakt (oude universiteit 2881). Naast de 2 pachthoven (in Dienem en Sint-Maarten) staat ook het pachthof van Kranenbroek in Wever aangeduid. De plattegronden zijn echter zeer primitief getekend, zodat een juiste lokalisering moeilijk is. Wel is duidelijk dat het pachthof, bestaande uit huys, schuere ende stallinghe metten hoff weijden, block ende landen, in 1670 aan de westkant grensde aan de Dalemstraat. Als deze straat overeenkomt met de huidige Halensestraat, kunnen we het pachthof situeren op B 195. Zeker ben ik hier niet van. De Streekstraat is immers niet op de plattegrond van 1670 aangeduid.

Dr. P. Kempeneers.