Technische fiche

Het originele handschrift is in het bezit van dr. Hans Jacobs te Tienen. Op 17 november 2000 overgezet door dr. Paul Kempeneers. Er zijn enkele komma’s toegevoegd om het lezen te vergemakkelijken.

Tekst

Wij, peter vanden kerchoue ende henric goudackere Scepenen van leuwe, tuyghen ende doen cont allen lieden, dat ghestaen voir ons als voir scepenen stas, joffrouwe lysbet ende joffrouwe marie van goethuysen ende oe[c] [h]enric van karlenwych als wettich man ende mombore, ioffrouwe julianen van goethuysen, wetteghe kinder geerts willen van goethuyse[n] gheheyten stas, kinden ende lyden dat alsulke twe scellinghe erf tgijs goets gelts ende drie capuynen als sy jaerlycs ende erffelyc gheldende hebben op ende ane die woninghe der gheruen goerts cloets, gheleghen te leuwe inden verkenstrate ende des ghelycs al sulke twe scelinghe ende zeuen penninghe goets gelts ende een hinne erf tgijs als sy hebben op ende ane die woninghe metten houe ende met allen haren toebehoerten des rectoers van onsen vrauwen altaer inder kerken van beghynhoue te leuwe, gheleghen int daleem ende noch des ghelycs al sulke twe scelinghe goets gelts ende twe capuynen erf tgys als sy hebben op ende ane een plecke beems toebehorende der gheruen her gielis coninxs, gheleghen te leuwe by die kemmers brugghe ende noch des ghelycs dertiendaluen penninch goets gelts erf tgys als sy gheldende hebben op een half boender lants danielis van zurpole, gheleghen by timmermans ende byder abdissen lant van rotteem, soe men ons seide gheheelyc ende met allen toebehorende syn Janne van goethuysen haren broeder ende den seluen Janne gheuallen in siner porcien deylinghen ende kints ghedeelte ende dat hen egheen recht daer in toe en behoert ende oft hen enich recht daerin toebehoerde, dat hebben sy gheheelyc ende met allen ghequiteert, quitghescouwen ende ouer ghegheuen toe name ende behoef Jans haers broeders voirschreuen, tot enighen daghen allen voirschreuen poenten hen altoes hebbende als voir volgde scout, jn oerconde der waerheit hebben wij scepenen voirschreuen onsen scepenen sieghele desen litteren aen ghehanghen, ghegheuen int jaer der gheboerten ons heren dusent vierhondert ende vyftich inden maent van januario des elfde daechs.

Opmerking. Voor de plaatsnamen zie P. Kempeneers, “Zoutleeuw. Een toponymisch-geschiedkundige studie“, Leuven, 2003.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 17 november 2008.