Technische fiche

Volgens een placcaert van Hare Majesteit van 10 februari 1772 moesten de honden worden geteld (SG 95). Secretaris G.J. Daels publiceerde het bericht op 23 maart en telde, straat per straat, de honden. Al op 26 maart was zijn verslag af. In Aarschot waren 115 honden. Interessant aan de telling is, dat Daels ook de inwoners zonder honden opschreef. Op deze wijze kennen we de namen van de huisvaders (of hun huisvrouw) die in elke straat woonden. Dit is een goede aanvulling voor genealogen, vermits “het stedelijk archief van Aarschot, inbegrepen de oude parochie registers, in de verwoesting van 1914 verloren ging”. Aldus Schroeven in ESB 1956, blz. 112. Daels begon zoals gebruikelijk op het Schaluin en ging zo naar de Gasthuisstraat, de Bogaardenstraat, enz. de hele stad door.

Honden

De namenlijst is door Lukas Patteet op verdienstelijke wijze gepubliceerd in De Vlaamse Stam in 1980. Storend voor de genealoog zijn wel enkele leesfouten zoals Peeter Du Monsecur, voor de in Aarschot toch bekende naam Du Monseau. Ook ontbreken er 2 inwonersnamen (en 2 honden). In latere lijsten, zoals in de schepengriffies 97 en 99, laat secretaris Daels de inwoners zonder honden weg. In de lijst van 1773 telde Daels slechts 93 honden (SG 97). Om het opzoeken te vergemakkelijken heb ik de afzonderlijke straten met een cijfer onderscheiden. Het aantal honden staat tussen 2 haakjes achter de inwonersnaam of het gesticht. In onderstaande lijst heb ik echter al de nullen weggelaten. Enkele afkortingen heb ik opgelost. Als de voornaam niet gekend was, schreef de secretaris N., dit is de afkorting van Nomen.
De belasting van de Staten van Brabant (reglement van 10.2.1772) bedroeg 1 gulden per hond. Deze belasting was bestemd voor een hulpgeld van 200.000 guldens om te strijden tegen een runderpest die op dat moment de provincie teisterde. De belasting bracht uiteindelijk nauwelijks meer dan 15.000 gulden op. Bibliografie: Georges Bigwood, Les impôts généraux dans les Pays-Bas autrichiens. Parijs, Brussel e.a., 1900, p. 57. (Inlichtingen prof. L. Van Buyten).

Tekst

Lijste gemaeckt door ons ondergeschreven schepenen ende secretaris der stadt ende lande van Aerschot, in conformitijdt van haere Majesteijts placcaert, van den 10en februarij 1772, binnen dese stadt gepubliceert den 23en der selve maent, behelsende alle de honden binnen onse stadt ende desselfs cuijpe bevonden sijnde, ten welcken eijnde wij ons, naer voorgaende publicatien van op sondagh den 22en deser bij affictien ad valvas gedaen, van huijse tot huijse binnen onse voors. stadt ende cuijpe hebben begeven, ende geannoteert het getal der honden volghens opgaven van onse ingesetene, hunne vrouwen, ofte huijsgenoten, soo als is volgende.

1. Op het Schaluijn

Hend. Huijghens Portier; Francis Tuerlincx; Jan Andries; Jan Anth. Verlinden; Peeter Torffs; Anth. Tuerlincx; de weduwe Jan Van der linden; Jacobus Verbiest; Guill. Van Passel (1); Seb. de Wit weduwe; Anth. Naets; Jan Anth. Van den Eijnde; Peeter Rens (1); Jan de Bie; Anth. Somers; Guill. Diricx (1); Jan Van de Weijer (1); Guill. Torfs; Jan B. Noppen; Hend. Van de Bosch; Jan Tuerlincx; Jan B. Nuijts.
De weduwe Adr. Coremans; Guill. Everaerts; Anth. Braes; Guill. Van Hoeij; Hend. Janssens; Roelant Coenen; Peeter Noppen; Michiel Wilms; Adr. de Backer weduwe; Corn. Van der linden weduwe; Joseph Meulemans; Albert Nuijts weduwe; Michiel du Tre; Maxim. Van der Veken; Charel Drijvers; Paulus Van de Gender; Livinus Vrancken; Francis Van de Bosch weduwe (1).

2. In de Gasthuijs straete

Thomas Gomme; Jan Foblets; Peeter Wuijts; Liv. Stevens; Michiel Van Emelen; Hend. Verbiest weduwe; Jacobus Hendricx; Jan Egidius Van de Wauwer (1); het Gasthuijs (1); Francis Goris; Peeter Van de Wauwer; de weduwe Tuerlincx; Joseph Daems; Guill. Verbiest (1); de weduwe Bertels; Paulus Van Aelst; Hend. Peeters; Jan Van Passel; Jan Frans Hendricx; Peeter Stocx.
Guilliam Peeters; Hend. Van Boille; Jan B. Van den Eijnde (1); Eust. Van Cantelbeeck (1).

3. Inde Begaerde straete

Corn. Michiels; Francis Druijers; De weduwe Vijvermans; Jan B. Soons (1); Joseph Leijssens; Goris Bruijnincx; Jan de Preter; Peeter Stocx; de weduwe Bergen; Peeter de Marre; Cornelis de Wit (1); Joanna Cath. Ceusters; Hend. Verhagen; Cornelis Mullaerts; Anth. Verhagen.
Paters Beggaerden (1); Doctor Gillissens; Joseph Haens (1); de weduwe Hend. Van der Beken (1); Den secretaris Daels (1); De weduwe Gilis Drijvers (1); Joseph Wuijts; de weduwe Van Hasendonck; Livinus Rocule (1); Louijs de drijver; Jan B. Grammaitre.

4. In de Amerstraete

Adr. Verbeeck; Jacobus Deckers; Jan Leijssens; Jacobus Bruijnendoncx; Paulus Lissens; Gilis Thijs (1); de twee provosten; het Godtshuijs [= van de 7 weeën]; Hend. Van de Sande; Cornelis Van Hasendonck (1).

5. In de Neerstraete

Borgemeester Staes (1); De weduwe Guill. Verhaghen (1); Jacobus Charels; Peeter Elsen; Joannes Van Hasendonck; Peeter Tielemans; Jan Loocx; Jan B. Danckaerts; Mart. Charels.
Notaris Le Corbesier (2); Simon Van Brussel (1); Peeter Lavaerts (1); Joannes Motties; Joseph de Preter; N[omen] Taverniers; Hend. de Haese; secretaris Van der Beken (1); Andries Janssens; Jan Van de Bergh; Goris Gomme; Carolus Mattheus; Francis Van der Hijden; Peeter Hoijlaerts; Francis Claessens; Jacobus Van de Cauter; Jan B. Van Hasendonck (1); Petrus Huveneers (1).
Eust. Van der Beken; Jan Van Emelen; Joseph Dillen; Jan Christiaens; Egidius Van Achten; Hend. Van Cantelbeeck (1); Jouffrouwe Daels; de weduwe Laureijs Van Winge; De weduwe D’Ancre; Den heere mijer (1); Francis Van Aenvanck (1); Jan de Vrindt.

6. Op de Merckt

Peeter Van Keersop; Joes Van Cantelbeeck (1); Peeter Baens; Notaris Persij.
Joannes Vermijlen (1); Ludovicus Clerens (1); Francis Ooms; Sebast. Hombroeck (1); Jan Francot; Jan Van de Velde (1); Matthijs Hulsen; Joseph Bastigaens; Hend. Owercx (2); Doctor Aerts; Jan B. Veroft; Anth. Stas; Hend. Christiaens; De weduwe Vrolijck (1); De weduwe Christiaens; Jan Borrens (1); Theodor Christiaens (1).
Albert Rocule (1); Jan de Boeck; Paulus Van Nuffel; De weduwe Britsiers; De weduwe Jan Mertens.

7. Op den Molenberg

Mart. Britsiers; Jan Seps; Eust. Van Passel; Peeter Wuijts; Marcus Verbraecken; Francis Derdin; Matthijs Meeus; de weduwe Jan Huveneers (1); Jan Goethuijs; Andries Wilms (1); Anth. Gomme; Hend. de Brier.
Dominicus Van der Beken (1); Peeter Stobbaerts; Peeter Verbraecken; Jan de Coker (1); Hend. Leijssens (1); Jacobus Verstrepen; Jan Vermeulen; Cornelis Verlinden; Jan Mattheus; Jan B. de Clerq; Jan B. Steenbeeck; Corn. Nijs portier; Jacobus Verschueren; Jacobus Coenen; Jan Aertens; Hend. Van dijck; Adr. Stevens; Jan Stevens (1); Corn. Wuijts.
Corn. Verhagen weduwe; Peeter Van de Weijer; Carolus Van Nuffel.

8. In de Cabaret straete

Francis Verswijvel; Francis Bloems (1); Vincent Verhaghen; Egidius Pariseau (1); Corn. Suetens (1); Gerard de Labastita (1); Norbert Druijers (1); de weduwe Jan Danckaerts; Peeter Wuijts (1); Christ. Mullaerts (1); De weduwe Piraer; Peeter Moervelt; Joannes Van Aenvanck; Hend. Drijvers (1); D’erffgen. Christ. Van Hasendonck (1).
Adr. Aerts (1); Rombout Van Roosbroeck; Guill. Van den Broeck (1); De weduwe Philippus Haens; N[omen] Du Pree; Andries Diricx; Guill. Janssens; Carolus Mertens (2).

9. In de Cort straete

N[omen] Fontain; Jan B. Van de Sande (1); Jan B. Hemelrijcx; Anna Philipina Tuerlincx; de weduwe Van Vijven; D’erffgen. Vessers; Adr. Dillen; Matthijs Stevens; Guill. Moris; Cornelis Meulemans.
Guill. Verbraecken; Francis Hoijlaerts (1); De weduwe Rellij; Arnoldus Seps; Adr. Ceuppens; Joseph Van Hasendonck; Cornelis Van de Velde (1); Jan B. Persij (1); Guill. Van Hasendonck; Den heere Drossard (1); Peeter de Brier (1).

10. Op de Veemerckt

Guill. Lavaerts; Joseph Janssens; d’heer Immens; Jan Van de Velde; De weduwe Segers; De weduwe Jacobus Craenen (1); Jan Verbraecken; Paters Cappucienen (1); Francis de Kinder.
Joanna Ruijters; Eustaes Van de Cauter (1); Wauter Van den Broeck; Borgemeester Le Corbesier (1); Jan Seps; Niclaes Meulemans; De weduwe Borrens (1); Francis Rocule; Hend. Owercx (1); Wauter Lavaerts; Jan B. de Carele; Gregoir Vloebergh (1); Norbert Van der Linden; Alexander Owercx (1); Francis Van Espen; heere van Schaffen; Emanuel de Carele; Canoninck Vaes; Maria Van Passel.
D’Erffgen. Peeter Eloeij; Jacobus de Vrindt; Peeter Wauters; De weduwe Gomm. Vermeulen; Andries de Kinder; Wijnant Van de Bergh; Jan Valvekens; Egidius Soons.

11. Op de Boonewijck

Jouffrouwe Van den Broeck; Jacobus Diricx; Michiel Matthijs; De weduwe Pr. du Monseau; Jouffrouwe de La bastita; Adriaen Van de Bempt; Jan Francis Tuijtganghs; Francis Vervoort; Jan Storms; Jan Seps.
Cornelis Cuijpers; Wauter Borremans; Francis Van de Cauter; Peeter de Preter; Peeter Cuijpers; De weduwe Anth. de Nap; Jan Vervoort; Guill. de Vroeij; Francis Vervoort weduwe; De weduwe Cornelis Rens; Erasmus de Vroeij (1); Adriaen de Wil (1); Jan Francis Wauters; Servaes Swinnens (1); de weduwe Jan Van de Bempt; Peeter Mertens (1); Gerard Troonen.
Jacobus de Kinder; Jacobus de Preter Portier; Clooster St Niclaes bergh (1); heer Choordeken (1); Gerard Lemmens; Theodor Kindermans; Francis de Mijer; Jacobus Raets; jouffrouwe Gomme.

12. In de Gracht

Guill. Peeters; Jan B. Wuijts; Joseph Goossens; Cornelis Stevens; Guill. Tuijtganghs (1); Peeter Laumans; Corn. Van Meerbeeck; Arnold de Carele; Cornelis de Carele.
Wauter Craenen; Melchior Stevens; Jan Van der Auwermeulen; Jan Buijcx; Peeter de Cock; Jan Verhaghen; de weduwe Brabants (1); de weduwe Wuijendries; Francis Stevens; Guill. Verstraeten; de weduwe Lenard Wauters; de weduwe Corn. Verstraeten; de weduwe Lindekens; de weduwe Ceuppens; de weduwe Clerens; Jan Ceulemans; Hend. Mentens; Begga de Clercq; de weduwe Vissenaecken.
Guill. Vlimmens; Peeter Verstrepen; Francis Craenen; Mart. Bols; de weduwe Meulemans; Jan Keteleers; Guill. Stevens (1); Anth. Vertruijen (1); Anth. de Vrindt; Guill. Ottermans; Francis Theunis.

13. In de Kerckhoff straete

Procureur Minnen (1); Hend. Tuerlincx; Canoninck Bulloir; Francis Bruijnincx; Jan Francis Baetens; Jan Anth. Van Hasendonck.
Peeter Servijn; Adr. Van Meensel; Margo Craenen; Canoninck Francois; Guill. Van der Linden; Joannes Laboureur; Notaris Van den Panhuijsen (1); heere plebaen (1); heere Proost (1); Notaris Van Ophem (1); heere Canoninck Lauwens (3); Pastor vant beggijnhoff (1); heere Verlinden (1); Canoninck Fiocco; Canoninck Van der Zeijpen; heere Cantor (1); Jan Luijten weduwe (1).

14. Opt begijnhoff

Jouffrouwe Peeters; Jouffr. Thiels; Jouffr. Vloebergh; Jouffr. Lavaerts; Jouffr. Kenes; Jouffr. Ebens; Jouffr. Wabbens; Jouffr. Goossens; Jouffr. Cordijs; Jouffr. Taverne; Jouffr. Van de Cauter; Jouffr. Van Cantelbeeck; Jouffr. Smets; Jouffr. Van der Haghen; Jouffr. Colput; Jouffr. Immens (1); Jouffr. Gilis; Jouffr. Van Raetshoven; Jouffr. de weduwe Van Cantelbeeck; Jouffr. Villeirs.
D’infirmerije (2); Jouffr. Bruijnincx; Jouffr. Beullens; Jouffr. Maes; Jouffr. Morren; Jouffr. Verlinden; Jouffr. Salien; Jouffr. Van Rompaij; Jouffr. Preters; Jouffr. Renders; Jouffr. Van de Wauwer; Jouffr. Petringo; Jouffr. Gilis; Jouffr. Triskens; Jouffr. Van de Grinten; jnt Convent.

15. Buijten de Stadt

Anthoon Van hoeij; Jan Bapt. Van Uijtsel (1); Paulus Verstrepen; Adriaen Boecx (1); Sebast. Elsen; Guill. Verbruggen; Peeter de Wit; Peeter Van Roost (1); Peeter Van den Brande (1); Rombout Diricx; Bertel Luijten; Den heere Grave Van der Noot op sijn Casteel van Schoonhoven (4); heere Persij (1); Jan Baptist Geens (2); Adriaen Wuijts; Hendrick de Rijck weduwe; Adriaen de Voster weduwe; Jan de Groeff.; Hend. Lemmens; Jan Bapt. Van Eijcken (2); Hendrick de Wit (1).

Aldus gedaen ende gemaeckt binnen Aerschot desen sessentwintighsten Meert 1700 twee en seventigh coram D.D. Le Corbesier et Van den Broeck schepenen.
[getekend] A. Le Corbesier schepene; W. Vanden broeck schepene. Mij present G.J. Daels secretaris 1772.
[Totaal: 115 honden].

Opmerking. Voor de benamingen van de straten, zie P. Kempeneers, “Aarschot. Plaatsnamen en hun geschiedenis“, Tienen, 2009.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 2009.