Technische fiche

Het kerkarchief nr. 10.768 (RA Leuven) bevat een tekst van 24 februari 1692 waarin de begijnen vragen om enkele roeden grond te vermangelen voor de uitbreiding van het Begijnhof met 2 à 3 huizen. Het gaat om een stuk weide uit perceel H 172, toebehorend aan de abdij van Sint-Geertruiden te Leuven. Over het Begijnhof, zie P. Kempeneers, “Aarschot. Plaatsnamen en hun geschiedenis“, Tienen, 2009.
Aarschot in 1822 - Begijnhof

Tekst

Aenden seer Eerw. ende edelen Heer, myn Heer den Prelaet vande Ducale Abdye van Sinte Gertruyden tot Loúen als Oúersten ende Visiteerder vanden Beggyn Hoúe van Aerschot etc.

Verthoonen Reúerentelyck den Heer Pastoor ende Jouffrouwen Hoffmeesterssen vanden voorschreúen Begghyn Hoúe, dat sy tot commodityt vande aencomende Beggynckens die daegelyckx meer ende meer syn aengroyende, geerne souden begrooten (1) ende alnoch bauwen twee a drye Huyssen, regulier die gene nieuwelinx gebauwt tegen oúer den Bempt vande Proosdye alhier liggende oost, ende zuytwaerts: deshalúen noodich souden hebben eenige roeden erffúe vuytten selúen Bempt, soo ende gelyck aen syne E.E. voordesen is aengewesen: wes sy Remonstranten bereedt syn het equivalent van tgene sy geerne souden incorporeren, ia noch meer te sullen laeten volgen aenden voorschreúen Bempt vuyt hunnen Boomgaert als is het emport (2) van tgene de Remonstranten desireren te hebben, oft andersints te vergoeden ten contentement van syne E.E. ende gelyck de Remonstranten tot guarrantiringhe (3) ende bevrydenisse tegens alle nachtdieúen, ende insolenten (4), allenskens trachten den ommeloop met huyssen te voltrecken, vanden voorschreúen Bempt tot aende gracht der Jnfirmerye: ende dat sulcx oock nyet en soude connen geschieden soo wanneer hun soude ontbreken de voorschreúen plaetse inden Bempt der Prosdye daer toe geconsidereert dat by het derven van t voorschreúen plecxken inden Bempt bestaende in … (5) roeden, egeene preiuditie (6) aende Prosdye en sal geschieden, mits ruym t verlies aldaer sal gevonden worden aenden Boomgaert vanden voorschreúen Begghyn Hoúe, oft by compensatie in gelt ende dat sulx sal dienen tot eenen grooten luyster vanden voorschreúen BeggynHoúe, waer van syne E.E. patroon is, vinden hun genoodtsaeckt te keeren tot syne E.E.
Oodtmoedelyck biddende gelieúe gedint te wesen, aende Remonstranten te accorderen hun clyn versoeck inden voorschreúen Bempt de Prosdye competerende op den voet als boúen tot vermeerderinge ende bewaernis vanden voorschreúen Beggynhoúe oft andersints etc., welck doende etc.
(Was getekend) Elisabeth Smedts, Jacobus de Man, Anna Noels.

Voetnoten

(1) Begrooten: groter maken, vergroten.
(2) Emport: gelijke uitgestrektheid van wat weggenomen wordt.
(3) Guarrantiringhe: waarborg.
(4) Insolenten: onbeschaamde lomperiken, onbeschofte lieden.
(5) … niet ingevuld.
(6) Prejuditie: nadeel, schade, verlies.

Dr. Paul Kempeneers.