Inhoud

Afstand van goederen en renten door Jan Heytmers aan Andries Coenen, betreffende het Hof ten Steen te Orsmaal-Gussenhoven. 6 sept. 1662.

Technische fiche

Het betreffende document, uit de nalatenschap van onderwijzer en schoolhoofd Eduard Roumieux te Orsmaal-Gussenhoven, is thans in het bezit van dr. Hans Jacobs te Tienen. Voor de geschiedenis van het Kasteel, zie Kempeneers, Toponymie van Orsmaal-Gussenhoven en Melkwezer, in: Handelingen KCTD, 2004, 73-312.

Tekst

p. 1.
Op heden den vj en (= zesden) september 1662, Js voor mij ondergeschreuen Guillam Muel als Openbaer Notaris byden Raede van Brabant geadmitteert binnen der Stadt Sout Leeuw residerende, Jnde presentie vande getuijgen naer te noemen personelyck gecompa¬reert Sieur Jan Heytmers sone Jans, ende van Joffrouwe Madalena de Linden, Jn hennen Leuen gehuijsschen, ende dijer qualitijt erffgenaem ende audsten sone vande voorschreuen gehuijsschen ter eendere, borger der Stadt Herrick, ende Sieur Andries Coenen sone Sieur Aerts ende van Joffrouwe Ernestina De Linden, ter andere zijden, Den welcken voor¬schreuen Jersten comparant verclaert dat nu Jerst den v en (= vyfden) september 1662 tot sijnder kennisse is gecomen dat de goederen vande heerelyckheyt ten Steen Jn Orsmael by decrete,

p. 2.
soude syn vercocht geweest, byden heere Thomas de Longeville, Ende dat Jn sijne voors. qualitijt de goederen voors. oft ommers (= ten minste) een deel hem syn compiterende ende dat hij de comodityt nyet en is hebbende, om tegen den voors. heere de Longeville te gaen procederen, redenen oock dat hij vuijt den Lande van Brabant is residerende, ende meer andere redenen, soo heeft hij Jersten comparant verclaert, soo hij is doende mits desen, dat hij aenden voors. tweeden comparant syns Jerste comparants neue heeft onwederoepelyck getransporteert ende gecedeert, soo hij is doende bij desen, allen syns Jerste comparants paert deel ende gerechticheijt, ende actie die hem is Jn eeniger

p. 3.
manieren compiterende ofte compiteren sal hier naermaels ende tegenwordich, soo tot aende goederen, als oock tot eene rente van Jaerlyx lxxxvij (= 87) guldens, x (= 10) stuyuers, hem Jerste comparant, cum suis compiterende soo Cheijnsen ende Leenboecken vande heerelyckheyt ten Steen Jn Orsmael, ende molen aldaer daer op de voors. rente is geassigneert, ende dat voor eene gratuwiteyt ende cortosie byden voors. synen neue hem daer voor bekent, bekennende aen oft tot de voors. heerelyckheyt ende goederen ende rente, geen recht oft actie meer te hebben oft behouden Jn eeniger manieren, dan allen de selue aenden voors. sijnen neue gecedeert ende onwederoepelyck getransporteert te hebben bij desen, allen dwelck,

p. 4.
den voors. tweeden comparant danckelijck bekent alsoo geaccepteert te hebben, ende tot meerder vasticheijt van tgene voorschreuen es soo heeft den voorschreuen Jersten comparant, geconstitueert ende gemachticht soo hij is doende bij desen, den heere Advocaet van Kerpen, ende een Jeder thoonder deser, om den voors. tweeden comparant ouer al, ende aldaer het behooren sal te gichten ende goeden Jnde voors. rente paerte ende deel compiterende ende compiteren sal den Jersten comparant Jnde selue goederen ende rente, daer ouer ende ouer al garandtschap gelouende, den Jersten comparant, ende door tgene voors. es, ende tgene byden voors. geconstitueerden Jn desen sal worden gedaen, Gelouende
p. 5.
tselue te hauden voorgoet vast ende van werden onder obligatie van syns Jersten compa¬rants persoon ende goederen etca. Aldus gedaen gepasseert ende gestipuleert ten dage maende ende Jaere voorschreuen ter presentie van Sieur Jan Braze Schepenen der Stadt Leeuw, ende marten muls Als getuygen hier toe geroepen ende gebeden die dese byneffens mij Notaris ende comparanten hebben onderteekent ten huijse myns Notaris binnen der voorschreuen Stadt Leeuw, Ende was de menute deser soo voor byde voorschreuen comparanten ende getuygen onderteekent.
Collata Concordat cum suo originali quod attestor,
G. Muel Notaris.

Dr. P. Kempeneers.