Technische fiche
Zie hierboven. Het testament van M. Veucht telt slechts 1 folio.

Tekst

jn den naem ons heeren Amen.

Op heden desen thienden januarij 17 vijf en vijfthigh compareerde voor mij als pastoor tot orsmael de eersaeme margareta veucht, sieck van lichaem maer haer verstant ende memorie noch wel gebruyckende gelyck dat wel scheen ende bleeck, dewelcke overdenckende de brooshijdt des menschen leven en datter niet seker en is als de doot ende niet onsekerder als de huere der selve, heeft gemaekt dit haer testament, in den eerste bevelt sij testatries haer ziel aen godt almachtigh ende haer lichaem de gewyde aerde, willende begraven worden gelijck haeren man
ende comende al soo tot de Dispositie van haere meubels laet ende maekt aen haeren sone paulus jacobs voor sijnen getrouwen dinst haere koeye ende haere kist met het gene haer lichaem raekt ende raekende haere andre goedoeren [sic] laet sij aen haere drij kinderen teweten paulus jacobs, jan jacobs ende joanna jacobs, begeerende dat dit sal achtervolght worden (1), aldus gedaen binnen orsmael desen thienden jan(uarij) 1755 ter presentie van arnoldus bastin (2) ende guillam erteryck als getuijghen, hier toe geroepen ende gebeden, de testatries ende getuijghen gevraegt oft sij conde schrijven, hebben geantwoort van neen, dit is het + van margareta veucht verclaerende niet te connen schrijven.

[Aan de linker rand is bijgevoegd:]
Dit is het marck + van arnoldus bastin.
Dit is het marck + van g(ui)llam ertryckx mij present
als pastoor J.F. bosmans pastoor als boven.

(1) Achtervolgen: voortzetten, uitvoeren. – (2) Arnoldus Bastin of Basteijns was de molenaar van Orsmaal, net als zijn vader Jan Basteijns.

Dr. P. Kempeneers.