Technische fiche

In de bundel schepengriffies nr. 5666 (RA Leuven) bevindt zich een afschrift uit het hoofdleenboek van het kwartier van Tienen. Dit uittreksel beschrijft de eigenaars van het verdwenen Kasteel van Boutersem van 1677 in achteruit gaande lijn tot in de 14de eeuw. In het licht van de opgravingen aldaar (in 2009) is dit uiteraard een interessante tekst.

Tekst

Extract vuijtten hooft leenboeck vanden quartiere van Thienen berustende ter griffie vanden souvereynen Leenhoúe van Brabant alwaer onder de capitulatie van Bouterssem folio 186 onder andere staet als volght.

Heer Jan Francois d’Ittre de Caestre, Baron van Bouterssem 23 martij 1677 bij doode sijns heere vaeders onderschreúen. De selúe naer vermogen van permissie particulier van sijne Majesteijt xxj 8ber 1650 heeft gedaen den behoorelijcken eedt nopende den tittel van banderije van Bautersem ondergeschreúen.
Joncker Jan Jacques de Caestre heere van Bonheijde xvj augusti 1647 mits titule van coope ende overgeúen vande vrouwe Princesse ondergeschr.
Vrouwe Elisabeth vanden Berch Princesse van Hochsolren xxvj augusti 1632 bij doode vrouwe Marguerite van Wittham haere moedere ondergeschr.
Vrouwe Marguerite de Witthem ende van Bergen 30 xbris 1613 bij titule van scheijdinghe ende deijlinge tusschen haer ende haere sustere aengegaen den xxen xbris 1610 binnen der stadt Venlo geth. H. Adach.
Jouffrouwe Marie Mencie van Wittham als sterffvrouwe xvj novembris 1591 bij doode heeren Jans van Wittham huns vaeders ondergeschr.
Jan van Wittham xxj xbris xv c lvij [= 1557] bij doode wijlen Maximiliaens van Wittham sijns vaeders ondergeschr.
Maximiliaen van Wittham xix septembris anno xv c liiij [= 1554] bij doode wijlen heeren Henrick van Wittham ridders sijns heere vaeders.
Henrick van Wittham heere van Beersel xviija 8bris anno xv c xv [= 1515], bij doode heeren Henrick sijns onder vaders ondergeschr.
Heere Henrick van Wittham heere van Beersele xxa februarij anno xv c xij [= 1512] bij coope gedaen tegen heere Janne van Alsteren heere tot Hamel ondergeschr.
Jan van Alsteren heere tot Hamel ende ridder va julij anno xv c ende een [= 1501] bij doode wijlen heeren Henricke van Wittham riddere sijns ooms ondergeschr.
Henrick van Wittham heere van Bouterssem onder sijne jaeren mit Janne Taije Jacopssone sijnen momboir iija augusti xiiij c L [= 1450] jair bij doode wijlen Jans van Wittham zijns vaeders ondergeschr.
Jan van Bouterssem heeren Henricx zoenen was.
Heere Henrick van boutersshem bij doode vrouwe Boudbergen sijne moeijen.
Vrouwe Beerte heeren Gheerts wijff Van der Heijden heere van Boutershem: hout t’huijs dorp die goeden ende heerlicheit van Boutershem, Butzele, Cortelke ende mitter Borchgraúen hoúe dammen waterloopen keuren breucken, vogelrien visscherien manschapen pontpenningen vervallen waranden giften vander kercken, cheijnsen capuijnen hoenderen, sessendertigh bunderen lants liggende in de voorschreúen prochie van Boutersem, achthien bunderen beemden, twee vijveren groot omtrent vier bunderen mit vierentseúentigh bunderen bosch tot Butsele inde voorschreúen prochie van Bouterschem gelegen, mit twee coren moelenen mit eender cammen ende mitten wegh gelde van Boutershem mitten derden schooúe in de selúe prochie van Boutershem gelegen den voorschreúen goeden toebehoorende.
Accordeert metten register als boven. (getekend) SandenBoom.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 11 november 2009.