Als de parochieregisters opgebrand zijn, wil dat nog niet zeggen dat men een stamboom niet verder kan zetten. Zo vond ik bv. in de bundel 5115 van de Openbare Onderstand Leuven interessante gegevens over de familie Schoe(n)setters en Fonteniers.

1) Op een los papiertje schreef pastoor Hugo Thome 3 dopen. In het archief van het aartsbisdom Mechelen las ik dat Thome in Butsel (bij Boutersem) als pastoor werd aangesteld vanaf 29 maart 1607 (Map Butsel, los blad). Zijn naam staat ook in deel III van “Pastores” (p. 289).

– Jnt jaer 1607 opden 25 9bris [= novembris] is ghedoopt gheweest Dochter Roberts Schoensetters ende Elisabeth synder huijsvrouw ende is ghenaemt Maria. Haer peter is gheweest Jan vanden Saffel, ende d’meter Elisabeth Raijmakers.

– Jtem jnt jaer 1611 opden 22 meij is ghedoopt gheweest sone Roberts Schoensetters ende Elisabeth synder huijsvrouw ende tkint ist ghenaemt Robertus. Peter en meter Anthonius Scrijuers [= Schrijvers] ende Catharina de Vroijer.

– Jtem anno 1614 opden 22 Aprilis ist ghedoopt gheweest sone Roberts Schoensetters ende Elisabeth synder huijsvrouwe ende synen naem is Hilarius, ende hebben hem oúer de vont gheheúen Hilarius de Vroijer ende Catharina Cabbesiers.

2) Op een klein los blaadje staan in een ander handschrift gegevens over huwelijken.

– Robert Schoensetters getrouwt met Elisabeth van Nijen.
– Maria Lambrechts getrouwt met Pauwel Gilis.
– Goort Gilis sone Pauwels van eerste houwelijck.
– Maria Lambrechts weduwe Quinten vanden Broeck.

Er staat geen datum bij de huwelijken, maar we kunnen ze situeren rond 1600 of iets vroeger. Andere informatie in de bundel 5115 maakt het mogelijk om de genealogische gegevens verder aan te vullen. Over Robert Schoensetters bv. verneem ik het volgende. Op 9 maart 1604 werd een stuk grond op de Werenberg in Boutersem verkocht. De verkopers waren: Marie van Neijen, dochter Marie Baijs ende Bartholomee du Viúije [= waarschijnlijk te lezen als Du Vivier, Franse vorm van Vandewouwer] als man ende mombor vande voors. Marie van Neijen. Zij droegen dit stuk land op aan: Robeet Schoesetters ende Elisabeth van Neijen sijne huijsvrauwe.
Hiermee kunnen we bij de 3 dopen de huisvrouw Elisabeth aanvullen met “van Neijen of Nijen”.

3) Op 8 maart 1677 had de deylinge plaats tussen Jan Fonteniers cum suis, kinderen van Jan Fonteniers en Maria Schoensetters. Concreet ging het over de verdeling van 5 kavels onder Jan Fonteniers (zoon van Jan), Maria Fonteniers (getrouwd met Renier Persoons), Catharina Fonteniers, Petronella Fonteniers (een begijntje) en Anna Fonteniers. De verdeelde goederen lagen vooral in Bierbeek, Boutersem, (Zittert)-Lummen en Hoegaarden. Van Petronella Fonteniers weet ik bv. dat ze een bos verkocht aan de abdij van Villers. Omwille van de eigenaar heette dit perceel in 1759 het Fonteniersbos (schepengriffies 5658, nr. 351). Ik heb dit bos gelokaliseerd op A 105-106-107 in Boutersem, tussen de huidige straat genoemd Oudevijvers en het Butselbos. In 1678 kregen de gemeente van Boutersem en die van Butsel samen de toestemming van te moghen beweijden ende beplanten sheeren straete bouen den houwauwer tegen ouer den bosch van Jouffrouwe petronella fonteniers (SG 5655, f. 586; SG 7528, nr. 586). Het perceel B 37 was eigendom van de gemeente en lag tegenover het Fonteniersbos.

4) De bundel 5115 bevat verder details over de kavels van Catharina en Anna Fonteniers.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 23 januari 2010.