1. Technische fiche

Twee documenten, gedateerd 10 oktober 1689, geven aan Catharina Hendricx, weduwe van Jacobus de Haze, de toestemming om een rente bepand op de Drie Koppen in de Leuvensestraat te Tienen te verkopen. Deze documenten horen toe aan dr. H. Jacobs uit Tienen en zijn genummerd 719. Over dit huis, Leuvensestraat 95-97, zie Kempeneers, Thuis in Thienen, 1999, blz. 56-60.

2. Teksten

a. Ick ondergeschreue consentere ende geve volle macht ende authoriteijt aen mijne moedere Jouffrouwe catharina hendricx weduwe Jacobus de haze voor soo vele mij aengaet ofte mochte aengaen om sekere rente van achthien guldens vijfthien stuijvers erffelijck bepant op seker huijs met sijne toebehoirten gestaen ende gelegen binnen thienen jndie louensche straete genoempt die drije coppen, te vercoopen, belasten, veralieneren ende andersints haeren vrijen wille daer mede te doen, toirconde hebbe dese onderteeckent jn antwerpen desen 10 octobris 1689.
(getekend) Terese de Haze.

b. Ick ondergeschreue bekenne ende verclaere dat mijne swaegerinne Jouffrouwe catharina hendricx weduwe Jacobus de haze heeft volle macht ende authoriteijt om sekere rente van achthien guldens vijfthien stuijvers erffelijck bepant op seker huijs met sijne toebehoorten gestaen ende gelegen binnen thienen jndie louensche straete tot thienen genoempt die drije coppen, te vercoopen, belasten, veralieneren als anderssints haeren vrijen wille daer mede te doen, sonder dat de selue aen mij jn eeniger manieren is verobligeert, t’oirconde hebbe dese geteeckent jn antwerpen desen 10 octobris 1689.
(getekend) Marie de Haze.

Zie ook eerder over De Drie Koppen: het artikel van Raymond Billen op de website van het Nieuwsblad.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 20 augustus 2012.