Technische fiche

Volgende tekst over de pastorie werd in 1715 opgeschreven door pastoor Willem Vander Maesen. Hij bouwde op eigen kosten een woning, die later dienst deed als pastoreel huis (Kerkarchief 2344/4, p. 144-145). Rijksarchief Leuven.

Tekst

Nota. Ick Guilielmus vander Maesen pastoor van Attenhoùen bekenne, dat ick die gemeentenaers van attenhoùen heb gegeùen schrijùens van mijn handt, ende den inhaudt geleyk volght.

Ick ondergescreùen pastoir der vrijheerleijckhijt attenhoùen verclaere ende certificere mits deesen als dat die inwonders ende gemeijntenaren des dorps voorscreùen mij gratieuseleijck hebben de vraghte gedaen haelende mijnen tuiner oft bauwe gedestineert tot mijn huijse sonder nochtans dat die selùe daertoe eenighsints verobligeert oft gehauden waeren, toirconde hebbe dese ondertiekent met mijnen eijgen signateurs deser lesten Aprilis 1715 ende was onderteeckent Guilielmus vander Maesen pastoir in attenhoùen.

Nu om dit wat claerder vijt te leggen ende om geen achterdeel oft praeiudicie te doen aen mijn successeurs, dat die gemeijntenaeren sauden seggen wij en sijn niet verobligert tot een pastoreijhuijs, hetwelck die gemeijntenaeren saude beschiers met onrecht willen beleijcken vijt mijn handt schryft daer boùen vermelt, ja het is waer dat die gemeijntenaeren van attenhoùen niet verobligert en waeren om mijen tuiner te sonhoùen helpen haelen, want dat geen pastoreij huijs en was, maer een huijs dat mij eijgen toecompt in mijn leùen, ende naer mijn leùen, sal het selue huijs toecomen aen wie ick het macken sal, want het mijn eerfue is, ende geen pastoreij huijs, soo dat die gemeijntenaeren niet meer daer toe verobligeert waeren als die gemeijntenaeren van neerlanden, van halle ende van leijsum die mij oock hebben gekarwijdt, ende geholpen hebben, soo en hebbe ick geen praeiudicie gedaen aen mijn successeurs ende ick laet mijn successeurs in hure rechte om een huijs te vragen, ick hebbe oock eenigh thijdt geprocedert tegen die gementenaeren om een pastoreij huijs te hebben met supplicken voor de archidiacken stockem, meer frinde, dat dat processe beschiers weel drij oft vier jaeren oft noch langer saude gelopen hebben, soo hebbe dat daer gelaeten, ende deur instincken oft versoeck van mijn vrinden, soo hebbe ick een huijs gemaeckt dat mijn eijge eerfue is. Ita est Guilielmus vander Maesen pastoir in attenhoùen. Actum ut supra.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 20 februari 2013.