Technische fiche

In 1723 legde pastoor Willem Vander Maesen uit hoe de kerk onder zijn leiding vernieuwd werd (Kerkarchief 2344/4, p. 161-167). Rijksarchief Leuven.

Tekst

1723 in aestate in iulio et Augusto [= in de zomer in juli en augustus] heb ick Guilielmus vander Maesen mijn kercke totaliter verandert, sij was alst volght, om op te gaen op den kerckhoof [= kerkhof] moest men op gaen met acht trappen, ende om in die kercke te comen soo moest men met twee groete trappen afgaen, om in den cour [= het koor] te gaen moest men met twee trappen op gaen, item voor den hoogen authaer was noch eenen steenen trap soo dat den cour gelijck oft eùen hoogh [= even hoog] was met die sacristeij.

Item tuschen die kercke ende groeten cour was afgesepareert [= gescheiden] met deuren ende traniels [= ijzeren traliewerk] ende balken soo dat men in die kerck seijnde qualeijck [= kwalijk, met moeite] den groeten authaer konde sien, ende boùen dien balck stont dat crucifix dat nu achter in die kerck staet, ende die schildereij van sint Anna stoent van te vooren daer nu het crucifix staet, soo met een wordt geseijdt dat ons kercke van attenhoùen was geleijck eenen kelder, ende soo donckel dat ick op den preek stoel de eùangelie niet konde leesen, soo dat [= omdat] daer geen licht was.

Item waeren die clijn autaeren besloeten oft afgesepareert van die kercke met traniels.

Nota oock dat die deure tegenwordigh aen den vint [= doopvont] staen, hebben gestaen aen den cour.

Item in die kercke was qualeijck plaùetsel [= slecht plaveisel].

Soo heb ick deur mijn supplieken [= smeekbrieven] gesoliciter [= gesolliciteerd] oùer die drij jaeren lanck ende deur voorspraecke van mijn goede vrinden baron Lombeek onsen Heer van Attenhoùen, item Van de Velde beijde dom Heeren [= kanunniken] ende deur noch andere vrinden, soo hebben mij die dom Heeren van Luijck mij gegeùen gegeùen (sic) noùum paùimentum oft plaùetsel pro naùi ecclesie [= nieuw plaveisel voor het schip van de kerk], voor den cour [= voor het koor], voor die sacristeij te weten achtien honder[t] steen, ider van oùer den voet lanckt, ider hondert kost op die place derthien guldens, te weten tot Lompree ontrint een ure van Hoye, die gemeijntenarts van attenhoùen hebben die selùe steen gehaelt mits conditie dat ick die afgangen van die kercke moeste maecken waer van ick die gemeijntenaers hebbe hantschrift gegeùen dat ick die afgangen saude maecken, het welck ick oock gedaen hebbe van het aut plaùetsel van die heeren. Item heb ick gegeùen voor die hant vijf pattacons welcke sijn betaelt deur een almoosen, soo dat ick die vraeghte [= vracht] aen die gemeijntenaers hebbe betaelt als sonder preiudicie [= zonder een voorafgaand oordeel].

Nu dan om die kercke in te gaen sonder trappen af te gaen, ende aengesien die kercke van binnen niet hoogh genoch en was om te heugen [= niet hoog genoeg was om te verhogen] soo hebben ick ende die geheel gemeijntenars drij sondaegen gewerckt aen den kerckhoof om die aerde af te haelen ende om den seluen te legen [= te verlagen] tot dat hij soo legh [= zo laag] was als die kercke van binen, soo dat die kercke met den kerckhoof geleijck waeren, soo dat wij den kerckhoof ten minsten eenen haluen manslinghde geleght hebben ende doen hebben wij die kerckdeure oock geleght.

Soo dat die domme heeren den selùer theijdt hebben gegeùen eenen muerraem van Hoijse steen aen die kerckdeure welcke kosten op die plaetse ses pattacons.

Item eodem tempore [= op dezelfde tijd] hebben sij een nieuf deure [= een nieuwe deur] gemaeckt om die kerck in te gaen.

Eodem tempore hebben die dom heeren een niùen voet gegeùen aen den groeten authaer.

Eodem tempore hebben die dom heeren betaelt aen twee steen kappers oùer die vijfthien pattacons.

Item hebben die dom Heeren betaelt die metsers van die kercke te plaùeen [= plaveien] daer waeren 2 knechtens ende twee meesters die welcke gewerckt hadde oùer die ses weeken.

Item eodem tempore hebben die dom heeren van sint Lembregh [= Sint-Lambrechts kathedraal in Luik] betaelt geleijck volght: aen den gelasermaecker Raijminant van Thienen dat hij gemaeckt hadde voor die dom heeren aen die gelasser [= glazen] in die kercke attenhoùen.

Ten eersten: gemaeckt boùen in den beuck van die kercke drij nieuf vinsters meeten te saemen 22 voeten ende half den voet aen seùen stuùers, port [= over te dragen, dit maakt] – 7-17-2 [= totaal 22,5 x 7 = 157,5 stuivers; 20 stuivers zijn gelijk aan 1 gulden; een oord is gelijk aan 1/4 stuiver].

Item noch gemaeckt drij nieuf vinsters in die groete vinsters nefùers [= nevens, naast] sint joris authaer welcke waeren tooe gemuts [= toegemetst] ende ick heb sij open gebrocken meten te saemen 13 voeten ende half den voet als boùen, port – 4-14-2.

Item verloet [= in lood gezet] seùen vinsters die seùen vinsters meten te saemen 40 voeten den voet aen 14 oortens [= oorden], port – 7-0-0 [1 oord = 0,25 stuiver; 14 x 0,25 = 3,5 stuivers; 3,5 x 40 voeten = 140 stuivers, gedeeld door 20 = 7 gulden].

Item noch verloet een vinster indie sacristeij metende 9 voeten den voet als vooren, port – 1-11-2.

Item noch geleùert [= geleverd] aen die vinsters 12 dobbel eijsere garders [= ijzeren staven] meten te saemen 24 voeten, port – 2-3-0.

Item noch geleùert 14 eijseren spien, port – 0-10-0.

Item noch gestoop [= gestopt] in alle andere vinsters 32 reijten [= ruiten] ider van vijf oort, port – 1-18-0.

Item noch betaelt voor gaeters [= gaten] te boren vijf stuùers.

Item gedaen in alle verloode vinsters 39 reijten, port – 2-7-3.

Item die andere vinsters schoen gemaeckt voor – 2-10-0.

Somma totael van den gelaesemaecker, port – 30-16-0. Welcke somme is betaelt deur die domme Heeren van Sint Lembreght tot Luijck. Ita Guilielmus vander Maesen pastoir in attenhoùen.

Slotmaecker. Volght nu dat den slotmaecker Louis Noeel van sint truijden heeft gemaeckt aen die kerck deure van attenhoùen.

1723 in Augusto voor die dom Heeren van Luijck, gemaeckt een clijn dobbel slot met eenen peijp slutel en een dobbel schij[f]sloet met dobbel gewelùer en een plaete van boùen om toe te sluijten voor den kerckdeure, verdient vijf guldens – 5-0-0.

Dito gemaeckt een groete clincke voor die selùe deur met een groete craem en eenen renck om open te doen …, verdient – 3-0-0.

Dito gemaeckt een dobbel schijfsloet voor die selùe deure van onder te sluijten, verdient twee gulden, dico – 2-0-0.

Dito gemaeckt een beslaeght [= beslag] voor een gelaese raem vinsters in die sacristeij en een paer vitsen en 2 paer leenen [= leuningen] en twee welùers en een schijfsloet en een knop verdient twee guldens vijf stuùers 2-5-0. Nota dat daer van te vooren geen vinster en was.

Dito gemaeck een dobbel nachtsloet met twee toren en drij lange schroùen [= schroeven] met drij terlinck en een lange plaet craem om doen te sluijten, dit is voor die kerckdeur geweest, verdient tweelf guldens en vijfthien stuùers, dico 12-15-0.

Dito gemaeckt voor het selue sloet drij slutels verdient drij guldens vijfthien stuùers. Somma toetael 28-15-0. Dit hebben die dom Heeren van Luijck betaelt 1724 octaùa [= de achtste] februarij, ita Guilielmus vander Maesen pastoir in attenhoùen.

… Nota dat te vooren maer een deur was aen die kercke, ende ick hebber [= heb er] nu 2 doen maecken aengesien den niùen raem weel eenen voet breeder is gemackt als den auden raem. … Nota oock dat in den cour stoent een tabernakel op den slincken kan[t] om die sacristeij in te gaen ende het selùe quaem tot aen den solder, ick heb dat afgedaen aengesien het selùe versleeten was ende benaem [= benam] te veel light in den cour.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 17 maart 2013.