Technische fiche

De schepengriffies 5306 bestaan uit een bundel “varia” (Rijksarchief Leuven). Hierin vond ik een smeekbrief, opgesteld voor Peeter van Groenendael om hem vrij te stellen van belastingen. Deze pachter verloor zijn vrouw tijdens de brand van zijn groot pachthof in november 1713.

Tekst

Myne heeren,

Myne heeren die Staeten van Brabant, etcetera.

Verthoont met eerbiedinge Peeter van Groenendael, ingesetene pachter vanden dorpe van Veertryck, quartiere van Thienen, hoe dat hem suppliant het ongeluck is voorgevallen 2 a 3 dagen naer Sinte Mertens1 alhier vanden jaere 1713, volgens die wettelycke attestatie alhier gevoeght, dat syn pachthof, stallen ende schuer als edificien totalyck syn afgebrant geworden, niet wetende in wat maniere sulx den suppliant is overcomen, door welcken enormen brant hy sich vint totalyck geruineert. Boven dyen heeft hy oock verloren syne huysvrouwe, hem achtergelaeten hebbende vyf kinderen ende in den selven brant verloren alle syne meubelen ende over die 170 mandelen2 graenen, soo terwe, coren, gerst, haver, etcetera, welcke hoeve altyt is geweest in alle tauxen ende lasten vanden selven dorpe het derde pachthof, soo in logeringe van soldaeten, beden, subsidien, xxe penningen3, contributie, etcetera. Dan gemerckt den suppliant met desen armen tyt, soo van oorlogen als andersints ende alsnu dit groot verlies sich vint geaccableert met excessive tacherheyt4, soo vande voorgeruerde beden, xxe penningen, contributien etcetera, sulx ter dyer oorsaecke onmogelyck is soodanige als andere schulden te connen betalen ende sich allenskens noch geerne soude restaureren met die hulpe van Godt tot sustentatie5 van hem ende syne kinderen, vervolgens consideratie nemende dat die afgebrande hoeve aen hem suppliant gesuccedeert door wylen syne ouders ende voorouders, het selve hof hebben altyts loffelyck ende eerelyck beseten het spatium6 van 112 jaeren in den voorschreven dorpe allen dewelcke geconsidereert ende dat het den suppliant sensibel is sulx te hebben onderstaen, te dyer oorsaecke buyten postuer om syne crediteuren ende syne majesteyts lasten als andersints te connen betaelen, nempt dyen aengaende syn recours tot dit souvereyne hof.

Oodtmoedelyck biddende gelieve gedient te syn uyt comiseratie7 van t’gene (…) is den suppliant provisionelyck te verleenen quytslagh ende remitteringe8 van t’gene hy schuldigh is aenden modernen collecteur Jacobus van Herbergen, monterende9 ten minsten in alle syne gestelde cedulen hem ter hant geset over die 150 guldens, verleenen den suppliant daer van acte om ten comptoire geremitteert te worden ende hem suppliant voorts toe te voegen eenige jaeren alsulcke remitteringe van voorvallende dorpslasten, tot dat den suppliant syn afgebrant hof can hebben weder in staet geset, gelyck Uwe Edelheyt in equityt10 sullen gelieven hem toe te voegen ende voorts gelyck dit souvereyn hof sullen vinden te behooren D.D. etcetera.

Copye vanden appointemente11

Zy alhier gevoeght eene wettelycke declaratie vanden quote des suppliants in de xxe penningen ende in de bede de anno 1713, om etcetera. Actum Brussel den 6. Juny 1714. Onderteeckent J. Vandenbroeck.

(Overgezet door dr. P. Kempeneers, november 2012).

Voetnoten

1 Sint-Mertensdag: 11 november.
2 12 tot 15 schoven graan.
3 Belasting van de twintigste penning.
4 Belast met buitensporige achterstallige schuld.
5 Ondersteuning.
6 Spatium: ruimte, tussenperiode.
7 Commiseratie: medelijden, erbarmen.
8 Kwijtschelding van betaling.
9 Oplopend, opklimmend tot een bedrag van.
10 Billijkheid, rechtvaardigheid.
11 Vonnis, uitspraak, beslissing.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 7 april 2013.