Technische fiche

De schepengriffie nummer 5306 (rijksarchief Leuven) bevat enkele bundels “varia”. Hierin lezen we hoe Jan Copia uit Tienen getuige was van een voorval bij Adrianus Maes in Vertrijk. Deze man kwam uit het toilet met een vrouw. Zijn broek was afgezakt tot zijn knieën, wat een en ander deed vermoeden. Copia legde de verklaring af, omdat het “redelijk en christelijk” was om de waarheid te zeggen.

Tekst

Den ondergeschreven Jan Anthonius Copia, oudt ontrint 28 jaren, innegesetenen borger der stadt Thienen, verklaert by desen sonder eenighe de minste inductie, simulatie nochte persuatie van iemand dan enckelyck in faveur van justitie ende ter requisitie1 van Gertrudis van Autgaerden, dochter Joannis waerachtigh te wesen het naervolgende.

Toilet
Dat den deponent2 diversche rysen, jae selfs alle weken helpt verkoopen den visch bij Adrianus Maes, broeder van Adrianus Maes; Dat in den cours van den jare 1782 dit emmers drij a vier weken naer Sinte Maria Magdalena dagh3 den deponent is gaen drincken ten huyse der requirante;

Dat aldaer drinckende onder andere is ingekomen den voorschreven Adrianus Maes, onder andere seggende datter vele coitsen binnen den Hert g’arriveert waeren, ende dat hy den gepasseerden nacht niet geslapen en hadde, ondertusschen vragende syne pype om te rooken; Dat ditto Maes sijne pype heeft nedergeleght ende beneffens die requirante is achter uyt in den hof gegaen, als wanneer sy samen in de commodityt4 syn gegaen ende sulckx gesien te hebben ende naer dry a vier minuten geweest te hebben in de selve commodityt alsdan gesien te hebben, dat den selven Maes beneffens die requirante uyt die commodityt sijn gekomen, alsdan oock gesien te hebben, dat sy byde gefatigeert ende heel verbaerst5 waren, bovendien dat de brouk van Maes lagh op syne knien, gevende voor redenen van wetentschap dat die deure van die commoditeyt door Maes wird gesloten int ingaen der selve, ende want het redelyck ende christelyck is declaratie te geven der waerhyt verklaert den deponent bereyt te wesen dese syne depositie6 onder synen deughdelycken eede te sullen vernieuwen ende herkennen, toties quoties7 des aensocht synde voor hof ende rechter competent. Actum 2 july 1783. Dit is het marcq + van Jan Anthonius Copia verklarende niet te connen schryven, my present M.G. Corbesier.

Voetnoten

1 Op verzoek van.
2 Getuige die een verklaring aflegt.
3 Feestdag op 22 juli.
4 Buitentoilet, huisje.
5 Vermoeid en verbouwereerd.
6 Verklaring.
7 Zo dikwijls als.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 31 mei 2013.