In het Manuale van 1812 vernemen we meer over het Costershuys door de aantekeningen van pastoor Van Langendonck (K 60.019, p. 141-143). Om de kosten van de lening en andere lasten te betalen, moest koster C. Naets huishuur betalen, voor de eerste keer met Kerstmis 1796. Door een regeling met pastoor P. Thibaut mocht hij echter gratis wonen. De voorwaarde was wel, dat hy coster de wekelyksche donderdaegsche misse met de benedictie zal zingen met spelen den orgel (p. 143). Het Kostershuis komt overeen met de Roosbeeksestraat 7 en 9. Het werd verbouwd in 1796.

kostershuis

Tekst

(Costershuys) Item competeert de kerk van Vertryck zeker erfken groot vyfthien roeden gelegen tegen het kerkhof van Vertryck rgt. de plaets van voor ter ire, Joannes van de Vorst ter 2re ende het kerkhof voorschreven ter 3re zeyde waer op onlangs een nieuw steenen huys is op gebouwt.
Dit huys gedestineert voor eene schole is verhuert aen Cornelius Naets coster moderne van Vertryck om het zelve te bewoonen als coster zyn leven lang ofte zoo lang hy coster ofte de costerye van Vertryck zal bedienen oft imand van zyne kinderen bequaem zynde, mits jaerlyckx voor huere betaelende thien guldens thien stuyvers boven den last van cheyns daer op uytgaende en den last tot prediken der passie ende daerenboven nog moeten betaelen de rente van twee en twintig guldens s’jaers aen Egidius van Rengen, welke capitael zynde 550 guldens courant die de regeerders gelicht hebben ten laste dezer kerke tot het bouwen van het zelve huys, zynde voorders tot het maeken van’t zelve huys nog gegeven eene somme van honderd guldens courant door den heere graeve van der Mèren Baron van Bautersem zynde de resteerende somme door den selven coster beloopende als by staet tot vyfhonderd vyftig guldens betaelt, ende de welke de kerk aen den zelven nog schuldig blyft.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 4 december 2013.