Bron

Schepengriffies 6037, Rijksarchief Leuven.

Tekst

Scheydinghe ende deylinghe gemaeckt opden xden [= 10den] Januarij 1671 tusschen die kinderen van wijlen Peeter Peijs ende Maria van Sinna wettighe gehuijsschen als sij leefden, te weten Anna Peijs, Peeter Peijs. Item Lenaert Schuermans als getrouwt geweest sijnde met Maria Peijs ende als vaderleijcken momboier van Maria Peijs sijne oúerledene dochtere. Item Elisabeth Peijs geassisteert met Guilliam van Signa ende Bertelen de Vroije als momboiers. Item Anneken Peijs, geassisteert mette voorschreúen momboirs ende dat ten oúerstaen van mijer ende schepenen van Kisekem die welcke naer voorgaende schattinghe vande voorschreúen schepenen ende momboiers sijn gestelt in veijff portien geteeckent A.B.C.D.E. geleijck die selúe met hunnen paelen ende regenoeten hier naer naerder vuijtgedruckt ende gespecificeert sijn.

D’Jerste portie is geteeckent met de letter A ende is huijs ende hoff gelegen onder Kisekem groot ontrent een halff boender regenoeten die bogaerden van Antwerpen in tween ende die Keelstraete ter iijre zijde, die erffgenaemen Francoies Dens ter iiijre zijden, belast jerst aen die kercke van Kisekem drij gulden sjaers. Item aen Sieur van Goedtsnoúen inden Hemel tot Loúen eene rente van sesse guldens veijff stuijúers sjaers. Item noch dertich stuijúers aen Catteleijn vanden Broeck tot Gemp in het cloester. Item noch twee cappuijnen ende ix penningen boonen aende commandeur van Beckeúoort. Dese portie is bij keuse geúallen aen Jan Peijs.

Item de tweede portie is geteeckent met de letter B, sijn twee bempdekens oock gelegen onder Kisekem, regenoeten mijn heere Daniels heere van Corbeeck in twee, die Keelstraete ter iijre ende die voorschreúen bogaerden ter iiijre zijden, belast met vier halster coren ende een vierdel aende commandeur van Beckeúoort. Item noch eenen gulden erffeleijck, die dese portie moet goet doen aende veijffde portie ende is bij keuse van momboiers ende schepenen, tselúe getaxeert hebbende, geúallen aen Peeter Peijs.

Item die derde portie is geteeckent littera C ende is ontrent thien vierdel gelegen onder Meensel regenoeten Sieur Jan Baptista Daniels heere van Corbeeck ter jre, Merten Cleijneúranck ter ijre, Fransen Morren ter iijre ende die vierde portie ter iiijre zijden ende seker straecken naer het Hoff ter Wouweren ter veijffdere zijden, belast met drij guldens, te weten twee guldens aen Maria Peijs weduwe wijlen Lucas du Pré. Item moet dese portie aende naerúolgende oft veijffde veijffde [sic] portie noch betaelen eenen gulden erffeleijck ende daerenboúen datter noch vier eijcken boemen ceur vuijt inde voorschreúen schattinghe ofte portie niet gecomprehendeert [= niet inbegrepen] sullen vercocht worden tot proffeijt vande condiúidenten [= mede-erfgenamen] int generael. Dese portie is bij keuse geúallen aen Elisabeth Peijs.

Item de vierde portie is geteeckent D, gelegen onder Meensel groot ontrent onderhalff sille regenoeten die voorschreúen derde portie ter jre, Fransen Morren ter ijre, die Boeckhoutstraete ter iijre ende het straecken naer het Hoff ter Wouweren ter iiijre zijden, belast met eenen gulden aende veijffde naerúolgende portie ende te dragen den cheijns halff ende halff met de voorschreúen derde portie cheijnsruerich onder den heere prelaet van Sinte Cornelis Munster. Item dese portie is geúallen aen Anneken Peijs.

Item die veijffde portie is geteeckent littera E, groot ontrent onderhalff sille gelegen in seker block genoempt den Loeshoeck onder Meensel regenoeten Anthoen Moreijns, het cloester van Cabbeeck ende het gasthuijs van Thienen, belast met sheeren cheijns. Item treck dese portie tot laste vande tweede portie eenen gulden erffeleijck. Item eenen gulden erffeleijck tot laste vande derde portie. Item eenen gulden erffeleijck tot laste vande vierde portie ende daerenboúen is geconditioneert, dat jder portie geleijck hier vorens verredent, sullen draegen den cheijns op de selúe vuijtgaende, op conditie dat die voorschreúen lasten tot datum deser int generael betaelt sullen worden. Item dat jder portie aenden joncsten deijldere ofte kint jder sal geúen ses guldens eens, midts haere minder jaericheijt ten waere Elisabeth die welcke oock minder jarich is, waer inne consideratie sal gebruijckt worden ter discretie vande weth alhier ende die momboiers vande selúe kinderen. Item dese portie is bij keuse geúallen aen Lenaert Schuermans. Onder stont: Aldus is dese scheijdinghe ende deijlinghe gedaen ten oúerstaen van die voorschreúen condiúidenten, ende Sieur Jan de Becker mijer, Adriaen Jansens, Anthoen Stroebants, Joris Couberchs schepenen, Bertelen de Vroije ende Guilliam Peijs als momboiren ende mij ondergeschreúen secretaris, opden xen Januarij 1671. Quod attestor ende was onderteeckent W. Follaerts secretaris.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 26 mei 2013. Verschenen op de website op 8 februari 2014.