Technische fiche

In het nummer 2614 van de Oude Universiteit Leuven (Rijksarchief Leuven) vond ik een beschrijving van de begrippen peerdskeur en hoeve (zie zijsprokkel 97). In dezelfde bundel zit een uittreksel van het verhef van de eerste en derde hoeve in Meensel [De eerste hoeve had een oppervlakte van 14 dagmalen, de derde hoeve was 20 dagmalen groot.]. Deze tekst bevat enkele familiale gegevens.

Tekst

Extract uyt het verhef der eerste en derde hoeve, wesende keur goedt.

Op heden achsten 8bris 1766 coram [In aanwezigheid van] Mattijs Jansens, Petrus Nijs, ende Gillam Danen, laeten [Laet, late: horige verbonden aan een laathof] van den heerelycken cheijns ende laet hove van het paus collegie binnen Loven, comparuit [Verscheen] Joannes Nijs in houwelyck met Joanna Stroobants, den welken naer doode van Jan Grambre behoorelyck heeft verheven den keur van de eerste hoeve in den keur oft cheijns boek competerende het paus collegie binnen Loven, ende heeft voor sterfman gestelt sijnen sone Jan Nijs, out ontrent vyfftien jaeren, daer moeder van is Joanna Stroobans, ende is gebleven eetsman [Gezworene, iemand die de eed heeft afgelegd], heeft beneffens syne consoorten den keur betaelt voor vyf dagmaelen beneffens de clyne rechten, et prestitit juramentum fidelitatis ad manus [Heeft de eed van trouw afgelegd in de handen van (+ naam)] Mattijs Jansens, laet van desen hove sine fraude [Zonder bedrog].

Op heden vyffden 8bris 1768 coram Mattijs Jansens, Peeter Nijs en Gillam Danen, laeten van den heerelycken cheijns ende laet hove van het paus collegie, onder Meensel, comparuit Petrus Kerselaers, den welcken behoorelyck heeft verheven den keur van de derde hoeve genamt de storm hoeve, stellende voor sterfman synen sone Peeter Kerselaers, out ontrent nege jaeren, daer moeder af is Elisabeth Torrebens, blyvende den comparant eetsman, et prestitit juramentum fidelitatis ad manus Mattijs Jansens alles sine fraude, was onderteekent Petrus Kerselaers.

Op virden 8bris 1769 coram Danen cheijns meijer, P. Nijs et Jansens, laeten, comparuit Mattheus Stroobans, den welcken naer doode van syne ouders behoorelyck heeft verheven een dagmael … (niet ingevuld), stellende voor sterfman syn selven, out ontrent … (niet ingevuld) jaeren et prestitit juramentum ad manus Jansens, laet, sine fraude, blyvende eetsman.

Overgezet door dr. Paul Kempeneers. Tienen, 13 juli 2013. Verschenen op de website op 10 mei 2014.