Technische fiche

pastoor3Onderstaande tekst uit 1681 bevindt zich in het kerkarchief nr. 2691 (Rijksarchief Leuven). Hij gaat over een klacht tegen de pastoor [Carolus Smets], omdat hij geen registers bijhield en vooral omdat hij verzuimde om doden te begraven. De klacht werd bevestigd door Lambertus, de abt van de abdij van Heilissem.

Tekst

Den ondergeschreúen attesteert mits deser voor die waerheijt dat in maijo lestleden is gekomen indie Abdije van Heijlissem den tegenwordighen meyer van bunsbeeck, geassocieert door sekeren Meijs schepenen aldaer, diewelcke hebben bij forme van klacht geseght aen hem attestant, dat den pastoir der prochie van bunsbeeck sijnen dienst niet en dede naer behoiren ende namentlyck dat hij oúer korte iaeren hadden versuijmt te begraúen diúersche doode lichamen die hier en daer waren blyúen liggen. Ende dat hij ten onderen hiele die registers der tafele ende kercke goederen sonder daer van te geúen oick die minste inspectie, noch rekeninge ende veele diergelycke die te lanck soude wesen hier te stellen. Actum desen xvj Junij 1681.

(Getekend) Lambertus Abt van Heijlissem.

Overgezet door dr. Paul Kempeneers. Tienen, 11 september 2013. Verschenen op de website op 10 juni 2014.