Technische fiche

In de schepengriffies van Geetbets, nummer 7599 f. 39-40 (rijksarchief Leuven) vinden we de beschrijving van wat er moet gebeuren als een gichtdrager of sterfman overleden is. Het document werd geschreven als aanvulling bij het Cijnsboek van Auraen circa 1700.
leenman

Tekst

Van gicht dragers, groote gichten, keurgoet.

Soo wanneer een gichtdraeger oft sterffman staende te boeck op eenige keur, t’sij peerts keur, koijkeur, oft het beste hoffstuck op den gront wesende t’sij het beste peert, koije oft andere volgens distantie, moeten binnen sesse weeken naer die doodt des overledene eenen anderen gichtdraeger te boeck stellen ende aldaer moeten sij den Heer leveren het beste perdt in dijen het perdts keur is, oft die beste koije oft andere hooffstoele oft den goeden moet bij compositie oft moderatie der Laeten daerover staende van den Heere te vercrijgen, ende als sij eenen gichtdraeger oft sterffman stellen, dat moet geschieden ter presentie van den Heere, sijnen Rentmeester oft hoofmeijer ter presentie van vier Laeten en moet het selve in hunne presentie opgeteekent worden ende eenen vollen peerts keur is eenen hoeve die 24 oft 25 daghmaelen heeft ende voor een peert geft men gemeijnelijck ten minsten sesendertigh oft viertigh Reijns guldens altijt meer als min ende bovendien het recht van den hooffmeijer Laeten ende clerck van t’selve te boeck te stellen, indien het maer eenen pandt en is eenen proprietaris toebehoorende, soo en derft men maer den proprietaris volgen, maer indien het verscheijde panden sijn, diverse toebehoorende, soo mach den Heere gaen op den grondt van die het grootste parceel heeft oft op eenen anderen als men sal weeten datter perden op koomen, sulcken daer sal men het beste vijtnemen ende houden tot etcetera ende dan sal metten Heere van alles moeten voldoen, den welcken alsdan sijne mede compleren elck hunne quote met oncosten (: want elck daghmael wort getaxeert:) sal doen opbrengen ende betaelen oft andersints heeft hij t’recht van den Heere die hem met sijnen Meijer en Laeten sal assisteren en macht op den gebrekelijcken pretenderen.
Van cleijne peerts keuren handelt men als voor behaudens dat men maer en betaelt die helft.

Overgezet door dr. Paul Kempeneers. Tienen, 25 september 2013. Verschenen op de website op 3 september 2014.