Naast Dourad heeft Kiezegem een weide genaamd Walebroek. Dit grasland ligt in de hoek gevormd door de Slekkebeek en de Wingebeek. Doorheen dit broek loopt de Walebroekstraat, van de kerk noordwaarts richting Tielt.

Broek is een malse weide aan een waterloop. Het eerste lid heeft niets met Waalse inwijkelingen te maken. Recente attestaties (ik spreek dan van 200 jaar geleden) vertonen allerlei varianten: 1821 l’endroit dit waelenbroeck, 1824 Wollebrouck, 1845 Volle Brouck, 1970 Walebroek. Het eerste lid Walen of Wolle is een vervorming van de familienaam Van Baarle. Zo lezen we in 1530 int baerlebroeck en in 1748 met wegval van de r het Baele broeck. Nog wat verder in het verleden komt de familie Van Barle of Baerle te voorschijn. In 1440: int broecke aen dbosch van Barle.

Het grasland werd onderscheiden met de adjectieven groot en klein. Zo spreken de archieven in 1706 van het groot balebroeck en het cleijn balebroeck. Eénmaal dat de r van Baerle is weggevallen, is de overgang van Balebroek naar Walebroek mogelijk. Baarle is bekend in de gemeentenaam Baarle-Hertog, in 1129 geschreven Barle. Middelnederlands baer betekent naakt, bloot, kaal.

Le, verdoft uit Lo, is soms een bosje op hoge zandgrond, maar ook een poel of ven. Bekend in onze streek is Auslo, vroeger de naam van de Gasthuiswinning in Oplinter.

Nog een mooi, aandoenlijk voorbeeld van vervorming is het Tranegatstraatje, de oostelijke zijweg van de Heibosstraat in Meensel. In 1780 werd hout verkocht aan de straete genoempt de traenegadt straete. Het eerste lid komt van Aardgat: 1470: daertgatstraete, 1622 aertgatstraetken.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 24 september 2014.