Technische fiche

In 1605 werd de inventaris van de relikwieën van Sint-Ermelindis opgetekend, in het Latijn, Nederlands en Frans. Zie Kerkarchief 28.436 (RA Leuven). De Latijnse en Nederlandse teksten verschenen in Tent. 1984, p. 295-298. In de Latijnse tekst is de e overal vervangen door ae of e.

IMG_7165

Nederlandse tekst

Inventaris der Reliquien vande H. Hermelindis rustende inde kercke vande Prochie Meldaert onder het Arsbisdom van Mechelen gemaeckt den 27 octobris 1605 opgeschreven door den H. ende M. Alexander Rotarius Archidiaken van het district van Thinen.

– Eerst voor al het geheel hooft met syn kaeckxbeen, ende thien tanden.
– Noch twee oxelen, ofte twee groote beenderen vande schouder blaeders.
– Noch een deel van onder het hooft.
– Noch achthien beenderen van het ruggebeen: want daer naer noch een gevonden is.
– Noch seventhien ribben tsamen met de stucken vande gebroken ribben, ende elf syn gelyck geheel, ende vierthien soo groote als clyn stucken.
– Noch vier groote beenderen vande welcke twee syn de dijen ende de andere twee de scheenbeenderen: met twee clyndere, de welcke syn de voorste scheenbeenderen.
– Noch twee ermen met syn by gevoeghde lange ermen ses int getal.
– Noch dry kortere beenderen toebehoorende aen de ermen ofte voeten.
– Noch het onderste deel van het ruggebeen met acht gaeten, welckers achste gebroken was.
– Noch een deeltien van het ruggebeen vande lenghde van [vand: d geschrapt] eenen vinger.
– Noch twee stucken by gelyckenisse van de versen [= hiel].
– Noch twee dicke beenderen vande lenghde van eenen vinger, de welcke schynen te wesen de beenderen vanden hiel.
– Noch acht beenderen de welcke schynen te wesen de beenderen der gevrichten vande knienschyven ende helleboghen.
– Noch een groodt been in het welcke draeyen de scheenbeenderen ofte ermen.
– Noch twee clyne beenderen vanden hals boven de borste.
– Noch een been toebehoorende aenden hals ontrent de ooren ofte het oorbeen.
– Noc [lees: noch] een drykantigh been vande groodte van een halve palm.
– Noch seven stuckxkens wit gelyck kalck, geen beenderen, maer gelyck het scheen kraeckbeen.
– Noch elf knobbelen der handen met eenen den welcken myn heer van Meldaert pleght te draeghen ter eeren godts ende der H. Maeght Ermelindis, tot bewaerenisse.
– Noch acht clyne stuckxkens vande knobbelen der handen ofte voeten.
– Noch negen stuckxkens ofte brockxkens vande herssenen.
– Noch vier clyne stuckxkens vande scheenbeenderen, van de welcke het vierde wat clynder was.
– Noch een clyn busselken in het welcke gebonden waeren de Reliquien van het graf vanden H. Laurentius.
– Noch verschyde stuckxkens der kleederen. Noch van het decksel ofte wijl vande H. Geertrudis.
– Voor de doorluchtigste infante een principael radt van het ruggebeen by versoeck van haere doorluchtighydt.
– Ende een deeltien van eene ribbe voor de Princesse van Arenbergh.
– Geschiet in de kercke van Meldert int iaer, maent ende dagh voorschreven.
– Ende was onderteekent

Alexander Rotarius C. Doijembrugge de Duras
Archidiaken van Thinen Jacobus Doijembrugge de Duras
Joannes Pinsonius
Pastoor is getuygen.

Latijnse tekst

Ter vergelijking noteer ik een fragment van de Latijnse tekst. Het boogje op elke u zoals in cúm, adhúc, qúorúm, heb ik wel overal weggelaten.

– In primis caput integrum cum suâ mandibulâ, et decem dentibus.
– Item due axille vel duo magna ossa scapularum.
– Item adhuc vna pars capitis.
– Item octodecim ossa spine, quia postèa adhuc vna inúenta fuit.
– Item sedecim coste simul cum partibus fractarum costarum et sunt vndecim quasi integre, et quatuordecim tam magne quam parue partes.
– Item quatuor magna ossa, quorum duo sunt femora et alia duo tibie: cum duobus minoribus ossibus que sunt tibie anteriores.
– Item duo brachia cum suis adiunctis longis brachiis numero sex.
– Item adhuc tria breúiora ossa spectantia ad brachia vel pedes.
– Item inferior pars spine cum octo foraminibus, quorum octaúum erat fractum.
– Item adhuc vna particula spine ad longitudinem vnius digiti.
enz.

Ook verschenen als historische tekst in Meldert. Verschenen op de website op 6 september 2015.