Technische fiche

Dit bijzonder testament bevindt zich in het Rijksarchief te Leuven, Kerkarchief nr. 28.426, gedateerd 5 november 1669. Christiaen Engelbeerts uit Meldert beklaagt zich de vele twisten met zijn broeder Matthijs en wijzigt zijn testament voor zijn zieleheil.

Engelbeerts

Tekst

Op heden den 5 9bris 1669 heeft Christiaen Engelbeerts, willende sijne conscientie omtlaesten, pijsende dat niet sekerder en is als de doodt, ende niet omsekerder als d’vre der seluer, heeft, seght ick, in tijdts willen gedisponeren van sijne tijdelijcke goederen in forme van testament oft bij donatie inter viúos, oft andersints. Inden eersten is hij beúelende sijne ziele soo haest sals sij sal comen te schijden van het lichaem, aen Godt almachtich, aen die H. Maghet Maria, sijn lichaem aen gewijet aerde neffens sijne ouders in het kerckhoff van Meldert, ist saecke dat hij te Meldert steerft. Ten tweeden hij reúoceert dien contract van donatie die hij gedaen hadde met sijnen broeder Matthijs Engelbeerts, in den welck hij getransporteert hadde alle sijne goederen op conditie dat den selúe Matthijs oft sijne eerfgenaemen hem soude onderhouden sijne geheel leúen lanck, het ghene hij niet gedaen heeft, midts dat hij verclaert dat onmogelijck is te leúen saemen sonder geduricht twist ende tweedracht, ende oock met perijckel van sijne ziele salicheijdt, om dese ende andere gewichtighe redenen heeft hij gedwonghen geweest sijnen broeders huijs te verlaeten, ende is wederom ghaen woonen bij sijnen swaegher Jan Waijers, dwelck Jan Waijers heeft aen mij Christiaen Engelbeert getelt die somme van drij hondert guldens, dwelcke ick wederom getelt hebbe aen mijnen broeder Matthijs, maer naer die doodt van Jan Waijers heeft Anna Peeters wedwee van Jan Waijers, gehoudt geweest met Anthoon van Daelen, dwelcke saemen tot nu toe, ende noch teghenwoordichlijck mij eerlijck hebben onderhouden van alle nootdruff, iae noch mij hebben gegheúen een eerlijck cleedt die ick sondaghe draeghe voor den dienst die ick aen hen hebbe gedaen, om dese ende andere redenen aen mij bekent soo begheere ick als den selúe testateur dat Anthoon van Daelen, ende sijnen huijsvrow Anna Peeters ende de kinderen der selúe soude naer sijn doodt als waerachtighe eerffgenaemen besitten alle goederen die aen den selúe testateur soude moghen competeeren, ende om alle questie ende processen te schouwen soo laet hij testateur aen sijnen broeder Matthijs Engelbeerts vijff stuijúers eens, soo gedaen in presentie van Mijn Heer C. Hanotel Priester ende Rectoor van Sinte Ermelindis capelle ende Ingel Peeters getuijghen daer toe geroepen ende gebeden. Actum tot Meldert den dach, maendt ende iaer als boúen.

Et infra originale signatum erat met het handtteeck van Christiaen Engelbeerts, dwelck verclaert niet konnende scrijúen, het hantteeck was dese forme +, Hanotel, Ingel Peeters.

Concordantiam cum originali testor G. Serúatij, Pastor in Meldert.

Ook verschenen als historische tekst in Meldert. Verschenen op de website op 5 oktober 2015.