Technische fiche

In 1714 en 1767 werd een verordening opgesteld voor het luiden van de klokken bij een begrafenis. In principe zal het luiden nog enkel gebeuren voor de mensen die een bijdrage hebben betaald. Het geld moest dienen om de klok bij een barst te kunnen herstellen. Zie Kerkarchief Meldert nummer 28.429.

Tekst

Copije der Resolutie bij de wethauderen der Baronnie van Meldert genomen over het luijden der clocken etcetera.

Die Wethauderen der Baronnie van Meldert hebbende gewaer geworden, dat men is luijdende de groote clocke alhier ten begraevenisse van een ider, waer door de selve seer geexponeert is van gebroecken te worden, ende dus te baeren groote rusien ende moeijeleijckheden om herghoten te worden gelijck is geschiedt ter lester reijse, om alle welck eenighsints te verheuden, hebben geordonneert soo ende gelyck sy ordonneren bij dese aen hunnen kerckmeester, van in t toecomende niet meer te permitteren, dat men de selve clocke saude luijden ten begraevenisse van de ghene die niet en hebben gecontribueert in de herghitinge der selve, ten zij dat sy eerst ende vooral in sijne handen sullen betaelt hebben de somme van sesse schellinghen, het ghene sal dienen voor de begraevenisse van Man, Vrauw, ende Kinderen, ordonnerende aen den selven hier naer te reguleren ende daer van te hauden goede notitie om te brenghen in rekeninghe. Actum ter vergaederinghe van de wethauderen binnen Meldert desen 18e meert 1767. Onderteeckent P. Godefridus Persoens secretaris.

Ook verschenen als historische tekst in Meldert. Verschenen op de website op 8 november 2015.