In het Kerkarchief 9832 vernemen we dat Mayken Huts uit Willebringen in 1671 land huurde van Vrouwenpark, zoals zij ook vroeger deed toen haar man nog leefde. Vijf dagmalen laat ze echter over aan Cornelis Huts. Dit was een vergissing: het waren geen 5 dagmalen, maar 1 bunder min 8 roeden. De correctie wordt onderaan toegevoegd.

Tekst

Wij [geschrapt en vervangen door Ick] ondergeschreúen bekennen ingehuert te hebben vande Eerw. Vrauwe Abdisse van Vrauwenparck de landen die voor desen noch in hueringhe hebbe gehauden, met mijnen man saligher, behaudelijck dat vijff dachmael daeruyt genomen is, die Cornelis Huts nu in hueringhe haut, ende dat naer adúenant die aude hueringhe, voor ieder bunder te leúeren jaerlijckx drij halster terwe, drij halster coren, drij halster geerst, voor eenen termijn van ses toecommende jaeren, waer van d’eerste jaer sal vallen te Sint Andriesmisse [= 30 november] 1671, ende alsoo voorts van jaere te jaere totter expiratie vanden voorschreúen termijn, voorts op allen de conditien ende voorwaerden vande leste hueringhe. Actum den xijen [= 12den] Maij 1671.

T’oirconden etcetera, Mayken Huts.

(Correctie: Maijken Huts is geabuseert in plaets van vijf dachmael gecedeert te hebben, en is maer 1 bunder, min acht roeden, soo blijft sij behauden te hebben 4 bunderen 69 roeden.)

Verschenen op de website op 25 september 2016.