Technische fiche

De gegevens komen uit een opgerold perkament met de betalingen gedaan aan de Tafel van de Heilige Geest van Mol. Het manuscript, 138 cm lang en bijna 20 cm breed, hoort toe aan dr. Hans Jacobs uit Tienen. Het is niet gedateerd, maar volgens het schrift schatten we dat het document geschreven werd rond 1320 met latere aanvullingen. Links boven is met een pen bijgevoegd: “geschrift van ’t begin der 14de eeuw”. Enkele uittreksels. In de namen heb ik hoofdletters geschreven.

Teksten

Dit is alsulken erfrogghe als der tafelen des heilichs gheest van Molle toebehorende is.

• Item Henrick Aels j mudde rogghen staende op een stuc lants geleghen achter ouerlaer tusschen erue Aerts vanden Broeke ende Henrick syen kijndere opten waterlaet.

• Item Jacop Heylen kijndere van Aerts Vermere weghen ij mudde rogghe op hair geleghe opt stoct renende aen erue Peter Wouters ende Coppens Venne.

• Item Alit Cauwels Jannis Crauwels dochter ij halster rogghe op haer ghelege te ghenen broeke aen douwe wyntmolen aen erue Reynder huus ende Jacops vanden Broeke.

• Item Stessen van Hoste Gheerts soen j mud rogghe van Lysbet van Lijnberghe weghen daer enen brieff af is.

• Item Janne Vermolen kyndere (> Jan Witten) een mudde rogghe op een stuc lants geleghen op die hegge renende aen erue Jan Lumoeyenende aen erue Jans Vermere.

• Item Vrancx (> Jan) Vandenbroeke kijndere (= geschrapt) iij halster erfrogghe op haer gelege metten bruele geleghen te ghenen broeke renende aen deen zyde Jannis Vermolen kijndere dander zyde Peter Jannis.

• Item Moen Jorys Moens soen ij halster rogghe comende tsamen van enen mudde rogghe van Aelbrechs van Ghijnder Buten weghen op zijn achterste bloc renende aen erue…

• Item Henric van Hoelst j halster erfrogghe op een stuc lants aen den haechdoren.

• Item Reynder Heyns met sijnder suster, Jan Boyens kyndere van esaert ende Jannes Lemmens kyndere tsamen een mudde rogghe op enen beempt ouer esaerdes dyck renende aen deen zyde Jan Heyns, deen eynde Jannis Vos ende dander eynde ter vroenten (daer die neete doer loept dweers).

• Item Jan Truters kyndere van Jan Belmans weghen een mudde rogghe van haren gelege touerlaer, daer enen brief af is.

• Item Lenaerts van Goempel kyndere (> Jannes van Goempelkindere) een mudde rogghe van Jan Belmans weghen op een eusel geleghen metten eynde op douwe nete, daer enen brief af is.

• Item Lisken Stessens Wouters Stessens dochter ij halster rogghe van Jan Mertens weghen op een stuc lants op molder velt, renende aen beyden zyden Dinghen Tvriesen ende Peter Luykens kyndere ende op deynde Wouter vanden Broeke.

• Item Peter Nys van Henricken Stocmans weghen j mudde rogghe op een stuc lants geleghen op molder velt op stoct renende aen de corten dyck ende aen erue Peter Kerstinen kijndere ende aen erue Aliten Sannen opten loep, voertane eest voirwerde dat Peter Nys voirscreuen off die zine dit half mudde erfrogghe legghen ende quiten moghen met xxiiij clinckaerde.

• Item Janis van Balen van Diericken Reynkens weghen een mudde rogghe opten dijck te molle van Mathisen syen weyf.

• Item Staes Gheerts van Hoste een mudde erfrogghe van Wouter Dierix ende Aerts sijns broeder weghen, daer af dat scepene brieue zyn.

• Item Peter Reynkers ij halster rogghe op zyn gelege van Lisbeth Wouter Diels weeghen daer enen brief af is.

• Item Gheert van Balen van her Jan Crauwels weghen een half mudde rogghe op syn gelegen geleghen in die bonenstrate aen erue Cathelijn Stessens ende Jan Carwerts aen dander zyde.

• Item Herman Wynkens een mudde erfrogghe op zyn gelege van Jannis Crauwels weghen daer enen brief af is.

• Item Jan Stocmans Henric Stocmans sone heuet ghemackt den heyligen gheest van molle xxv gulden x stuyuers voer den gulden op siin ghoede ende daer af te betalen den heyligen gheest van molle alle jaer een half mud rogghe tot lictmisse. Item het is vorwarde soe wanneer die erfghenamen van Jan Stocmans dese voirscreuen xxv gulden legghen dat dan die vorscreuen ghoede onghelast selen bliuen van dieen half mudden rogs.

Item Zanne Neels j mudde roggen van Henricken Rombouts diemen Henrick Cnape wegen op een gelege gelegen tot ouerlaer renende aen Jorysen Reynders ende Marien Mols erue ende beyde deynen aen die vroente.

Andere familienamen

In deze namen heb ik ú zoals in Godeúaert en Steúen aangepast tot Godevaert en Steven. Ook heb ik overal hoofdletters geschreven.

Namen: Steven Aelbrechs. Peter Boutmans wonende tot Balen. Peter Boyens. Woytken Boyens. Kenen Breems. Jan Claus. Kerstinen Coppendaels. Jannis Dierix scepene. Bertel Dinghen. Wouter Engelen. Claus Hennens. Jan Hennens. Huffelmans. Janne Jorys. Symoen Jorijs. Aert Kenens. Kerstiaen Koenen. Jannis Leys. Wouter Lieninx van Hoste. Gherit Luten. Jan Luykens. Peter Luykens. Remeys Luykens. Jan Luymoegen. Magriet Maes. Wouter die Mandmakere. Jan Mertens. Aerden Michiels. Wouter Moens gheriden Moens natuerlyc sone. Jannis Moeralen. Lambrecht die Molder. Jan Mols. Jannis Mols wonende tot Mechelen. Wouter Neels. Jan Oeyen. Lauwreijs Oeyen. Wouter Peeters. Coppen Philips Willems sone. Woyt die Pipere. Peter Quaywarts. Joes die Raymakere. Dieric Reynkens als scepene. Gysbrecht Smeets. Jan Steps. Lisbeth Stocmans weghen Henric Stocmans dochter. Aerden Tfriesen/Tvriesen. Dinghen Tfriesen. Lisbeth Theens. Jan Thoens. Jacoppen Tielens. Lisbeth Bouwens vanden Brande. Aelbrecht van Ginderbuten. Jan van Homel. Heylwighen van Loe. Godevaert van Welle. Wouter Vekens. Jan Verstoct. Wouter Wils. Henrick Zannen.

Enkele plaatsnamen

Namen: op dwijntmolen bloc, op tsluse, op enen beempt aen boels dyck, boúen den crommen wech, by persoens putte, in die niewe/nv strate, achterbosch, den heyerbosch, op stocter velt, in gheen hasselt, in den crop, tot hoste, tgoet van tongherloe, op een bloc aen zaúelberchs erúe, een bloc lants … in die hasselt geheten den brant, op ten dijck te molle, te ghenen gore, op gheen donghe.

P. Kempeneers, Kerstmis 2016. Verschenen op de website op 6 januari 2017.