Het manuscript 914 uit de verzameling van dr. H. Jacobs te Tienen bestaat uit een extract uit een register van de Stad en het Land van Zichem. Het gaat over een vergadering gehouden op 29 oktober 1637 in Zichem op voorstel van kapitein Smits. Het is een mooi voorbeeld van rechterlijk taalgebruik. Het origineel bestaat uit 4 folio’s. Op de achterkant staat als samenvatting van de inhoud “Procuratie voor Niclaes Janssen”, inwoner van Miskom die gevangen was genomen in Hannuit.

Tekst
Extract getrocken vuyt seeckeren register der Stadt Sichem daer jnne geannoteert was de vergaederinghe van het Landt van Sichem, waer onder anderen geschreúen stondt dit naervolgende.

Het Landt van Sichem vergaedert sijnde op het voortstel van den Capitein Smits, nu onlancx gedaen, als hebbende vuijtgespannen seecker vyff peerden competerende Francq Huijbens ende Hendrick met Peeter de Haen woonende tot Miscum, om te hebben betaelinge van syn gagie als Capiteijn synde vande Cuerlingen, tegenwoordich synde tot Hanuijt, waeroúer door sollicitatie van Nicolaes Janssens soo verre js geprocedeert, dat den heere Cancellier van Brabant heeft verleent appostille op de requeste ten eynde van restitutie van de peerden onder cautie hebbende daer op gegeúen executorien voorders authorisatie als alle Officieren van Justitie, de gedeputeerde vanden Lande alsnu gebleken, ende om de selúe behoorlyck t’exploicteren heeft den voorschreúen Claes Janssens, hem met ontrent twintich mannen, door last vanden heere meijer getransporteert tot binnen Hanuijt voorschreúen, aldaer gecomen synde, syn alsdoen tot seúen toe binnen de selúe Stadt geúanckelyck gestelt ende geslooten jn seeckeren kelder, waer aff eenen mede was den voorschreúen Claes Janssens om welck jn alles te remedieren ende met recht te verúolgen de begonste procedure hebben de gedeputeerde daer toe speciaelyck verwillicht ende gecommitteert Sieur Peeter Martinj meyer ende den voornoemden Claes Janssens, om t’selúe ten laste vande generaeliteyt vande Stadt ende Lande te verúolgen ende verantwoorden, onder expresse protestatie jngeúal eenighe vande partijen vanden Lande daer jn weijgerich js oft valt, hebben de gewillige naer te noemen geprotesteert gelyck sy doen by dese om de costen schaeden ende lasten met recht te verúolgen ende bedwingen tot voldoeninge van dijen, beloúende tot Secours vande reijse ende oncosten van dijen elcke portie te geúen en sondach toecoemende oft eer twelff guldens aldus geresolúeert binnen Sichem, present Mertten vander Meren Borgemeester, Bouwens, Hendrick Truijens, Jan van Schaijbroeck, Schepenen van Sichem, Willem Honincx van Beckeúoort, Peeter Pauwels ende Claes de Rues van Werssbeeck ende Meulenbeeck, Hendrick van Nerim van Waenroode, Claes Janssens ende Peeter de Haen van Miscum, alle consenterende, de naer volgende Staes Beeck ende Jan de Greff van Thielt, Merten Boonen van Houwert, ende Michiel Meynarts van Nieuwroode, welcke twee leste portien hebben tot noch toe nyet vastelyck geresolúeert jnt gene voorschreúen js totter tyt sy t’selúe sullen hebben aengedient aen hunne meesters van de dorpen. Aldus gedaen xxixen October 1637.

Gecollationneert tegens den Originelen register ende beúonden t’selúe van woorde te woorde te concorderen.
Quod attestor, G. Waeghenaers, Secretaris.

P. Kempeneers. Verschenen op de website op 26 mei 2017.