Technische fiche

Op 26 februari 1769 overleed in Outgaarden door een pletteringe Jean Leemans. Hij was nog geen 39 jaar oud. Op 16 augustus 1730 werd hij geboren als zoon van Pierre Leemans en Barbe Taelmans. Wel kreeg hij “zwaar gewond” nog de Heilige Sacramenten toegediend. Zo lezen we in het parochieregister van Outgaarden: Obijt munitus S.S. Sacramentis Joannes Leemans graviter vulneratus aetatis 39 annorum sepultus in coemeterio (1). Dokter Guillaume Joseph Taijmans en chirurgijn Hubert Willems onderzochten het dood lichaam in Outgaarden (2). Taijmans was een bekende dokter in Tienen. Hij werd geboren in Overijse op 9 april 1705 en overleed in Tienen op 29 oktober 1784 (3). Willems was een chirurgijn, die op 18 februari 1747 huwde met Barbara Peyssens (4).

vesalius

Tekst

Op heden desen sevenentwintighsten februarius seventhien hondert negenentsestigh.

Wij ondergheschreven doctoor ende chirurgeijn Der Stadt Thienen, versocht sijnde, Door den Heere P.H. Peijssens Meijer van Autgaeren, om te visiteren seker doodt lichaem van Joannes Leemans, binnen Autgaeren in de presentie van den selven Heere meijer, ende Heeren schepenen, Carlus Lebegge, ende Lambertus Beetens, hebben bevonden als volght.

Eerst eene solutie boven het os parietael (5), gedilateert (6) met eene incisie cruciael (7), waer onder eene Trepane (8) gestelt was op het os parietael op den slincken cant, het cranium (9) wegh genomen hebbende, hebben wij de dura mater (10) ongehindert gevonden, de dura mater wegh genomen hebbende, hebben wij de pia mater (11) oock ongehindert gevonden ende oock de Hersenen het welcke niet doodelijck was.

Als dan hebben wij de slincke zijde gevisiteert, welcke zijde wij heel gecontuseert (12) gevonden hebben namentlijck op de cortribben, alsdan hebben wij het panikel (13) geopent en hebben de muskels (14) heel geplettert gevonden tot op de cortribben van den selven cant; alsdan hebben wij den Thorax (15) geopent, en hebben de membrana pleura (16) gesphaceleert (17) gevonden, ende bevonden, eenen te weten den slincken lobus pulmonum (18), van audts heel geconsomeert ende den rechten lobus pulmonum heel kleijn, soo dat wij oordelen dat dese pletteringe veroorsaeckt hebbende de inflamatie ende de sphacelatie van de membrana pleura waerschijnelijck, doodelijck is geweest, door de teere en wecke borst van den selven Joannes Leemans, vermits dat den selven Joannes Leemans, volgens relaes dickwils overvalle wierdt met pijn in de zyde.

Alles gedaen ende gevisiteert binnen Autgaeren in de presentie van den voorgenomden Heere Meijer ende voorgenomde Heeren Schepenen van Autgaeren. In teecken der waerheijt hebben wij dit onderteeckent desen 27 februar 1769.

[Handtekeningen van] G.J. Taijmans, med. civil, en H. Willems, chirursijn.

Voetnoten

(1) Rijksarchief Leuven, mfm 1633873, item 8. (2) Schepengriffies 4113, Stedelijk Archief te Tienen. Outgaarden was in 1769 een gehucht van Hakendover. (3) L. Vrancken, Meneer Doktoor. Tienen, 1995, p. 30. (4) L. Vrancken, o.c., p. 37. (5) Wandbeen. (6) Dilateren: oprekken. (7) Een beslissende snede. (8) Medisch instrument, boortje met een handgreep, schedelboor. (9) Benig gedeelte van de schedel. (10) Het harde hersenvlies. (11) Het zachte hersenvlies. (12) Gekwetst. (13) Beenvlees aan de buitenzijde van de schedelbeenderen. (14) Spieren. (15) Borstkas. (16) Borstvlies. (17) Genecroseerd. (18) Longkwab.

Overgezet door dr. P. Kempeneers. Verschenen op de website op 6 juli 2017.