Testamenten werden altijd op dezelfde wijze opgesteld. Eerst komt de vaststelling dat er niets zekerder is dan de dood, en niets onzekerder dan het uur van de dood. Vervolgens beveelt de zieke persoon zijn ziel aan God, Maria en de Heiligen, en ten slotte komt de verdeling van de aardse goederen. In de omzetting heb ik de ú uitgesproken als v vervangen: boúen en schrijúen worden dus boven en schrijven. Bron: Kerkarchief 22498 (Stedelijk Archief Tienen).

Tekst

Jn nomine Domini. Amen.

Op heden den 23 Augusti dusent ses hondert vier en neghentich sijn voor mij Lambert Servotte, pastoor van Bautersem, bedinder van Roosbeeck, gecompareert Henrick van Wed(d)inghen beneffens Maria Anna Geusen, sijne wettighe huijsvrouwe, welcken Eersten comparant, siecke sijnde te bedde, wel nochtans bij sijnen verstandt, den welcken soeckt te disponeren, gelijck hij is disponerende van alles dat Godt aen hem heeft verleent, soo is in den eersten dat hij beveelt sijne siele in handen Godts almachtich versoeckende bermertigheijt ende bijstant van die heijlighe moeder Godts Maria, ende van alle Godts Lieve heijlighen, begeerende begraven te woorden in die kercke van Roosbeeck met een Eerlijck vijtvaert [= uitvaart] naer sijnen staet, raeckende sijne tijdelijcke goederen die van sijne ouders, ofte andersins heeft geerft, maeckt hij sijne kinderen erfgenamen, soo nochtans dat hij volle macht gevet aen Maria Anna Geusen, om te moghen belasten, vercoepen, ende veralieneren alle sijne voorschreven goederen, tot onderhouden van sijne kinderen, en tot betalinge van hunne sculden.

Voeder hij begeert dat dit instrument sal sijne effecten hebben, al waer datter eenige formaliteijten van recht soude manqueren.

Aldus gedaen binnen Roosbeeck, ter presentie van mijnheer Bernardus Vandermolen capellaen, ende Peeter Desie als getuijghen, hiertoe geroepen ende gebeden, op den dagh maendt en iaer als boven, ende gevraght sijnde oft hij konde schrijven, heeft den testateur en eersten comparant geantwoordt, dat iae, en den tweden comparant, heeft geantwoordt, niet, en hebbe onderteeckent: Hendrick van Weddingen, Maria Anna Geusen met een cruijs, verclarende niet te konnen schrijven. En hebbe dese als getuijghen onderteeckent Bernardus Vandermolen priester ende Peeter Desie verclarende niet te konnen schrijven.

Jta est, quod testor Lambert Servotte pastor in Bautersem et Vertrijck, tunc temporis deservitor in Roosbeeck.