Genealogen vinden heel wat informatie over voorouders in teksten over jaargetijden. Nabestaanden of inwoners die een huis kochten, moesten vele jaren na het overlijden van een persoon nog jaarlijks een bedrag storten aan de pastoor (en soms ook aan de koster) om een mis te laten opdragen. In Opvelp zijn er heel wat gegevens te vinden in het parochie-archief dat thans bewaard wordt in Bierbeek. In deze sprokkel geef ik enkele voorbeelden.

(1) Jacobus Wouters overleden den 17 april 1841 heeft nog voor hem en syne huysvrouw Catharine Lepage gefondeert in de kerk van Opvelp een gezonge mis, voor twintig achtervolgende jaeren te beginnen met de maend februarius 1842, waer voor jaerlyks moet betaelt worden de somme van twee francs twee en seventig centimen door den ondergeteekenden Joseph Abts tot Corbeek Dyle, volgens koop acte gepasseert voor den notaris J.M. Hollanders den 22 July 1835 bezet op zeker stuk landt groot 37 roeden 59 ½ ellen gelegen onder opvelp in het Vanavenveld regenoten de erfgenaemen Hugo Pierre ter eendere, Hen. Marschal ter 2dere, den heer Ph. Wouters de Veertryk ter 3r, Guiliam Piere ter 4e en de straet van opvelp naer Loven ter 5e. Opvelp den 16 October 1841. J. Abts (KD 63, p. 1).

(2) Gregorius Delgoffe geld s’jaers dry francs aen den pastoor van opvelp om een jaergetyd te zingen tot laffenis der ziele voor Cornelius Perkmans overleden den 12 Junius 1838 blykens synen koop ackt gepasseert voor den Notaris P.C. Wirix den 2 December 1842 bezet op huys hof en blok land groot 27 aren 32 centiaren gelegen onder opvelp in het Smisveld oft trompetters veld regenoten de molestraet ter eendere, Joannes Petrus Brems ter 2de, P. Prior ter 3de en Joseph de Vroy ter 4de zeyde (KD 63, p. 2).

(3) Een stuk land nu toebehoorende aen Teresia Piere tot Meldert is belast met een Jaergetyd van Dry francs vyftig centimen in de kerk van opvelp voor wylen haren broeder Franciscus Piere schielyk overleden te Loven den 6 september 1837 volgens acte van Deyling gepasseert voor den Notaris Henry Janssens te thienen 15 mey 1838, bezet op een stuk land gelegen te meldert in de gyze delle, groot 47 aren 6 centiaren, regnoten noord het begynhof van Loven, oost de straet den karreweg, zuijd van den bosch (KD 63, p. 4).

(4) Joseph Van de Schilde geld s’jaers eenen frank negentig centimen aen den pastoor van opvelp voor een Jaergetyd tot laffenis der ziele van Maria Piere blykens synen koop ackt gepasseert voor den notaris J. Hollanders den 6 July 1837, bezet op zeker perceel land groot 14 aren 40 centiaren, gelegen in het perreveld onder Bevecom regenoten Ar. Ciroux oost, Hiero. Goedhuysen zuyd, de straet op Deurne west, Grego. Abts noord. Voldaen door Joseph Van de Schilde de volgende Jaeren (KD 63, p. 6).

(5) Hieronimus Goedhuysen geld ook jaerlyks aen den pastoor van opvelp een en twintig stuyvers oft eenen frank negentig centimen, om een Jaergetyd te zingen voor de zelve Maria Piere, bezet op een ander stuk land gelegen in het perreveld tegen het voorschreve hem agtergelaeten by erffenis van Guilliam Piere den welken het syn leven lang voldaen heeft (KD 63, p. 8).

(6) Jan Baptist Noë overleden den 28 november 1836 in zyn leven koster van opvelp heeft gewilt dat er nae syne dood ten eeuwigen dage Jaerlyks twee Jaergetyden zoude gezongen worden in de kerk van Opvelp, een tot laffenis zyner ziele, en een tot laffenis der ziele van syne huysvrouw Maria Catharina Piere, overleden den 28 augustus 1832 zynde Bijde tot laste van Walterus Havet, blykens den akt van deyling gepasseert voor den Notaris Hollanders den 22 september 1837, bezet op zeker stuk land gelegen onder opvelp in het groot velt, groot 12 aren 9 cent(i)aren, regenoten den grooten H. Geest van loven oost en noord, Barbara Van den Beck zuyd ende te betaelen dry francs voor ider dus voor de twee ses francs sJaers (KD 63, p. 10). – Koster Jan Baptist Noë was de vader van koster Jaak Noë die ongehuwd bleef.